دکتر عیسی یاوری

دکتر عیسی یاوری استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عیسی یاوری

Dr. Issa Yavari

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Convenient Synthesis of Functionalized 2,3-Diazaspiro[4.4]nona-1,6,8- trienes (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
2 A Convenient Synthesis of Functionalized Pyrazolones Bearing a Highly Twisted 1,3-Butadiene Moiety with Skew Geometry (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
3 A Convenient Synthesis of Spiroindolo[2,1-b]quinazoline-6,2′-[1,3,4]oxadiazoles from Tryptanthrin and Nitrile Imines (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
4 A Convenient Synthesis of Tetrasubstituted Pyrazoles from Nitrile Imines and 2-(Thioxothiazolidin-5-ylidene)acetates (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
5 A New synthesis of highly functionalized 1- azadienes (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شیمی
6 A regioselective synthesis of novel oxo-thioxo[3.3.3]propellanes (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
7 A synthesis of (arylthio-ethylidene)indolin-2-ones via S-arylation of oxoindolin-ethanethiolates with aryl halides (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
8 A Synthesis of N-(1H-Pyrazol-5-yl)-1,3,4-thiadiazol-2(3H)-imines via Double Cycloaddition Reaction of Nitrile Imines with Erlenmeyer Thioazlactones (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
9 A synthesis of novel (arylthio-ethylidene)indolin-2-one derivatives via S-arylation of oxoindolin-ethanethiolates with aryl halides (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
10 An Efficient Regioselective Synthesis of Functionalized Spiropyrrolizidines through Azomethine Ylides Intermediate (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
11 اکسایش پارا - زایلن به ترفتالیک اسید بوسیله نیتریک اسید در محیط مایع یونی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
12 Celebrating 150 years of the Mendeleev’s periodic table (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
13 Cu-Catalyzed regioselective synthesis of functionalized 4-benzoyl-5-cyanopyrazoles under mild conditions (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
14 Diastereoselective synthesis of spirocyclopropane-linked pyrazolones from azomethine ylides via C(sp3)-H activation (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
15 Electrochemical Synthesis of 4-Aryl-2-styryl-1H-benzo[b][1,4]diazepines from o-Phenylenediamine and 1,5-Diarylpenta-2,4-dien-1-ones (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
16 Facile Synthesis of Polyaniline Nanoparticle Doped with Hematoporphyrin in Ionic Liquid (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نانوساختارها
17 Formation of Trichloromethylated-1,3,5-triazines from Guanidine, Trichloroacetonitrile, and Isothiocyanates (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
18 Higher Education in Iran; from Dar-al-Funun to Payam-e-Noor (دریافت مقاله) بیست و ششمین سمینار شیمی آلی ایران
19 KF/Fe3O4/K10 CATALYZED KNOEVENAGEL CONDENSATION REACTIONS: AN EFFICIENT MAGNETIC CATALYST (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
20 KF/HNTS CATALYZED ONE-POT THREE-COMPONENT BIGINELLI REACTIONS: AN EFFICIENT SYNTHESIS OF 3,4- DIHYDROPYRIMIDIN-2-(1H)-ONE (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی شیمی،پتروشیمی و نانو ایران
21 KF/HNTS CATALYZED ONE-POT THREE-COMPONENT BIGINELLI REACTIONS: AN EFFICIENT YNTHESIS OF 3,4- DIHYDROPYRIMIDIN-2-(1H)-ONE (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
22 Nef-isocyanide-Perkow access to novel pyrazolone derivations containing a cyclic ketene dithioacetal moiety (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
23 One-pot synthesis of fused 1,2-dihydropyridines (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس شیمی آلی ایران
24 Oxidation of p-xylenes to terphthalic acids with O2/HNO3 in ionic liquids (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
25 Synthesis of Highly Crystalline Polyaniline Nanotube by Dicationic Lionic Liquid (دریافت مقاله) سومین کنفرانس نانوساختارها
26 Synthesis of new phosphonate compounds through the reaction of trialkyl phosphite and activated acetylenes compounds in the presence of organic CH acids (دریافت مقاله) همایش منطقه ای شیمی
27 Synthesis of poly functionalized pyridine derivatives from sulfonolketenimines, tetramethylguanidine and acetylenic esters (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
28 Synthesis of Pyrimidine-4-thiones and Thiazoles from TMG Adducts and Isothiocyanates (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
29 تهیه دی تیو کارباماتهای جدید از واکنش مالئیک انیدرید،CS2 و آمین های نوع اول به روش تک ظرف و در غیاب کاتالیزور (دریافت مقاله) همایش ملی یافته های نوین شیمی در صنعت پزشکی
30 سنتز مشتقات ارگانوفسفرها با استفاده از پروپیولات ها و دی آلکیل (آریل) فسفیت ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی