دکتر علیرضا نیکویی

دکتر علیرضا نیکویی

دکتر علیرضا نیکویی

Dr. Alireza Nikouei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار سیاست پرداخت یارانه به سیستم های آبیاری قطره ای در دو حالت تحویل حجمی و غیرحجمی در آبخوان نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
2 ارزش زیست محیطی و گردشگاهی جریان رودخانه ی زاینده رود در شهر اصفهان: کاربرد روش گزینش دوگانه ی دوحدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
3 ارزیابی اقتصادی پیاده سازی بستر فنی بازار آب کشاورزی، مطالعه موردی: بخشی از شبکه آبیاری مهیار (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 12، شماره: 3
4 ارزیابی روش های آبیاری قطره‎ای نواری و جویچه ای در مزارع چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 29، شماره: 2
5 ارزیابی ریسک مصرف های پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه خانه شمال شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
6 ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر پایداری و حفظ آبخوان: مطالعه آبخوان مهیار شمالی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
7 ارزیابی شاخص های پایداری منابع در هم بست آب-غذا-انرژی به کمک تدوین و تحلیل سناریوهای مدیریتی باتوجه به مفهوم آب مجازی؛ مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 4
8 اندازه گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه های کشاورزی زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
9 بررسی آثار کاهش یارانه انرژی بر پایداری منابع آب در آبخوان مهیار شمالی: رویکرد مدل برنامه ریزی پویای تصادفی مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 2
10 بررسی اثرات توسعه ی بازار حراج گل و گیاهان زینتی برمنافع عوامل بازاریابی در ایران:مطالعه ی موردی بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
11 بررسی ساختار بازار و نظام بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران مطالعه موردی؛ بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
12 بررسی کارایی استفاده از منابع آب و خاک در تناوب های زراعی رایج در مناطق مختلف استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 9، شماره: 1
13 بررسی مسایل بازاریابی گل محمدی و فرآورده های آن (گلاب و اسانس): مطالعه موردی در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
14 بررسی مسایل بازاریابی گل محمدی و فرآورده های آن (گلاب و اسانس): مطالعه موردی در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 31
15 بررسی میزان اشتغال زایی چغندرقند در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 23، شماره: 1
16 به کارگیری ابزارهای اقتصادی در افزایش بهره وری آب: مطالعه موردی حوضه آبریز زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 10، شماره: 1
17 بهینه کاوی فرآیند صدور مجوزهای کشاورزی در حوزه دام سنگین (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
18 تاثیر بیمه بر ریسک گرایی کشاورزان در استان فارس : مقایسه بیمه اجباری - گروهی با فردی - اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
19 تاثیر بیمه بر ریسک گرایی کشاورزان در استان فارس : مقایسه بیمه اجباری - گروهی با فردی - اختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 20
20 تحلیل محتوای مولفه های تشکیل دهنده اکوسیستم کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
21 تدوین الگوی منطقه ای کشت محصولات زراعی و باغی در استان اصفهان: رویکرد برنامه ریزی ساختاری چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
22 تعیین نیاز آبی سیب زمینی در اقلیم های مختلف استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 30، شماره: 4
23 توسعه چارچوب بازار آب بین بخشی برای ارتقای بازدهی اقتصادی مصرف آب زیرزمینی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 1
24 راهکارهای بهینه کاوی فرآیند صدور مجوز سامانه های نوین آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 3
25 شناسایی چالش ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 2
26 عوامل مؤثر بر کارایی انرژی در گلخانه‌ها‌‌ی خیار منطقه‌ مرکزی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 2
27 کاربرد الگوی بهینه سازی یکپارچه اقتصادی- هیدرولوژیکی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز قره سو با هدف حفظ تالاب و امنیت غذائی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 1
28 کاهش آثار زیست محیطی از طریق بازطراحی الگوی کشت با رویکرد استفاده از ارزیابی چرخه حیات و برنامه ریزی چندهدفه (مطالعه موردی: شرق استان لرستان) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 3
29 کشاورزی دانش بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری دوره: 4، شماره: 15
30 مدیریت منابع آب و امنیت غذایی حوضه زاینده رود: کاربرد روش تحلیل یکپارچه حوضه آبریز رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
31 نقش تناوب زراعی در حفاظت از منابع آب و خاک (مطالعه موردی: دهستان دشت شهرضا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 6، شماره: 1
32 واکاوی موانع فراروی استارت آپ های بخش کشاورزی و ارائه راهکارهایی برای توسعه آنان؛ کاربرد روش دلفی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار اقتصادی تحقیقات به نژادی برخی ارقام ذرت در تولید بذر اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 ارزیابی آثار توسعه آبیاری قطره ای بر الگوی کشت و درآمد کشاورز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 اقتصاد تولید و بازاررسانی گل و گیاهان زینتی در ایران: چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
4 الگوی منطقه ای کشت راهبردی بر استفاده بهینه ازمنابع تولید (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
5 انگشت نگاری ژنتیکی لاله ها (Tulipa spp.) ولاله های واژگون (Fritillariaspp.) ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
6 بررسی استفاده از نیروی کار در تولید و تبدیل چغندرقند در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
7 بررسی میزان اشتغال زایی در صنعت چغندرقند استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
8 بررسی نقشعوامل فنی و مدیریتی در کارایی تولید شکر ناخالصاز چغندرقند (مطالعه موردی در استان اصفهان) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
9 برنامه ریزی منطقه ای کشت بر اساس مزیت اقتصادی کشت محصولات در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 تأثیر شاخص های تجاری - مالی مدیریت بر درآمد خالص ١ بهره برداران کشاورزی ( مطالعة موردی پیازکاران شهرستان آذرشهر استان آذربایجان شرقی ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
11 سیستم حمایت تصمیم در مدیریت بحران منابع آب کشاورزی با تاکید بر کم آبیاری:مطالعۀ موردی در حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
12 مدیریت بحران خشکسالی در استفاده از منابع آب کشاورزی حوضه آبخیز زاینده‌رود در سطح مزرعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
13 هم بست آب - انرژی - غذا به کمک مفهوم آب مجازی، مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات-شهرستان مبارکه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران