دکتر سهراب دل انگیزان

دکتر سهراب دل انگیزان دانشیار دانشگاه رازی

دکتر سهراب دل انگیزان

Dr. Sohrab Delangizan

دانشیار دانشگاه رازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر ساختار صنعتی بر شدت مصرف انرژی در صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 2، شماره: 2
2 آیندهنگاری صنعت بانکداری ایران با تاکید بر نقش استارت آپ های فین تک در افق ۱۴۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 10، شماره: 38
3 اثر عوامل انسانی بر شکل گیری بنگاههای صنعتی در استان های ایران با تاکید بر رهیافت داده های تابلویی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
4 ارائه یک مدل معادلات تفاضلی برای بررسی دورهای تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 3
5 ارزیابی بهره وری عوامل تولید ماهیان گرمابی در مزارع پرورشی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 27، شماره: 5
6 ارزیابی تاثیر ساختارسنی جمعیت بر مصرف انرژی بخش خانگی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 12، شماره: 2
7 الگوسازی مفهومی تاثیر مولفه های آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب و کار در هنرستان های کاردانش (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
8 اندازه گیری سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر (مطالعه موردی استان های ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 18، شماره: 1
9 اندازه گیری نابرابری رشد اقتصادی استان ها و بررسی همگرایی رشد آنها (رهیافت اقتصادسنجی فضایی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
10 The Analysis of the Effect of Regional Creativity on Regional Economic Growth within New Economic Geographical Models (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 22، شماره: 3
11 The Political Influence Coefficient of the Provinces in the Tenth State in Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 2
12 The Role of Governments in Iran Regional Development (Case Study: Tenth Government) (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 25، شماره: 1
13 برآورد انحراف نرخ ارز اسمی از مسیر تعادلی بلند مدت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 9
14 برآورد تاثیر نرخ های متفاوت تورم بر نرخ رشد اقتصادی و تعیین حد آستانه ای نرخ تورم در ایران در قالب مدل های غیرخطی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 8، شماره: 16
15 برآورد سهم تکانه‌های کارا در نوسانات رشد اقتصادی ایران (رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 10، شماره: 38
16 برآورد کارآیی تولید و عوامل موثر بر آن در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 24، شماره: 78
17 بررسی اثر ریزگرد بر میزان بستری و مرگ و میر بیماران قلبی و تنفسی (مطالعه موردی شهر کرمانشاه، شش ماهه اول سال­ های ۱۳۹۰-۱۳۸۹) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
18 بررسی اثرات اجزای بدهی دولت به بانکهای تجاری بر روی اجزای نقدینگی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 8، شماره: 1
19 بررسی اثرات تغییر قیمت سوخت بر تولید گازهای گلخانه ای در بخش حمل و نقل جاده ای ایران؛ رویکرد حداقل مربعات پایدار (RLS) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 11، شماره: 4
20 بررسی اثرشاخص دانش بنیانی اقتصادبررابطه درک فسادمالی ورشدرهیافت داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
21 بررسی پویای انتقال نابرابری منطقه ای در ایران (مطالعه موردی :استانهای ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 1
22 بررسی تاثیر متقابل تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) و توسعه منطقهای در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 7
23 بررسی توسعه منطقه ای از دولت های سوم تا یازدهم ( 1360 - 1392) در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 26، شماره: 17
24 بررسی رابطه رقابت و کارایی هزینه در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 25، شماره: 15
25 بررسی زنجیره تامین صنعت مرغ استان کرمانشاه تعیین حلقه های مفقوده، اندازه اقتصادی هر حلقه و پروژه گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 58
26 بررسی عدم تقارن در ثأثیر تکانههای پولی بر رشد اقتصادی در ایران از نگاه کینزیهای جدید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
27 بررسی عوامل موثر بر ایجاد سازمان های چابک براساس الگوی گلدمن و ناگل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 8، شماره: 24
28 بررسی عوامل موثر بر نابرابری دستمزد بخش صنعت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی دوره: 2، شماره: 3
29 بررسی متغیرهای تاثیرگذار بر رضایت ارباب رجوع از سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 3
30 بررسی نقش تامین مالی مسکن بر ادوار تجاری ایران، رهیافت DSGE (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 19، شماره: 3
31 بهبود توزیع درآمد در مناطق شهری ایران (رویکرد تعیین کانون های سیاست گذاری براساس گروه های شغلی) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 57، شماره: 2
32 تاثیر شاخص درک فساد مالی بر رشد اقتصادی بر اساس تفکیک بین کشوری در حوزه ی آزادی اقتصاد با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 7، شماره: 24
33 تاثیر مشخصه های جمعیتی و اقتصادی-اجتماعی خانوار بر میزان باروری زنان در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه نامه انجمن جمعیت شناسی دوره: 10، شماره: 20
34 تأثیر نوآوری بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس ( رهیافت اقتصادسنجی فضایی) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 3
35 تحلیل اثر اشتغالزایی سرمایه گذاری مستقیم خارجی: مطالعه سیستماتیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 16، شماره: 32
36 تحلیل تعامل بازیگران خوشه های کسب وکار دوسوتوان: شناسایی راهبردها با نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری دوره: 10، شماره: 4
37 تحلیل کنش تحریم در مناقشه خوشه کسب وکار دوسوتوان با استفاده از تئوری بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه آینده پژوهی دفاعی دوره: 6، شماره: 23
38 تحلیلی برجریان معکوس سرمایه بین کشورهای فقیروغنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
39 تعیین شاخص های شهر خلاق و رتبه بندی کلان شهرهای ایران براساس معیارهای شهر خلاق: با استفاده از روش تاپسیس اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 3، شماره: 1
40 تعیین عوامل موثر بر اقتصاد زیرزمینی در ایران در دوره ی ۱۳۸۹- ۱۳۵۵ (روش تصحیح خطای برداری) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 2
41 خوشه های علم و فناوری؛ به سوی یک نظریه عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 2، شماره: 5
42 رشد فقرزدا در مناطق شهری ایران (رویکرد تعیین کانون های سیاستگذاری بر اساس فعالیت ها و گروه های شغلی) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 3
43 سیاستگذاری انتقال تکنولوژی در کشورهای درحال توسعه و جایگاه دولت در آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل دوره: 3، شماره: 2
44 شناسایی کانال های اثرگذاری رشد فقرزدا در مناطق شهری استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 22، شماره: 86
45 طراحی سیستم‏ نوآوری شهری (UIS) در بستر رشد اقتصادی درونزا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و برنامه ریزی شهری دوره: 1، شماره: 4
46 طراحی سیستم نوآوری شهری: موردکاوی شهر همدان (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 2
47 طراحی و تدوین مدل تجاری سازی محصولات ارگانیک براساس تئوری بنیادی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه کارافن دوره: 18، شماره: 4
48 فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه کارآفرینی: شواهدی از موسسه جهانی دیده بان کارآفرینی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 1
49 کارایی سیستم نوآوری شهری در شهرهای منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 31
50 محاسبه اثرات بازگشتی مستقیم CO۲ ناشی از بهبود کارایی مصرف سوخت در بخش حمل ونقل استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 53، شماره: 4
51 مدل سازی و تحلیل راهبردی بحران بازنشستگی در ایران با رویکرد نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 1
52 مدل‌سازی و تحلیل راهبردی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهری با رویکرد نظریه بازی‌ها (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 14، شماره: 3
53 مزایا و معایب رویکرد یادگیری مسئله محور در مقایسه با برنامه های درسی سنتی از دیدگاه مربیان مراکز فنی و حرفه ای استان کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 1، شماره: 4
54 مطالعه اثرات شوک های سیاست مالی بر رشد اقتصادی ایران دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۳۸ (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 1، شماره: 3
55 مفهوم پردازی عوامل تاثیرگذار بر گرایش دانش آموختگان آموزش عالی به کارآفرینی با روش فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش دوره: 1، شماره: 3
56 مقایسه اقتصادی روش استاندارد متد با روش ساده شده E.Jurdo جهت اندازه گیری آلکیل بنزن سولفونات خطی در فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 4، شماره: 2
57 مقایسه هزینه-اثر بخشی سیستم های لجن فعال با سیستم های طبیعی تصفیه فاضلاب در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 102
58 نشانگان تکنولوژی و رشد اشتغال زا در ایران: مورد کاوی صنایع تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 11، شماره: 1
59 نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 29، شماره: 24
60 واکاوی چالش های تجاری سازی محصولات ارگانیک و سالم بر اساس تئوری بنیادی (مطالعه موردی: شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر عوامل اقتصادی مؤثر بر آلودگی محیط زیست: یک رویکرد نوین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
2 ارائه یک مدل تصحیح خطا بزای منحنی فلیپس «موردکاوی اقتصاد ایران (1383-1353)» (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
3 ارائه یک مدل ریاضی برای اصلاح تخصیص بودجه در سازمان هایی که واحدهای مستقل مشابه در کشور دارند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی
4 ارزیابی اقتصادی پروژه ها در شرایط عدم اطمینان با رویکرد درخت دو جمله ای (مطالعه موردی: تولید دستگاه فیزیوتراپی) (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
5 ارزیابی اقتصادی و اجتماعی پروژه مونوریل کرمانشاه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
6 ارزیابی پایداری کشاورزی در تدوین الگوی زراعی با استفاده از الگوی برنامه ریزی آرمانی فازی(مطالعه موردی» دشت ماهیدشت) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
7 استخراج زنجیره کسب و کار بازیافت غیر رسمی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
8 استراتژیهای تجاری سازی نتایج تحقیقات در دانشگاه کارآفرین (دریافت مقاله) دومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
9 اصلاح الگوی بودجه ریزی در ایران با معرفی و تاکید بر اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت
10 اقتصاد سیاسی گردشگری با تاکید بر ضریب نفوذ سیاسی در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
11 اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از مدل MCDM فازی - غیرفازی مطالعه موردی: شرکت برق منطقه ای غرب (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
12 The modeling of the impact of IT components on employees’ motivation programs (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی
13 Urban Innovation Systems (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
14 برآورد انحراف در نرخ ارز اسمی بنیادی تعادلی اساسی ریال در مقابل دلار امریکا (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
15 برآورد تابع تولید ماهیان گرمابی در مزارع استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
16 برآورد تأثیر جمعیت و سهم شهرنشینی بر میزان مصرف بنزین در استانهای منتخب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
17 برآورد تأثیر فناوری نوین مالی (فین تک) بر سرعت گردش پول و ضریب فزاینده پولی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و اسلامی
18 برآورد میزان تمایل به پرداخت برای کاهش آلودگی در شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
19 برآورد میزان تمایل به پرداخت برای کاهش زمان سفر مطالعه موردی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
20 بررسی آثار خوشه بندی فضایی صنایع با فن آوری بالا و سرریزهای آن بر بازار کار منطقه ای و ملی (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
21 بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ABC در شرکت صنایع پتروشیمی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین حسابداری دولتی
22 بررسی تأثیر رشد بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران 87- 1355 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهکارهای توسعه اقتصادی با محوریت برنامه ریزی منطقه ای
23 بررسی تأثیر شوک های عمق مالی بر رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
24 بررسی رابطه بین هزینه های مصرفی سرانه و توسعه مالی در ایران (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
25 بررسی رابطه ی نرخ تورم با سود تقسیمی هر سهم و نسبت پرداخت سود سهام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
26 بررسی رابطهی بین تولید ملی و بیکاری در استانهای ایران بر اساس قانون اوکان (رهیافت دادههای تابلویی پویا) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران «با رویکرد حمایت از تولید ملی»
27 بررسی زمینه های توسعه خوشه های کسب و کار در صنعت نانو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری
28 بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد سازمانهای چابک براساس الگوی گلدمن و ناگل شعب بانک انصار کرمانشاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
29 بررسی ماهیت پسماندها و امکان سنجی اقتصادی تاسیس کارخانه کمپوست جهت پسماندهای جامد شهر کامیاران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
30 بررسی مقایسه اقتصادی دو روش بازیافت و دفن بهداشتی پسماند شهری کنگاور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری
31 بررسی مقایسه ای درجه توسعه یافتگی استان های غرب کشور طی برنامه های اقتصادی اجتماعی اول تا چهارم توسعه (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
32 بررسی موانع و راه کارهای جذب سرمایه گذاری در پروژه های شهری مطالعه موردی شهر ایلام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
33 بررسی نقش فن آوری اطلاعات بر بازاریابی صنایع کوچک شهرک های صنعتی کرمانشاه و مشکلات آن (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
34 بررسی نقش فنآوری اطلاعات بر بازاریابی صنایع کوچک شهرک های صنعتی استان کرمانشاه و مشکلات آن (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
35 بررسی نوسانات قیمت گوشت مرغ بر اساس یک مدل ARCH و GARCH، تجزیه واریانس و IRF (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
36 بررسی و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر سیستم ارتباط با مشتری (E-CRM) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
37 بررسی و مطالعه ابعاد فرهنگی،اجتماعی و تعیین راهبردهای مناسب درجهت جهانی شدن و توسعه پایداراستان کردستان (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
38 تاثیر آشفتگی بازار بر نوآوری مدل کسب و کار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
39 تاثیر نهادهای فرهنگی بر توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
40 تاثیر نهادهای فرهنگی بر توسعه اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
41 تجاری سازی مراکز نگهداری روزانه سالمندان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و توسعه
42 تجاری سازی یافته های پژوهشی و کارآفرینی دانشگاهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار
43 تجزیه و تحلیل رفتار کلان تشکیل پسانداز ملی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
44 تحلیل تأثیر هزینه های عمرانی دولت بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی ایران بین سالهای 1353 تا 1387 (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
45 تحلیل و بررسی رشد فقرزدا در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد حقوق و علوم انسانی
46 تحلیل و بررسی رشد فقرزدا در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حقوق و علوم انسانی
47 تعیین گروههای شغلی فقرزدا در مناطق شهری استانهای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
48 جهان در حال تحول و بازنگری نقش دانشگاهها در بازار کار (دریافت مقاله) دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور
49 حوزه های فنآوری و آزمایشگاه زندگی به عنوان نمونه ای از شهر هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر مولفه های شهر اسلامی
50 خوشه های علم و فناوری نمادی فراتر از پارکهای فناوری (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
51 دیدگاه های اقتصاد سیاسی ، رشد و توسعه شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی بازاندیشی توسعه پایدار
52 رابطه بین پسانداز ملی و سرمایهگذاری داخلی در ایران: بازبینی معمای FH (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پویایی مدیریت، توسعه ی اقتصادی و مدیریت مالی
53 رابطه ی تعادلی بلند مدت بین نوآوریهای تکنولوژیکی و انتشار آلاینده ی زیست محیطی co۲ در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
54 رتبه بندی کلانشهرهای ایران بر اساس معیارهای شهر خلاق (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری
55 ساختار، زیر ساخت و ملزومات توسعه فناوری در ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه
56 سندرم تکنولوژی و آسیب شناسی رشد اشتغالزا در اقتصاد ایران رهیافتHRV (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
57 شهرنشینی و رشد اقتصادی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد،مدیریت و حسابداری ایران
58 ضرورت و اهمیت تجاریسازی محصولات تولید پاک (با تکیه بر کشاورزی ارگانیک) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
59 طراحی و تبیین مدل وفاداری به نام تجاری بر اساس دیدگاه چند بعدی (مطالعه موردی شعب مرکزی بانک خصوصی سینا و بانک خصوصی پاسارگاد شهرستان کرمانشاه) (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای پژوهش ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت
60 عارضه یابی، تحلیل زنجیره تامین و استراتژی توسعه برای فرش کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
61 کاربرد مدل تجزیه و تحلیل نهادی در افزایش بهره وری واحدهای آموزشی(مورد مطالعه: مدارس ابتدایی شهر سنندج) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش و پرورش؛ ارتقای بهره وری، چالش ها، راهبردها و راهکارها
62 محاسبه اثر توزیعی و اثر درآمدی رشد بر فقر در استان کرمانشاه از طریق منحنی Log-Normal (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار استان کرمانشاه
63 محاسبه ی کارایی زیست محیطی استان های ایران: کاربردی از مدل ابرکارایی SBM (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
64 محاسبه ی میزان انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از بخشهای مصرف کننده نهایی انرژی استانهای ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
65 مدل تجاری سازی خدمات مشاوره و فن آوری های نرم به روش داده بنیاد (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
66 مدل کسب و کار در صنعت موسیقی بومی ( مطالعه موردی : استان کرمانشاه ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت محور
67 مدیریت پسماندهای شهری: رویکردی به سمت اشتغال زایی خانواده های کم درآمد مطالعه موردی: شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مدیریت پسماند بازیافت و بیومس
68 نقش پژوهش و فناوری در برنامه های آمایش و توسعه دانشگاه های استانی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت پژوهش و فناوری
69 نقش دانش و تکنولوژی دانشگاهی در مدیریت بحرانهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی عمران، زلزله شناسی و مدیریت بحران
70 نهادهای غیر رسمی و اقتصاد سیاسی توسعه منطقه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت ، اقتصاد و توسعه