دکتر عباس یداللهی

دکتر عباس یداللهی دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عباس یداللهی

Dr. Abbas Yadollahi

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تلفیق سامانه های جمع آوری آب با سوپرجاذب و مواد آلی در استقرار باغ های بادام در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 1
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی از توده‎های بومی جعفری (Petroselinum crispum Mill) با استفاده از نشانگر مولکولی SRAP (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 1، شماره: 1
3 ارزیابی تنوع سیتوژنتیک و مورفولوژیک برخی از توده های شنبلیله بومی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی اثر دمای نگهداری و غلظت های مختلف پوترسین بر جوانه زنی دانه و رشد لوله گرده دو ژنوتیپ ایرانی گل محمدیRosa damascena Mill (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
5 بررسی تنوع کمیت ژنومی (C-value) و سطح پلوئیدی در تعدادی از ارقام سیب بومی به روش فلوسایتومتری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 4
6 بررسی صفات مورفولوژیک سیب های گوشت قرمز ایرانی در مقایسه با تعدادی از ارقام بومی و تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 1
7 بهینه سازی مراحل افزایش درون شیشه ای ژنوتیپ های گل محمدی (Rosa damascena Mill.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 4
8 شناسایی نشانگرهای مورفولوژیک مرتبط با مقاومت به خشکی در بادام (Prunus dulcis Mill) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 1
9 غلظت عناصر معدنی ریشه و برگ چهار پایه دانهالی پسته تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 4
10 مطالعه بیوسنتز ترکیبات سیانوژنیک در بادام (Prunus dulcis) تلخ و شیرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
11 مقایسه مهم ترین ویژگی های فیزیکوشیمیایی میوه سیب گوشت قرمز وتعدادی از ارقام سیب گلاب (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تیمار اتیلن خارجی بر رقم آذران گل محمدی (Rosa damascene Mill.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
2 اثر سالیسیلیک اسید روی نشت یونی و بیومس پایه های دانهالی پسته Pistacia vera L در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
3 اثر کاربرد سامانه های استحصال آب در دو رقم زرد و روغنی زیتون (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
4 اثر کاربرد سطوح مختلف جیبرلین و شکر بر مرحله طویل شدن گیاهچه های درون شیشه کیوی فروت رقم هایوارد (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر روی نوساقهسایی عناب(Ziziphusjujuba Mill) اکوتیپ کوهپایه اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 اثر محیط کشت و تنظیم کننده های رشد، بر باززایی شاخساره درخت شاه توت در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 ارزیابی تلفیق سامانه های استحصال آب و سوپرجاذب در احداث باغهای بادام دیم؛ گاهی در جهت مدیریت منابع آب و خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
8 ارزیابی تلفیق سامانه های استحصال آب و سوپرجاذب در احداث باغهای بادام دیم؛گامی در جهت مدیریت منابع آب و خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
9 ارزیابی کاربرد نشانگرهای SRAP در برخی از توده های محلی جعفری( Petroselinum crispum ) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
10 ارزیابی نشانگر SRAP در برخی از توده های شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) ایران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
11 ارزیابی ویژگی های تعدادی از توده های سیر (Allium sativum) بومی ایران و تعیین روابط ژنتیکی آنها (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
12 استفاده از ارقام مقاوم به خشکی بادام به منظور تولید اقتصادی درزمین های دایم و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
13 استفاده از حمام آب گرم جهت کاهش آلودگی های درونی ریزنمونه های لیلیوم آسیایی رقم adventage تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
14 استفاده از فناوری نانو در کنترل آلودگی های باکتریایی و قارچی در مرجله استقرار پایه رویشی GN-15 (هیبرید هلو ×بادام) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 استفاده از فناوری نانو در کنترل آلودگیهای باکتریایی و قارچی در مرحله استقرار پایه رویشیG×N15 هیبرید هلو×بادام (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 القاء کالوس از برگ بالغ پایه رویشی پسته یوسی بی -1 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 Optimization tissue culture of almond ۲-۲۲ genotype (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
18 The Use of Transcription Factors for Valuable Metabolites Engineering (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 باززایی درون شیشهای پایه رویشیG×N15 هیبرید هلو×بادام از طریق اندام زایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 بررسی اثر ترکیبی 6-بنزیل آمینو پورین و ایندول بوتریک اسید برمیزان استقرار ریزنمونه های زغال اخته رقم گلابی شکل در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 بررسی اثر سالیسیلیک اسید روی مقاومت به خشکی برخی پایه های دانهالی پسته Pistacia vera L (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 بررسی اثر هورمونهای ایندول بوتریک اسید و نفتالین استیک اسید بر ریشهزایی زغال اخته رقم گلابی شکل در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
23 بررسی اثرات ترکیبی هورمون های بنزیل آدنین(BA) و ایندول بوتریک اسید (IBA) بر روی نوشاخه زایی درون شیشه ای پایه رویشی Pyrodwarf (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
24 بررسی اثرات محیط های مختلف کشت، هورمون بنزیل آمینوپورین و ایندول بوتریک اسید بر استقرار درون شیشهای پایه رویشی G×N15 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 بررسی اثرات محیط های مختلف و هورمون ایندول بوتریک اسید (IBA)بر روی ریشه زایی درون شیشه ای پایه رویشیG×N15 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی اثرات محیط های مختلف و هورمون ایندول بوتریک اسید(IBA) بر روی ریشه زایی درون شیشه ای پایه رویشی Pyrodwarf (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 بررسی الگوی تجمع مواد فنولی و فلاونوییدی در بالا و پایین محل پیوند در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L و آسیایی P. serotina Rehd روی چندین پایه مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
28 بررسی برخی صفات مورفولوژیک چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) در شرایط آب و هوایی تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
29 بررسی تاثیر ترکیبی هورمون بنزیلامینوپورین و نفتالیناستیکاسید بر پرآوری پایه تترا (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
30 بررسی تاثیر ذرات نانونقره، بهترین ترکیب ضدعفونی و بهترین سطح هورمونی به منظور کشت درون شیشه ای سه ژنوتیپ گل محمدی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
31 بررسی تاثیر سیستم مینی بیوراکتور تناوبی در ریزازدیادی زیتون (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
32 بررسی تاثیر عناصر درشت مغذی بر روی ریزازدیادی پایه ی 667 GF بادام (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
33 بررسی تاثیر نانوسیلور بر روی استقرار درون شیشه ای ژنوتیپ،های برتر گل محمدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
34 بررسی تاثیر هورمون بنزیل آمینو پورین بر نوساقه زایی پایه ی جی اف 677 بادام (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
35 بررسی تأثیر ترکیبی هورمون بنزیل آمینو پورین و نفتالین استیک اسید بر پرآوری پایهی گزیلا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 بررسی تأثیر متقابل هورمون تیدیازرون و بنزیل آمینوپورین بر نوساقه زایی پایه ی گزیلا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
37 بررسی تأثیر متقابل هورمون تیدیازرون و نفتالین استیک اسید بر نوساقه زایی پایهی گزیلا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از دانهال های گلابی اروپایی (Pyrus communis L.) مورد استفاده به عنوان پایه در باغ های گلابی تجاری ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
39 بررسی تنوع سیتوژنتیکی پنج توده ی شنبلیله ی بومی ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
40 بررسی تنوع مورفولوژیکی برخی توده های گیاه دارویی سیرAllium Sativam L. درایران با استفاده ازروشهای آماری چندمتغیره (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
41 بررسی غلظت عناصر غذایی، میزان کلروفیل، ترکیبات کارتنوییدی و خصوصیات فتوسنتزی برگ در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L. و آسیایی P. serotina Rehd روی چندین پایه مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 بررسی کارآیی فتوسنتز و کارآیی مصرف آب در چندین رقم و ژنوتیپ بادام تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 بررسی منابع مختلف تنظیم کننده رشدی در کشت درون شیشه ای ارقام تجاری گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
44 بررسی موقعیت ریزنمونه و غلظتهای مختلف هورمونهای بنزیل آدنین و نفتالین استیک اسید بر پیازچهدهی پیازهای لیلیوم آسیایی رقم adventage (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
45 بررسی میزان رشد رویشی و موفقیت پیوند در برخی ارقام گلابی اروپایی Pyrus communis L و آسیایی P serotina Rehd روی چندین پایه مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
46 بررسی میزان کلسیم و سفتی بافت میوه دو رقم KS۶ و KS۸ گلابی آسیایی ( Pyrus serotina (Rehd. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 برسی اثر ترکیبی بنزیل آدنین و ایندول بوتریک اسید برمیزان ترشح ترکیبات فنلی و استقرار ریزنمونه های پایه رویشی پسته یوسی بی 1 (P. integrima × P. Atlantica) (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
48 بهبود رفع آلودگی قارچی و باکتریایی درریزنمونه های پایه رویشی پسته یوسی بی 1 (P.iantegrima × P. Atlantica) درشرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
49 بهینه سازی دستورالعمل استقرار درون شیشه ای انجیر رقم سبز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 بهینه سازی روشهای آزمایشگاهی و مطالعا مقدماتی سیتوژنتیک برخی از اکوتیپهای گل محمدی (Rosa damascene Mill) در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
51 پیازچه زایی لیلیوم آسیایی رقم adventage تحت شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
52 تاثیر استفاده از آنتی اکسیدان در محیط کشت به منظور کنترل فنل و افزایش استقرار ریزنمونه های پایه رویشی پسته یوسی بی -1 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
53 تاثیر تیمارهای خاک در افزایش راندمان آبیاری تکمیلی در کشت دیم بادام (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 تاثیر جایگزینی Fe-EDTA با Fe-EDDHA در استقرار درون شیشه ای یوسی بی-1 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
55 تاثیر غلظت ای مختلف توفوردی و محیط کشت MS بر کالوس زایی قطعات گره دار Rosa canina L. (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
56 تاثیر غوطه وری بعد از استریلیزاسیون و زغال فعال در کنترل ترکیبات فنلی در کشت درون شیشه ای ریزنمونه های پایه رویشی پسته یوسی بی -1 (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
57 تاثیر محیط کشت های مختلف بر پرآوری و جلوگیری از کلروز درون شیشه ای گل محمدی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
58 تاثیر محیطهای مایع و جامد بر پرآوری درون شیشه ای ژنوتپ،های برتر گل محمدی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
59 تاثیر هیومیک اسید کودی برپایه ارگانیک برافزایش تولیدات گیاهان علوفه ای مرتعی و توسعه اشتغال زایی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
60 تأثیر دو نوع هورمون سیتوکنین بر روی سبزینگی و کشت بافت نمونه برگی ارکیده فالائنوپسیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
61 تأثیر غلظتهای مختلف بنزیلآمینوپورین بر نوساقه زایی پایه رویشی تترا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
62 تأثیر غلظتهای مختلف تیدیازورون بر نوساقه زایی پایه رویشی تترا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
63 تأثیر نوع محیط کشت و تنظیم کننده رشد براستقرار درون شیشه بادام رقم تونو (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
64 تحلیل نظام آموزشی دربخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
65 تعیین بهترین محیط کشت و سطح هورمونی به منظور ریشه دار کردن نو ساقه های سه ژنوتیپ گل محمدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
66 تعیین خصوصیات برگی در چند رقم گلابی آسیایی (Pyrus serotina Rehd.) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 روشهای تلفیقی استحصال آب و نگهداری رطوبت در افزایش راندمان آبیاری و کاهش تبخیر در باغات کشور (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
68 سیمای سعادت در قرآن کریم (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی پژوهش های قرآنی
69 شناسایی ترکیبات اسانس گیاه دارویی چویل (Ferulago angulata (Schlechat.) Boiss) در دو رویشگاه بوئین و سی سخت (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
70 ضرورت تغییر الگوی کاشت نشاء و مصرف بذر جهت تولید نشاء گلهای فصلی زینتی جهت فضاها و مناظر شهری در کشور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
71 ضرورت تغییر الگوی مصرف بذر گیاهان سبزی و صیفی در کشور (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
72 عرفی پایه های مقاوم هسته دار جهت استفاده در مناطق تحت بحران کم آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
73 کاربرد بیوتکنولوژی درتکثیرپایه های رویشی جدید برای توسعه باغات تجاری کشور (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
74 کشا ورٍزی علمی و پایدار در قرآن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
75 کمبود ابیاری تنظیم شده در درختان میوه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
76 کنترل آلودگی و سالم ماندن نمونه های ارکیده (Phalaenopsis) در طی فرایند ضدعفونی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
77 کنترل آلودگی و میزان فنول ریزنمونه های پایه رویشی پسته UCB1 تحت تاثیر تیمارهای مختلف در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
78 کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی پایه رویشی GN-15 (هیبرید هلو ×بادام) در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
79 کنترل آلودگی های قارچی و باکتریایی پایه رویشیGN×15 هیبرید هلو×بادام در شرایط درون شیشهای (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
80 گل محمدی درشرایط دیم راهکاری عملی درجهت اشتغال زایی و توسعه پایدار بخش کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی
81 مدیریت بحران آب با استفاده از کاهش مصرف در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
82 مطالعه سیتولوژیکی برخی از ژنوتیپ ها و ارقام بادام (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
83 معرفی سیب گوشت قرمز ایرانی جهت ورود به صنعت فرآوری سیب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
84 واکنش مورفولوژیکی برخی ارقام و ژنوتیپ های بادام به تنش خشکی در شرایط مزرعه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران