دکتر رضاعلی نوروزی

دکتر رضاعلی نوروزی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر رضاعلی نوروزی

Dr. Reza Ali Norouzi

دانشیار، دانشکده علوم تربیتی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی تربیت دینی در حیطه فردی از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 42
2 از رنج تا گنج: تحلیل رویکردهای سه گانه به نقش تربیتی رنج (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 1
3 اصول اخلاق اجتماعی در بوستان سعدی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 5، شماره: 17
4 اصول تربیت عقلانی در اندیشه فارابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 44
5 اغتنام فرصت در آثار امام محمد غزالی و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه تربیتی دوره: 15، شماره: 63
6 الگوی تربیت اخلاقی هگل بر مبنای دیالکتیک آگاهی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 9، شماره: 2
7 الگوی تربیت عقلانی از منظر فارابی با تاکید بر عقل عملی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 18، شماره: 3
8 الگوی روابط انسانی در تربیت دینی با تاکید بر سیره ی امام حسین(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 9، شماره: 33
9 انواع علم از منظر علامه طباطبایی و پیامدهای آن در قلمرو اهداف و محتوای برنامه درسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 14
10 اهداف تربیت از نگاه ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 18، شماره: 51
11 اهداف تربیت عرفانی در نگاه مولانا با تاکید بر انسانشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 23
12 اهداف و روش های تربیت سینوی مبتنی بر فرایند ادراک (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 2
13 Explanation of the justice‑oriented education’s reasons from the religious teachings’ perspective emphasized in the Nahjulbalagha (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 1
14 بازشناسی الگوی معلم الهام بخش مبتنی بر احوالات سه معلم برجسته ایران معاصر محمدحسین نایینی، محمدحسین طباطبایی و مرتضی مطهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 30
15 بررسی رابطه بین جو دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان (ارتباطی، مشارکتی، دانشجومحوری، معنوی) (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 5، شماره: 14
16 بررسی رابطه بین مؤلفه های برنامه درسی پنهان وهویت ملی دانش آموزان متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 15
17 بررسی کتاب های درسی فارسی دوره اول آموزش متوسطه با تاکید بر تفکر مراقبتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 19، شماره: 74
18 پوپر و بازاندیشی در فرایند یادگیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 6، شماره: 12
19 پیش بینی و تبیین رابطه بین عوامل دینداری با راهبردهای نوین یاددهی یادگیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 19
20 تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل خلق افسرده و اضطراب دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 15، شماره: 43
21 تاثیر اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان در رشد معنوی دانش آموزان دختر شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 3، شماره: 5
22 تاثیر عوامل فردی، اجتماعی، خانوادگی و آموزشی بر افت تحصیلی از دیدگاه دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 3
23 تبیین دیدگاه علامه طباطبایی درباره ی شان اجتماعی انسان و دلالت های آن در برنامه ی درسی تربیت اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 10، شماره: 20
24 تبیین مراحل تربیت عقلانی مبتنی‌بر مراتب نفس ازمنظر ملاصدرا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 48
25 تحلیل تطبیقی محتوای تصاویر کتاب های آموزش عمومی از منظر بازنمایی فرهنگ پوشش بین دو کشور ایران و سوریه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
26 تحلیل محتوای کتاب های درسی فارسی خوانداری دوره ابتدایی بر اساس معیارهای تفکر فلسفی با تاکید بر نظریه لیپمن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 63
27 تحلیل محتوای مقایسه ای تصاویر کتاب های درسی ایران و سوریه با تاکید بر نابرابری نقش های جنسیتی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 26، شماره: 1
28 تحلیلی بر اهداف تربیت اخلاقی و اجتماعی از دیدگاه هابرماس با تاکید بر نظریه کنش ارتباطی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 1
29 تحلیلی بر پیامدهای تربیتی عقل نظری از دیدگاه ابن سینا (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 12، شماره: 3
30 تحلیلی بر جایگاه آموزش انفرادی در تاریخ ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 7
31 تحلیلی بر جایگاه روش پژوهش «نوظهور» در پژوهش های علوم تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 26، شماره: 102
32 تحلیلی بر چشم انداز تفکر در برنامه ریزی آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 1
33 تحلیلی بر رویکردهای تربیتی محبت از دیدگاه امام خمینی(ره) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 57
34 تحلیلی بر رویکردهای روایی در پژوهش کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 16، شماره: 62
35 تحلیلی بر شناخت و اصول تربیت اشراقی از دیدگاه سهروردی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 20، شماره: 14
36 تحلیلی بر موانع تربیت عقلانی از دیدگاه هگل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 40
37 تربیت اجتماعی از دیدگاه فردگرایان و نقد آن بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 19، شماره: 12
38 تربیت اجتماعی از منظر نهج البلاغه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
39 درآمدی بر اخلاق و تربیت اخلاقی در اندیشه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 10، شماره: 13
40 درآمدی بر اصول تربیت اخلاقی از منظر ملا احمد نراقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اخلاق کاربردی دوره: 10، شماره: 13
41 درآمدی بر جایگاه، معنا، آثار و چشم اندازهای تفکر انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 10، شماره: 40
42 درآمدی بر معرفت شناسی سهروردی و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 6
43 رابطه بین فراگیر و معلم با تاکید بر رویکردهای نوین آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش پژوهی دوره: 5، شماره: 19
44 رابطه خیال و اراده در فلسفه ملاصدرا (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 3، شماره: 11
45 راهبرد آموزشی تجربه زیبایی شناختی بر مبنای اندیشه های معرفت شناسی استاد جعفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 5، شماره: 1
46 شناخت نفس از دیدگاه علامه طباطبایی و دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 9، شماره: 18
47 شناسایی مولفه های فلسفه برای کودکان در آموزه های امام علی علیه السلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 14، شماره: 28
48 عاملیت انسان در رویکرد کیفی پژوهش (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 18، شماره: 1
49 عدالت اجتماعی مبتنی بر عقلانیت عملی از دیدگاه علامه طباطبایی ره (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 11، شماره: 42
50 غایت شناسی تربیت عقلانی در ساحت فردی از دیدگاه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 22، شماره: 25
51 ماهیت «مبارزه» و قلمروهای تربیتی آن درآموزه های اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 23، شماره: 27
52 مبانی تشکیل جامعه از منظر علامه طباطبایی و دلالت های آن در تربیت اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 4، شماره: 2
53 مبنای ادراک و اقسام آن از منظر ابن سینا و پیامدهای تربیتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 3
54 مراحل تعلیم و تربیت از دیدگاه ابنسینا با تاکید بر نفس (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 13، شماره: 3
55 معلم الهام بخش جستجویی در سلوک و منش چهار معلم برجسته ایران در دوره معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 37
56 مفهوم شناسی محرومیت در قرآن کریم و نقش آن در رشد و تربیت انسان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 33
57 مفهوم شناسی محیط در قرآن کریم و نقش تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 47
58 میزان پاسخگویی محتوای برنامه درسی دین و زندگی دوره متوسطه به نیازهای اجتماعی و عاطفی دانش آموزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 10
59 نقد اصل ابداعی حاکم بر تربیت اخلاقی فایده گرای جان استوارت میل بر اساس قاعده اسلامی لاضرر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 84
60 واکاوای روش شناسی از منظر صدرالمتالهین و تبیین دلالتهای آن برای برنامه ی درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 40
61 واکاوی الگوی اخلاق و سلوک مربی در قرآن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 18، شماره: 43
62 واکاوی روحیه ی پژوهشگری در کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه ی دهم دوره ی آموزش متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 19، شماره: 3
63 واکاوی روش شناسی پیرس و بررسی سهم آن بر رویکردها و روش های پژوهش (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 7، شماره: 2
64 واکاوی روش شناسی دیدگاه فلسفه شیخ اشراق و تبیین دلالتهای آن برای برنامه درسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 36
65 ویژگیها و ثمرات تفکر انتقادی از دیدگاه امام علی(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 19، شماره: 13
66 هستیشناسی از دیدگاه علامه طباطبایی و آثار و نتایج تربیتی آن (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 6، شماره: 22
67 یادگیری مشارکتی، وابستگی مثبت و تعاملات تقویت کننده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش کشور (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
2 بازدارنده های برنامه درسی علوم کلاس هفتم: مطالعه ی موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
3 بررسی تطبیقی عوامل تربیتی عزت نفس از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
4 بررسی رابطه مهارت های تفکر انتقادی و کنترل عواطف در دانشجویان رشته نرم افزاردانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
5 بررسی مدلهای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
6 بررسی نگرش دانش آموزان راهنمایی نسبت به آموزش علوم: یک مطالعه موردی( گوش دادن به صدای دانش آموز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 بررسی و تبیین نقش غذای حلال در دوران بارداری بر شکل گیری شخصیت معنوی کودک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی قرآن و علوم زیستی با محوریت غذای سالم
8 تاثیر آموزش تفکر انتقادی بر کنترل عواطف دانشجویان مربی کودک دانشکده فنی و حرفه ای دختران بروجرد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم تربیتی
9 تبیین بعد انگیزشی تربیت اخلاقی با تکیه بر سنت امام حسین (ع) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
10 تبیین و بررسی دیدگاه های امام خمینی (ره) در مورد علوم اسلامی وانسانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی اسلامی
11 تربیت جهادی و الزامات راهبردی آن از منظر قرآن (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
12 تربیت عرفانی در چشمه سار اندیشه اشراقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
13 مقایسه ی سبک های فرزندپروری در بین دانشجویان دانشکده فنی، دانشکده ادبیات و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
14 منش مربی در قرآن با نظر به مبادی فرآیند محور عمل اخلاقی متربی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تربیتی بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی