دکتر محمدرضا نیکودل

دکتر محمدرضا نیکودل دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدرضا نیکودل

Dr. Mohammad reza Nikudel

دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ دانه ها بر تراکم پذیری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 4
2 بهسازی خصوصیات مهندسی خاک رسی CL با استفاده از نانو ذرات سیلیس و کایولینیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 10، شماره: 3
3 اثر تراکم درزه بر سرعت سیر موج طولی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 29، شماره: 115
4 اثر فرایند ذوب و انجماد بر روی شاخص دوام وارفتگی و مقاومت کششی برزیلی توف های سازند کرج (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 1
5 ارزیابی ارتباط بین سن سنگ های رسوبی با دوام آنها در محیط های تخریبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 1
6 ارزیابی پایداری تونل دسترسی معدن انگوران به روش های رده بندی تجربی و تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 18، شماره: 35
7 ارزیابی پتانسیل واکنش زایی سنگدانه های مختلف بر پایه مطالعات پتروگرافی و مقایسه آن با آزمون های شیمیایی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 1
8 ارزیابی خطر خورندگی خاک در شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 1
9 ارزیابی دوام تراورتن در برابر هوازدگی نمک: یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه یافته های نوین زمین شناسی کاربردی دوره: 14، شماره: 27
10 ارزیابی زوال پذیری نمونه هایی از تراورتن ها در مقابل تبلور نمک با استفاده از پارامترهای شاخص تجزیه و سرعت تجزیه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 1
11 ارزیابی ژئومکانیکی واحدهای رسوبی سازند آغاجاری در پهنه زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 2
12 ارزیابی فرسایش پذیری نهشته های دلتای سفیدرود بر اساس شاخص های زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 25، شماره: 100
13 ارزیابی قابلیت رمبندگی خاک های لسی حوزه قرناوه در شمال کلاله، استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 4، شماره: 1
14 ارزیابی مقاومت کششی با استفاده از نتایج آزمایش شکست هیدرولیکی و مقایسه آن با مقاومت کششی برزیلی و مقاومت بار نقطه ای: مطالعه موردی (سازند آسماری) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 3
15 ارزیابی نشست حاصل از تراکم خاک های دستی در غرب شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 6، شماره: 1
16 ارزیابی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تعدادی از سازندهای ماسه سنگی پهنه رسوبی-ساختاری البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 34، شماره: 1
17 ارزیابی ویژگیهای مهندسی سنگها و پیشنهاد معیار انتخاب مصالح سنگی برای احداث موج شکنهای توده سنگی در سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 17، شماره: 66
18 Effects of cement and lime addition to soft clays on their strength in saturated condition of Mahshahr Port (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 9، شماره: 4
19 Improvement of CL soil engineering properties by using of silica and kaolinite nanoparticles (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 12، شماره: 2
20 Temporal and Spatial Prediction of Rainfall-Induced Landslides using the Specialized TRIGPS Model (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 12، شماره: 2
21 برآورد متغیرهای مقاومت برشی شیل های سازند شمشک با استفاده ازالگوریتم منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 23، شماره: 89
22 بررسی اثر تغییر زاویه نوک کاوشگر دینامیکی DCP بر تکرارپذیری نتایج آنها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 2
23 بررسی استحکام و کاربری سنگ های مصنوعی ساخته شده با رزین و مواد افزودنی مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 4
24 بررسی انحلال و زوال پذیری نمونه هایی از سنگ های ساختمانی در محلول های اسید سولفوریک و اسید نیتریک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 20، شماره: 80
25 بررسی تاثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره ی نمونه های سنگی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 1
26 بررسی تاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی بر پارامترهای مرتبط با ارزیابی تجربی نشست زمین در اثر حفر تونل ابوذر، تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 3
27 بررسی تاثیر کانی شناسی سنگ دانه ها بر کیفیت بتن (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 4، شماره: 2
28 بررسی تاثیر ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سنگدانههای کربناته روی ویژگیهای سنگهای مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 14، شماره: 4
29 بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه بر افزایش مقاومت خمشی سنگ های مصنوعی و مطالعه ی ساختار آن ها با استفاده از SEM (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 3
30 بررسی تغییر شکل گرانشی عمیق دامنه در تاقدیس های سرتل و کوه سفید، شمال غرب دهدشت (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 2
31 بررسی خطر زمین لغزش به روش AHP در ساحل دریای خزر، محدوده نوشهر تا رامسر (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 1
32 بررسی روش های غیرمستقیم تخمین مقاومت تراکمی تک محوری شیل های سازند شمشک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 7، شماره: 1
33 بررسی زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی و ارائه معیار جهت کاربرد دراحداث موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 1
34 بررسی علل فرسایش شدید خاک های گچ دار مجتمع پتروشیمی مسجدسلیمان با تاکید بر واگرایی و انحلال پذیری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 1
35 بررسی عوامل موثر در بهبود ویژگی های فیزیکی سنگ مصنوعی و مقایسه ویژگی های مهندسی سنگ مصنوعی ساخته شده با دو نمونه سنگ طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 3
36 بررسی کارایی آهک زنده و شکفته جهت بهسازی خاک های جنگلی حاوی مواد آلی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 3
37 بررسی معیارهای دوام مصالح در موج شکن‌های توده سنگی (دریافت مقاله) فصلنامه جاده دوره: 28، شماره: 103
38 بررسی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و ترک شناسی گرانیت در فرآیند خستگی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 31، شماره: 2
39 بهبود خواص ژئوتکنیکی خاک رسی با استفاده از نانوذرات کائولینیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 28، شماره: 109
40 بهسازی خاک های ماسه ای با رسوب زیستی کربنات کلسیم و فاکتورهای موثر بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 8، شماره: 1
41 پتانسیل کارست زایی در سنگهای کربناته (مورد مطالعاتی سازند آسماری، جنوب غرب ایران) (دریافت مقاله) مجله هیدروژئولوژی دوره: 4، شماره: 2
42 پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در تاقدیس کنگان به روش آنبالاگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زمین شناسی ژئوتکنیک دوره: 5، شماره: 3
43 پیش بینی کلاس حساسیت رمبندگی خاک های لسی با بکارگیری روش رگرسیون لجستیک رتبه ای، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 2
44 پیش بینی مقاومت بتن حاو ی سنگ دانه های مختلف از طریق مدل سازی در شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 9، شماره: 3
45 تاثیر جنس سنگ های کربناته بر خستگی مخلوط های آسفالتی در سنگ-های کربناته زون البرز مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 1
46 تاثیر خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگدانه ها بر مقاومت بتن (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 1
47 تاثیر رس کائولینیت بر مقاومت خاک ماسه ای در برابر روانگرایی، مطالعه موردی شهرستان گرگان در شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 4
48 تاثیر رطوبت بر رفتار شکل پذیر گچ مرطوب در مدل سازی های فیزیکی، مطالعه موردی سامانه گسل های راستالغز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 15، شماره: 2
49 تاثیر کانی شناسی و اندازه دانه ها بر آستانه های آسیب گرانیت و دیوریت (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 4
50 تاثیر نانوذرات بنتونیت بر تغییر خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 1
51 تاثیر نوع سنگدانه ها بر ویژگی های مقاومتی بتن گوگردی و معمولی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 1
52 تأثیر سنگ دانه های سیلیکاته بر تغییر خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ مصنوعی نسبت به سنگ طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 12، شماره: 3
53 تراکم استاتیکی خاک لس و تاثیر آن بر تغییرات نفوذپذیری خاک (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 1
54 تولید سبکدانه از شیل و مقایسه مشخصات آن با سبکدانه های تولیدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 3
55 کاربرد روش تاگوچی در بهینه سازی طرح اختلاط بتن سبک نیمه سازه یی ساخته شده با سبکدانه های پومیس (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
56 کاربرد نقشه های زمین شناسی مهندسی در برنامه ریزی کاربری زمین؛ مطالعه موردی منطقه چابهار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 18، شماره: 72
57 مدل آب زمین شناسی - مهندسی ناحیه فرونشست زمین در جنوب باختری تهران (دشت تهران - شهریار) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 3
58 مدل زمین شناسی مهندسی سواحل باختری دریای خزر (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 22، شماره: 86
59 مطالعات آزمایشگاهی بررسی اثر درزه بر ارتعاش ذرات در بلوک های سنگ آهک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زمین دوره: 33، شماره: 1
60 معرفی پارامتر فیزیکو-مکانیکی برای برآورد دوام سنگ های تراورتن در برابر هوازدگی نمک (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 1
61 معرفی دستگاه دوام بزرگ مقیاس و کارایی آن برای ارزیابی دوام سنگهای سخت (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 8، شماره: 2
62 مقایسه عملکرد بهسازی زیستی خاک های ماسه ای به روش تزریق و روش جاری شدن (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 3
63 مقایسه وضعیت سنگهای آهکی بکاررفته درموج شکنهای سواحل جنوبی کشوربامعیارهای ارزیابی کیفیت سنگ (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 6، شماره: 3
64 مقایسه ویژگی های زمین شناسی مهندسی گرانیت های طبیعی با انواع مصنوعی (دریافت مقاله) مجله علوم زمین خوارزمی دوره: 5، شماره: 1
65 مقایسه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی سنگ های مصنوعی ساخته شده با شرایط وجود و عدم وجود خلاء و فشار، رزین و سنگ دانه های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 14، شماره: 2
66 مکان یابی محل دفن پسماندهای خطرناک استان زنجان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 4
67 ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ های ساختمانی کربناته جنوب غرب یزد (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An investigation on the durability of building materials due to weathering agents (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
2 اثرات درجه حرارت، مدت زمان انجماد، درجه تراکم و چرخه های ذوب- یخبندان بر مقاومت فشاری ماسه منجمد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
3 ارتباط بین میزان نرخ نفوذ در گمانه زنی اکتشافی و خصوصیات سرشناسی زمین در تونل بزرگ انتقال آب قمرود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
4 ارتباط ثابت سرعت انحلال پذیری (K) و میزان کارست زائی در سنگ های ژیپسی (مطالعه موردی سد تنگ سرخ شیراز) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
5 ارتباط میان پارامترهای فیزیکی، پتروگرافیکی و مقایمتی سىگ های آهکی:مطالعه موردی (سازند اسماری) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
6 ارتباط ویژگیهای پتروگرافی و فیزیکی با دوام سنگهای نما و تزئینی در مقابل تبلور نمک و ارائه یک طبقه بندی جدید دوام (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
7 ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی در استان زنجان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
8 ارزیابی آسیب پذیری خاک ها نسبت به آلودگی فلزات سنگین در اطراف شهرک های صنعتی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
9 ارزیابی اثر نانوسیلیس بر جدایش سنگدانه از خمیره بتن و مقاومت اولیه بتن سبک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
10 ارزیابی ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های مصرفی در موج شکن جدید بندر انزلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
11 ارزیابی افزودن نانو ذرات رس بر تراکم پذیری خاکهای ماسه ای با ترکیب شیمیایی سیلیکاته (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
12 ارزیابی پتانسیل روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ سنج دینامیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
13 ارزیابی پتانسیل واگرایی خاک ساختگاه پتروشیمی مسجد سلیمان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
14 ارزیابی تاثیر آلاینده های محیط شهری بر کارایی مصالح پرکاربرد معماری و نما سازه ها و جایگاه توجه به ویژگی های شاخص این مصالح در توسعه پایدار شهری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری
15 ارزیابی تاثیر افزودنی های نانورس و نانوسلیس بر بهسازی خصوصیات مهندسی ماسه بادی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
16 ارزیابی تاثیر پارامتر k0 بر جابجایی قائم ایجاد شده در روباره تونل ابوذر، تهران (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 ارزیابی تاثیر نانوذرات سیلیس در بهسازی ظرفیت باربری خاک GP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 ارزیابی تاثیر ویژگیهای فیزیکی بر ویژگیهای مکانیکی نمونه های مرمریت (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
19 ارزیابی تاثیرآلاینده های محیط شهری برکارایی مصالح پرکاربرد درمعماری ونمای سازه ها و جایگاه توجه به ویژگی های شاخص این مصالح درتوسعه پایدارشهری (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
20 ارزیابی تاثیرنانوذرات کائولنیت برتراکم پذیری خاک های با ترکیب شیمیایی کربناته و سلیکاته (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
21 ارزیابی خصوصیات زمینشناسی مهندسی و شیمیایی خاک(مطالعه موردی ساختگاه پتروشیمی مسجدسلیمان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
22 ارزیابی خصوصیات سنگهای آهکی تخریبی و فسیلی مورد استفاده در برخی از موج شکن های جنوب کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
23 ارزیابی خصوصیات مقاومتی و دوام داری سنگ‌های آذرین براساس اندازه دانه‌ها (مطالعه موردی موج شکن شهید رجایی) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
24 ارزیابی خصوصیات مهندسی و مقاومتی سواحل بالاآمده سنگی مکران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
25 ارزیابی خواص نامطلوب ماسه سنگ های قرمز فوقانی و روش های بهسازی آن جهت استفاده در بتن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
26 ارزیابی دوام تراورتن قرمز آذرشهر در مقابل یخبندان و تبلور نمک با انجام آزمونهای آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
27 ارزیابی زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد داریان(شمال غرب پاوه) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
28 ارزیابی شاخص های ژئوشیمیایی آرسنیک در نمونه های خاک غرب کشور (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 ارزیابی عملکرد وطبقه بندی زوال سنگهای لوماشل در موج شکنهای توده سنگی سواحل جنوبی ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
30 ارزیابی قابلیت رمبندگی خاکهای لسی شمال کلاله و خطارت ناشی از آن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 ارزیابی قابلیت روانگرایی زمین های سست بندر ماهشهر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
32 ارزیابی کارایی آزمایشات سرعت موج در تخمین مقاومت تراکمی تک محوره و مدول الاستیسیتة سنگ بکر (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
33 ارزیابی کارایی برخی از معیارهای شکست در ماس هسنگ های نئوژن (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
34 ارزیابی کارایی رده بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیرزمینی منطقه ی سیاه بیشه (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
35 ارزیابی مقادیر CBR با استفاده از نتایج آزمایش DCP و همبستگی بین آنها (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
36 ارزیابی مقاومت و تراکم خاک در اعماق مختلف با استفاده از نتایج آزمایش های DCP و CBR (مطالعه موردی: سایت آپرون فرودگاه مشهد) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
37 ارزیابی نقش ویژگی های پتروگرافی در دوام و مقاومت سنگهای آذرین(مطالعه موردی موج شکن شهید رجایی) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
38 ارزیابی و تحلیل دگرشکلی های زمین ناشی از فرونشست در دشت تهران (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 ارزیابی ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگ های آهکی سازندهای آسماری ، سروک و دالان در مقطع تیپ (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
40 ارزیابی ویژگی های فیزیکی و پارامترهای مکانیکی دو نمونه سنگ ساختمانی مرمریتی پرکاربرد در نمای ساختمان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
41 ارزیابی ویژگی های فیزیکی و پارامترهای مکانیکی دو نمونه سنگ ساختمانی مرمریتی پرکاربرد در نمای ساختمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
42 ارزیابی ویژگیهای شئوتکنیکی ضایعات سنگهای آهکی تولید شده درسنگبریها به منظور بررسی امکان استفاده از آنها در فعالیتهای عمرانی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
43 ازریابی صحرایی، آزمایشگاهی و پتروگرافی عملکرد سنگهای لوماشلی (مطالعه موردی موجشکن کنگ، استان هرمزگان) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
44 استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در پهنه بندی خطر زمین لغزش در استان زنجان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
45 استفاده از مواد پلاستیکی در تولید سنگ مصنوعی به منظور کاهش آلاینده های محیطی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
46 استفاده از نتایج آزمایش پانچ برای ارزیابی غیر مستقیم مقاومت فشاری تک محوری سنگ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
47 استفاده از نتایج آزمایش پانچ در رده‌بندی ژئومکانیکی سنگ به جای مقاومت فشاری تک‌ محوری (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
48 استفاده از ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی برای ارزیابی دوام سنگهای ساختمانی در برابر یخبندان (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
49 افقهای نوین در تولید سنگ مصنوعی و نقش آن در کاهش صادرات سنگ تزیینی بصورت کوپ (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
50 INTRODUCTION TO THE IRANIAN MANUAL ON THE USE OF ROCK IN BREAKWATERS AND SHORE PROTECTION STRUCTURES (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
51 بررسی آزمایشگاهی تاثیر نوع و میزان افزودنی های نانورس و نانوسلییس بر بهسازی خصوصیات مهندسی خاک های دانه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
52 بررسی آزمایشگاهی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی بنتونیتهای ایران قبل و بعداز فرآوری و بررسی پتانسیل کاربری آنها در صنعت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
53 بررسی آماس پذیری مارن های سازند آغاجاری در منطقه عسلویه (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
54 بررسی اثر آهک زنی بر بهسازی ویژگیهای مهندسی رسوبات ریزدانه در شرایط اشباع (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
55 بررسی اثر انجماد بر پارامترهای مقاومتی خاکهای ریزدانه (CL) و خاکهای ماسه ای (SP) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
56 بررسی اثر تغییرات دانه بندی مصالح برمقاومت تخلخل ووزن واحد حجم بتن سبک مورد استفاده در سازه های مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
57 بررسی اثر جنس سنگدانه بر مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
58 بررسی اثر طرح اخ تلاطهای مختلف بر مقاومت بتن سبک حاصله از اسکوری با تاکید بر نسبت آب به سیمان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران و نهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
59 بررسی اثر لایه بندی خاک روی پارامترهای تحکیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
60 بررسی اثر مقدارحجمی شن و ماسه و عیار سیمان مصرفی بر مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
61 بررسی اثرآلودگی هوا بر انحلال و زوالپذیری نمونه هایی از سنگهای ساختمانی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
62 بررسی ارتباط بین آلایندههای فلزی و پارامترهای فیزیکی شیمیایی خاک (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
63 بررسی ارتباط بین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سازند کربناته لار البرز مرکزی (مطالعه موردی برش پل دختر) (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
64 بررسی استفاده از زبالههای گوگردی در تهیه بتن گوگردی با سنگدانههای مختلف به منظورجلوگیری از آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
65 بررسی استفاده از مصالح ضعیف در ساخت بتن گوگردی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
66 بررسی امکان استفاده از آزمایشات دوام در برآورد پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل پذیری سنگ بکر (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
67 بررسی امکان استفاده از آزمایشات دوام در برآورد پارامترهای مقاومتی و تغییر شکلپذیری سنگ بکر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
68 بررسی امکان استفاده از رسهای بنتونیتی به عنوان مواد غذایی یا کمک دارویی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
69 بررسی امکان جایگزینی مصالح سنگی با بتن پلیمری در مناطق دریایی و دریاچه ای بسیار شور (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
70 بررسی امکان کاربرد رسهای بنتونیتی در صنعت مواد خوراکی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
71 بررسی اهمیت و نقش سنگدانه ها در کارایی و عملکرد بتن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
72 بررسی پارامترهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد بختیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
73 بررسی پارامترهای مقاومتی خاکهای حاصل از سنگ های دگرگونی درجه حرارت پایین به منظور به کار گیری آنها در هسته سد خاکی (دریافت مقاله) همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه
74 بررسی پایداری شیبهای سنگی تاقدیس کنگان با استفاده از امتیازدهی SMR به شیبها توسط سیستم GIS (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
75 بررسی پتانسیل تورم پذیری سنگهای مارنی سازند آب تلخ (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
76 بررسی پتانسیل واگرائی فیزیکی و شیمیائی خاکهای شور در محیط پلایا مطالعه موردی پلایاهای اطراف شهرهای خور وجندق (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
77 بررسی تاثیر آلودگی های نفتی بر تراکم پذیری خاکهای ریزدانه مطالعه موردی خاکهای شهرستان ماهشهر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
78 بررسی تاثیر افزایش بنتونیت بر تراکم پذیری خاکهای حاصل از سنگهای دگرگونی شمال غرب کشور (دریافت مقاله) همایش علوم زمین شناسی و معدن با نگرشی بر دریاچه ارومیه
79 بررسی تاثیر افزودن نانو سیلیس بر روی خواص ژئوتکنیکی خاک رسی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
80 بررسی تاثیر افزودن نانو سیلیس و آهک بر تراکم پذیری خاک رسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
81 بررسی تاثیر انجماد با نیتروژن مایع بر خصوصیات مکانیکی خاکهای ماسهای SP -SM وریزدانه CL-ML (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
82 بررسی تاثیر ترکیب شیمیایی بنتونیت بر میزان جذب آب با استفاده از مطالعات XRF (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
83 بررسی تاثیر تغییر دانه بندی برپارامترهای نفوذپذیری و مقاومت برشی خاک های حاصل از سنگ های دگرگونی به منظور به کار گیری این خاک ها در خاکریزها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی
84 بررسی تاثیر تغییر دانه بندی برپارامترهای نفوذپذیری و مقاومت برشی خاک های حاصل ازسنگ های دگرگونی شهرستان بانه به منظور به کار گیری این خاک ها در خاکریزها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
85 بررسی تاثیر خواص پتروگرافی بر مقاومت تراکمی نامحصور و رفتار - تنش کرنش شیل های سازند شمشک (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
86 بررسی تاثیر درصد جذب آب و میزان بارگذاری بر پارامترهای مقاومت برشی خاکهای چسبنده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
87 بررسی تاثیر رس های بنتونیتی فرآوری شده بر ویژگی های زمین شناسی مهندسی و کاربرد آنها در صنعت (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
88 بررسی تاثیر میزان شوری بر نتایج آزمایش تحکیم انجام شده بر روی رسوبات شور محیط پلایا (مطالعه مورد پلایای خور و جندق) (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
89 بررسی تاثیر نانوذرات سیلیس بر تراکم پذیری خاک های درشت دانه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
90 بررسی تاثیر نوع سنگدانه بر مقاومت فشاری بتن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
91 بررسی تاثیر ویژگی های کانی شناسی، فیزیکی و مکانیکی سنگ های ساختمانی مورداستفاده در نمای ساختمان ها بر میزان آسیب پذیری آنها در برابر عوامل مختلف جوی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار
92 بررسی تاثیرآلاینده های هوا بصورت بارانهای اسیدی خشک برچندنمونه سنگ ساختمانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
93 بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه در سنگ های مصنوعی ساخته شده با آهک و رزین پلی استر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
94 بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه در سنگ های مصنوعی ساخته شده با کوارتز و رزین پلی استر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
95 بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه در سنگ های مصنوعی ساخته شده با کوارتز و رزین وینیل استر (دریافت مقاله) سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین
96 بررسی تاثیرات الیاف کربن و شیشه و سیم ظرف شویی در سنگ های مصنوعی ساخته شده با آهک و رزین پلی استر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
97 بررسی تاثیرات زلزله بر روی تونلها (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
98 بررسی تاثیرخصوصیات سنگشناسی بردرصدجذب آب وتراکم پذیری سنگدانه ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
99 بررسی تاثیرکانی رسی کائولینت و درصد بهینه آن بر تثبیت ماسه بادی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
100 بررسی تأثیر پارامترهای زمین شناسی بر رفتار مقاومتی خاک های ماسه ای مخلوط شده با قطعات فیبری لاستیک فرسوده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
101 بررسی تأثیر ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی سنگدانه ها بر مقاومتسنگ های مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
102 بررسی تأثیر مورفولوژی زمین بر خصوصیات مهندسی خاکهای منطقه لشکرک (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
103 بررسی تأثیر میان لایه‌های شیل (سازند شمشک) بر پایداری حفریات زیرزمینی به روش عددی (مطالعه‌ی موردی حفریات زیرزمینی منطقه‌ی سیاه‌پیشه) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
104 بررسی تراکم پذیری و نفوذپذیری خاک های ماسه ای مسلح شده با فیبر لاستیک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
105 بررسی تکرارپذیری نتایج آزمایش های DCP در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
106 بررسی حساسیت در رسوبات نرم ساختگاه میانگذر دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
107 بررسی خصوصیات توده سنگ در ساختگاه سدهای شمیل و نیان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
108 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی آندزیت پلور (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
109 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های به کار رفته در تخ تجمشید (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
110 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگهای مارنی در سد تنگ سرخ شیراز (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
111 بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ماسه های بادی دشت سیستان برای تولید آجر ماسه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی
112 بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاکهای سطحی آلوده پالایشگاه تبریز (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
113 بررسی خصوصیات فیزیک و مکانیکی سبکدانه اسکوری به منظور استفاده در ساخت بتن سبک سازه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
114 بررسی خصوصیات مهندسی ماسه های بادی دشت سیستان با هدف تولید آجر ماسه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
115 بررسی خواص ژئومکانیکی سنگهای رسوبی آواری سنوزوئیک در زون زاگرس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
116 بررسی خواص فیزیکی در ارزیابی مقاومت کششی (برزیلی) زغال سنگها مطالعه موردی: معدن گلندرود، استان مازندران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
117 بررسی خواص مهندسی ژیپس های مارنی سد سهند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
118 بررسی رفتار ژئومکانیکی سن گهای لوماشل و ارائه معیار شکست مناسب (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
119 بررسی روند افت وزنی توف های سازند کرج در آزمون سلامت سنگ و تعیین کاربری آنها (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
120 بررسی ژئوتکنیکی سنگ های بخش ریپ رپ سدهای شمیل و نیان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
121 بررسی ساختگاه سازه های باستانی شهرستان بشرویه و مخاطرات طبیعی تاثیرگذار بر هر سازه از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
122 بررسی شاخص های مقاومتی سنگ های مصنوعی ساخته شده از سنگ دانه ترکیبی (کوارتز و آهک) و رزین وینیل استر و مواد افزودنی متفاوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
123 بررسی شاخص های مقاومتی سنگ های مصنوعی ساخته شده با آهک و رزین وینیل استر و مواد افزودنی متفاوت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
124 بررسی علل وقوع ترکهای زمین در میدان نفتی آذر (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
125 بررسی عناصر سنگین Ni،Pb،CrوCd موجود در پسماندهای صنعتی دشت نیشابور و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی
126 بررسی عوامل موثر در تکنولوژی ساخت سنگمصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
127 بررسی عوامل موثر در ویژگیهای فیزیکی سنگمصنوعی (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
128 بررسی قابلیت تراشه شدن و ارتباط آن با ویژگی های مهندسی توده های سنگی (مطالعه موردی : تونل انتقال آب گلاب) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
129 بررسی مخاطرات ژئوتکنیکی خاکهای لسی شمال کلاله و روش های بهسازی آن با نگرش بر پروژه های راهسازی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست
130 بررسی مصالح سنگی مصرفی در موج شکن های جنوب شرق ایران - چابهار (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
131 بررسی مطلوبیت سنگ های دگرگونی شهرستان تکاب- شاهیندژ جهت استفاده به عنوان منابع قرضه در هسته سد های خاکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
132 بررسی معیارهای شیمیایی واگرایی خاک در محدوده پتروشیمی مسجدسلیمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
133 بررسی مقاومت فشاری سواحل بالا آمده مکران، حد فاصل خلیج گواتر تا خلیج پزم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
134 بررسی مقاومت و تحلیل گسیختگی در بتن سبک ساخته شده با مصالح اسکوری و لیکا (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
135 بررسی میزان انحلال و زوال پذیری نمونه هایی از سنگ ساختمانی به منظور ارزیابی تاثیر باران های اسیدی بر میزان دوام آنها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
136 بررسی میزان انحلال و زوالپذیری مصالح آجری و سنگی به کار رفته درنمای ساختمانها به منظور ارزیابی تاثیر آلایندههای محیط شهری برشاخص دوام آنها (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
137 بررسی نتایج آزمایشهای پرسیومتری در سنگهای سست soft rock سازند میشان در جزیره خارک و مقایسه آن در سنگهای مختلف (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
138 بررسی نسبت پیش تحکیمی رسوبات دریاچه ارومیه به وسیله آزمایش های CPTu و تحکیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
139 بررسی نفوذپذیری و تزریق پذیری در ساختگاه سد - مورد مطالعاتی ساختگاه سد کوران بوزان ( استان لرستان ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
140 بررسی و مقایسه آزمایش های CPT,Mini‐CPT در شرایط آزمایشگاهی با تاکید بر تکرار پذیری نتایج (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
141 بررسی و مقایسه اثر افزودن سیمان و آهک بر ویژگی های مقاومتی خاکهای رسی نرم محدوده بندرماهشهر در شرایط اشباع (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
142 بررسی و مقایسه خصوصیات سنگ های طبیعی و مصنوعی از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
143 بررسی و مقایسه روشهای آزمایش CPT با تاکید بر تکرار پذیری نتایج در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
144 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی رسوبات شهر خاش با نگرشی بر خصوصیات دینامیکی آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
145 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی سنگهای کربناته در منطقه سدلار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
146 بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی مصالح سنگی به منظور ارزیابی جایگاه و کاربرد این مصالح در معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار
147 بررسی ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و دوام توف سبز فرحزاد، تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
148 بررسی ویژگی های مهندسی و ترکیب کانی شناسی بنتونیت های خراسانجنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
149 بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی دونمونه سنگ ساختمانی تراورتن پرکاربرد درصنعت ساختمان (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
150 بررسی ویژگیهای زمین شناسی مهندسی منطقه درگهان جزیره قشم (دریافت مقاله) اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران
151 بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی دشت مشهد به منظور پهنهبندی پتانسیل احداث سدهای آبرفتی ( ذخیرهای شنی ) با استفاده از RS و GIS (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
152 بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سازندهای شیلی و مارنی استان فارس برای تولید مصالح سبکدانه و ارزیابی اولیه از مصالح سبکدانه تولیدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
153 بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی مصالح آبرفتی رودخانه اعلا (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
154 بررسی ویژگیهای ژئومکانیکی تراورتنهای آذرشهر به عنوان مصالح ساختمانی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
155 بررسی ویژگیهای مهندسی توف سبز فرحزاد در چرخههای انجماد و ذوب آب (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
156 بررسی ویژگیهای مهندسی سنگهای مارنی سازند آغاجاری در جزیره قشم (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
157 بررسی ویژگیهای نامطلوب مصالح سنگدانهای چابهار بر خواص بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
158 بررسی های پارامترهای زمین شناسی مهندسی ساختگاه سدهای شمیل و نیان (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
159 بهسازی خصوصیات مهندسی خاک رسی CL با استفاده از نانوذرات کائولینیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
160 بهسازی سنگ گرانیت نهبندان و تاثیر آن بر مقاومت خمشی و فشاری (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
161 پارامترهای زمین شناسی مهندسی موثر برضرایب تغییر شکل زمین در آبرفتهای درشت دانه تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
162 پهنه بندی آلودگی طبیعی خاک در استان زنجان (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
163 پهنه بندی اولیه منابع سنگی جنوب کشور جهت کاربرد در احداث موج شکن ها (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
164 پهنه بندی خطر ناپایداری دامنه ها در تاقدیس کنگان (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
165 پهنه فرسایش بندی پذیری در حوضه آبریز سیمینه رود با استفاده از شاخص دوام سنگ ها Id و GIS (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
166 پهنهبند میزان فرسایشبا استفاده از تحلیل سلسله مراتبی در حوضه آبخیز حسنبیگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
167 پیش بینی مقاومت فشاری ت کمحوری در ماس هسنگ ها بر اساس مطالعه مقاطع میکروسکوپی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
168 پیشنهاد روش ارزیابی دوم سنگ برای لایه محافط دامنه در سدهای خاکی ( مطالعه موردی سدهای شمیل و نیان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
169 تاثیر استفاده از پرکننده بر روی ویژگیهای بتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
170 تاثیر اضافه نمودن پودر سنگ بر تغییر ویژگی های مهندسی خاکهای بنتونیتی (دریافت مقاله) چهلمین گردهمایی ملی علوم زمین
171 تاثیر افزایش براده های پلیمر پلی اتیلن ترفتالات (پت) بر روی ویژگی های مهندسی خاک های ماسه ای و رسی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
172 تاثیر افزایش بنتونیت بر تراکمپذیری و مقاومت برشی خاکهای حاصل از سنگهای دگرگونی درجه حرارت پایین (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
173 تاثیر بهسازی شن بد دانه بندی شده با سیمان پرتلند بر تغییرات جابجایی برشی خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
174 تاثیر تغییر درصد رطوبت بر نتایج آزمایش بارگذاری صفحه ای (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
175 تاثیر جنس سنگ دانه های سیلیکاته بر خصوصیات مهندسی سنگ مصنوعی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
176 تاثیر جنس سنگدانه­ها بر سرعت انتشار امواج فشاری در بتن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
177 تاثیر حذف نمک بر ویژگیهای فیزیکی و تغییر شکلپذیری خاکهای رسی سیلتی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
178 تاثیر ساخت و بافت بر ویژگیهای مهندسی سنگهای آهکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
179 تاثیر کانی شناسی و بافت بر ویژگی های مهندسی توده های آذرین درونی (مطالعه موردی: گرانیت الموت، نهبندان، تکاب) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
180 تاثیر میزان مواد افزودنی در تخلخل و سرعت صوت سنگ های مصنوعی ساخته شده با کوارتز و رزین پلی استر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی معدن و زمین شناسی
181 تاثیر نسبت حجمی شن و ماسه بر مقاومت بتن (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
182 تاثیر ویژگی های زمین شناسی مهندسی در کاربری زمین ساختگاه مطالعه موردی مجتمع پتروشیمی مسجد سلیمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
183 تاثیرافزایش عیار سیمان بر مقاومت، جذب آب و تخلخل بتن در دو نسبت آب به سیمان ثابت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
184 تاثیرافزایش عیار سیمان بر مقاومت، جذب آب و تخلخل بتن در دو نسبت آب به سیمان ثابت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویه های بتنی
185 تاثیرخواص مهندسی سنگدانهها درکیفیت بتن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
186 تأثیر آهک زنده بر ویژگیهای تراکمی خاکهای آلی جنگل شهید زارع ساری (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
187 تأثیر آهک زنده بر ویژگیهای مقاومتی خاک های آلی جنگل شهید زارع ساری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
188 تأثیر خاکهای مسأله دار در نشست ساختمانها مطالعه موردی شهرک امام خمینی قم (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
189 تحلیل آزمایشات برزیلین و بررسی ارتباط بین مقاومت کششی، مقاومت تراکمی تک محوره و خواص پتروگرافی سازند شمشک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس تونل ایران
190 تحلیل عددی نشت از پی سد بوسیله نرم افزار UDEC 3.1 (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
191 تحلیل عددی نشت از ساختگاه سد کوران بوزان ( استان لرستان ) (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
192 تحلیل لرزه خیزی و برآورد خطر زمین لرزه در ساختگاه سد خاکی سرنی (میناب -هرمزگان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
193 تحلیل ناپایداری ساختاری در تونل چشمه لنگان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
194 تخمین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نمونههایی از سنگهای ساختمانی با استفاده از سرعت موج P (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
195 تراکم پذیری الاستیک و غیر الاستیک آبخوان دشت تهران بر پایه ضرایب ذخیره ویژه کالبدی آبخوان (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
196 تراکم دینامیکی، روشی برای بهسازی خاکریز های عمیق در منطقه عسلویه (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
197 تعیین خصوصیات مهندسی پوکه­های معدنی دماوند و امکان­سنجی موارد کاربرد آنها در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
198 تعیین خصوصیات مهندسی سنگهای ناهمسانگرد با استفاده از نمونه های غیر استاندارد (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
199 تعیین درصد بهینه بنتوتیت در سوسپانسیونهای سیمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
200 تعیین شکنندگی سنگهای سازند آسماری با استفاده از روشهای غیرمخرب (مقاومت بار نقطهای و چکش اشمیت) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
201 تعیین ظرفیت باربری خاک و سنگهای سست بر اساس نتایج آزمایش C.B.R (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
202 تعیین ویژگیهای محافظتی در برابر اشعه گاما برای بتنهای نرمال و سنگین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
203 تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی با کاربرد ویؤه برای دفن زباله، مطالعه موردی منطقه چابهار (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
204 جایابی خاک چالهای شهری با استفاده ازروش وزن دهی تجمعی ساده و روش فازی مرد مطالعاتی استان لرستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
205 دوام پذیری نمونه هایی از تراورتن در برابر تبلور سولفات سدیم (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
206 رفتار ژئومکانیکی واحدهای مختلف سازند آغاجاری در آزمایش های سه محوری (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
207 روند تهیه لایه مقاومتی نقشه زمین شناسی مهندسی منطقه حوضه آبخیز حسن بیگ ( با بهره گیری از گراف لوبشر) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
208 زوال و دوام مصالح سنگی در موج شکنهای منطقه چابهار (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
209 شناسایی مناطق مستعد جهت دفن پسماندهای خطرناک در استان زنجان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
210 طبقه بندی مهندسی رسوبات نرم دریاچه ارومیه بااستفاده از آزمایش CPTu و مقایسه آن با نتایج آزمایشات آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
211 طراحی و ساخت دستگاه هیدروپنوماتیکی خزش و بررسی رفتارخزشی توف های شمال قزوین(مطالعه موردی) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
212 طرح ابزار بندی جهت بررسی نشست زمین در اثر حفر تونل، مطالعه موردی: تونل خط هفت مترو تهران و تونل ابوذر (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
213 عوامل مؤثر در انتخاب سنگ نما و تزئینی برای کاربرد در ساختمانها (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
214 عوامل موثر بر مقاومت برشی سطوح اره بر شده (Saw Cut) در سنگ (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
215 کاربرد دستگاه پانچ برای تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناهمسانگرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
216 کاربرد نفوذسنج دینامیکی مخروطی DCP جهت تعیین خواص تراکمی خاک های شور سطحی در محیط پلایا (مطالعه موردی پلایا های خور و جندق) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
217 کاوشگر دینامیکی DCP و روابط کاربردی برای آن در مهندسی عمران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
218 محاسبه مقاومت کششی از آزمایشهای شکست هیدرولیکی و برزیلین و تاثیرپذیری آن از خصوصیات سنگ شناسی : مطالعه موردی سازند دالان (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
219 مدل سازی اعداد چکش اشمیت با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی دقیق‌تر مقاومت بتن (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
220 مروری بر طرح پژوهشی بررسی عملکرد سنگ در موج شکنهای توده سنگی سواحل خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
221 مطالعه خصوصیات زمین شناسی مهندسی توف سبز فرحزاد (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
222 مطالعه خصوصیات زمینشناسی مهندسی سنگ آهک آسماری در مقطع نمونه (۵۰ کیلومتری جنوب شرق مسجد سلیمان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
223 مطالعه خصوصیات فیزیکی، مکانیکی ودوام پذیری آهک الیکا (مطالعه موردی: کوه بی بی شهربانو) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
224 معرفی آزمایش پانچ به عنوان آزمایشی سریع و کم هزینه برای تخمین مقاومت تک محوری سنگ بکر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
225 معرفی آیین نامه ملی برای کاربرد سنگ در موج شکن ها و سازه های حفاظت (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
226 معرفی دستگاه دوام بزرگ مقیاس و کاربرد آن در ارزیابی دوام سنگهای سخت (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
227 معرفی کاوشگر دینامیکی DCP و بررسی تکرار پذیری نتایج آن (دریافت مقاله) پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
228 مقایسه اثر تخریبی محلول های سولفات سدیم و سولفات منیزیم روینمونه هایی از سنگ های ساختمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
229 مقایسه اثر شوری خاک بر سیمانی شدن خاک های ریزدانه توسط آهک (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
230 مقایسه اثر محلول های اسید سولفوریک و اسید نیتریک بر دوام وارفتگینمونه هایی از سنگ های ساختمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
231 مقایسه پارامترهای مقاومت برشی خاک به دست آمده از نتایج آزمایشهای برش صحرایی و ازمایشگاهی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
232 مقایسه پارامترهای مقاومتی و تغییر شکل پذیری حاصل از آزمایشهای پرسیومتری و تک محوره در سنگهای نرم سازند آغاجاری در جزیره خارک (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
233 مقایسه تاثیر سنگدانه های مختلف در بتن گوگردی و معمولی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
234 مقایسه تاثیر نانوذرات کائولینیت بر تراکم پذیری خاک های سیلتی و ماسه ای با ترکیب شیمیایی سیلیکاته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
235 مقایسه خصوصیات فیزیکی سنگهای مصنوعی با سنگهای طبیعی ساختمانی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
236 مقایسه مقاومت نهایی سنگهای نرم سازند آغاجاری با استفاده از آزمایشهای پرسیومتری و تک محوره (دریافت مقاله) ششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
237 مقایسه ویژگیهای مهندسی سنگها مصنوعی با سنگهای طبیعی مشابه (تا حدودی از نظر طرح و حداقل 60 درصد از نظر جنس) (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
238 مقایسه ی تاثیر افزایش براده های پلاستیک پت و فیبر لاستیک بر ویژگی های تراکمی خاک های ماسه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
239 مقایسه ی تطبیقی بین روابط موجود برای محاسبه ثابت سرعت انحلال مطالعه موردی سدپاتاق (دریافت مقاله) سی امین گردهمایی علوم زمین
240 مقایسه ی مقاومت بتن های سیمان پرتلند وگوگردی ساخته شده باسنگدانه های مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
241 مکان یابی محل دفن پسماند های خطرناک با استفاده از GIS و تحلیلهای چند متغیره در استان زنجان (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
242 مکانیابی گزینه های مناسب جهت احداث سدهای زیرزمینی با استفاده از GIS و RS (مطالعه موردی دشت مشهد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
243 نشست زمین در اثر حفر تونل های خاکی و تاثیر عوامل زمین شناسی مهندسی بر آن (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
244 نگرشی بر پیش بینی زمان و مکان وقوع زمین لغزش های سطحی ناشی از بارندگی در حوضه نکارود (دریافت مقاله) هجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
245 نگرشی نوین بر خصوصیات رفتاری مصالح خاکی با تکیه بر رفتاری نانو (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
246 ویژگی های زمین شناسی مهندسی سازند قلعه دختر در محل برش الگو (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
247 ویژگیهای مهندسی سبکدانه های اسکوریا و پومیس و استفاده از روش تاگوچی در طرح اختلاط سیستماتیک بتن سبک نیمه سازه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
248 همبستگی دوام وارفتگی با ویژگی­های مکانیکی نمونه­هایی از سنگ­های ساختمانی با تأکید بر تأثیر تعداد چرخه­های تر و خشک شدن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران