دکتر حبیب اله یونسی

دکتر حبیب اله یونسی استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حبیب اله یونسی

Dr. Habibollah Younesi

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مقادیر مختلف نانورس مونت موریلونیت بر تغییرات رواناب و هدررفت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
2 ارزیابی اثرات گزینه های مکانی پیشنهادی دفن زباله شهر زنجان با استفاده ازروش ماتریس ارزیابی اثرات سریع (RIAM)ارتقاء یافته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 17، شماره: 3
3 استفاده از ازن و کربن فعال گرانولی در تصفیه پساب صنایع الکل سازی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 74
4 استفاده از نقره دوپ شده با نانو ذرات آناتاز TiO۲ بر روی سطح زئولیت Fe-ZSM-۵ برای حذف رنگ آلی تحت نور UV (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 6
5 اصلاح جاذب میان حفره سیلیکاته MCM-48 و کاربرد آن در حذف یون های فلزی سرب و کادمیم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 108
6 Desorption of reactive red 198 from activated Carbon prepared from walnut shells: Effects of temperature, Sodium carbonate concentration and organic solvent dose (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 2، شماره: 3
7 Isothenn and Kinetics of Fe(II) Adsorption onto Chitosan in a Batch Process (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 2، شماره: 3
8 Kinetics of photocatalytic degradation of reactive black B using core-shell TiO2-coated magnetic nanoparticle, Fe3O4@SiO2@TiO2 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 3، شماره: 2
9 Low-cost magnetic char derived from oily sludge for Methylene Blue dye removal: optimization, isotherm, and kinetic approach (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
10 Removal of eosin Y and eosin B dyes from polluted water through biosorption using Saccharomyces cerevisiae: Isotherm, kinetic and thermodynamic studies (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 1
11 Response surface methodology approach for simultaneous carbon, nitrogen, and phosphorus removal from industrial wastewater in a sequencing batch reactor (دریافت مقاله) فصلنامه پیشرفت ها در فناوری محیط زیست دوره: 7، شماره: 2
12 Simultaneous saccharification and fermentation (SSF) of rice cooker wastewater by using Aspergillus niger and Saccharomyces cerevisiae for ethanol production (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 1
13 Synthesis of Fe3O4@silica core–shellparticles and their application for removal of copper ions from water (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 2
14 بررسی پارامترهای موثر در جذب رنگ راکتیو زرد ۵۴۱ از محلول آبی به وسیله کربن فعال تهیه شده از کاه برنج (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 3
15 بررسی تاثیر مقادیر مختلف خاک اره بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی کمپوست حاصل از پسماند شهری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 16، شماره: 5
16 بررسی تنوع متاژنوم قارچی سیستم مداربسته و بیوفلاک پرورش ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) با استفاده از ITS۲ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 13، شماره: 1
17 بررسی کارایی کربن فعال تولید شده از چوب انگور در حذف رنگ های راکتیو بلو ۱۹ و راکتیو رد ۱۹۸ از محلول آبی-مطالعات تعادلی و سنتیکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
18 بررسی و مقایسه نانوکامپوزیت اکسید گرافن سنتز شده به روش هم رسوبی با روش حلال-گرمایی از نظر قدرت مغناطیسی و ظرفیت جذب کادمیم از محلول های آبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 22، شماره: 10
19 تاثیر کاربرد لجن فعال در تولید ورمی کمپوست از پسماندهای مزارع ذرت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 93
20 تحلیل و ارزیابی تاثیرپذیری مولفه های رواناب از کاربرد سطوح مختلف پلی آکریل آمید (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 2
21 تصفیه فاضلاب سنتزی به وسیله بیوراکتور هوازی- بی هوازی حاوی لجن گرانوله برای حذف مواد مغذی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
22 تعیین دمای بهینه در جذب زیستی فلزات سنگین از محلول آبی توسط بیومس آماده سازی شده قارچ آسپرژیلوس نیجر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
23 تولید سوخت اتانول با مخمر Saccharomyces cerevisiae از ملاس پسماند کارخانه های قند در سیستم تخمیر ناپیوسته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
24 تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
25 جذب بیولوژیک فلزات سنگین توسط قارچ Aspergillus niger (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 6، شماره: 1
26 جذب زیستی یون های کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از بیومس ساکارومایسس سرویسیه (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
27 حذف آنیون کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از ماده نانو حفره MCM-41 عامل دار شده با گروه آمینی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 104
28 حذف سرب از محلول های ابی با استفاده از خاکستر برگ نخل در سیستم جذب ناپیوسته (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 92
29 حذف مخلوط یون های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی ابا استفاده از جاذب نانوحفره 41- MCM اصلاح شده (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 73
30 حذف نیترات از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانو حفره سیلیکایی MCM-41 عامل دار شده با گروههای آلی دی آمینی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
31 حذف یون های فلزی کادمیوم و سرب از محلول های آبی با استفاده از جاذب نانو-حفره MCM-۴۸ و اصلاح شده NH۲-MCM-۴۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
32 روند تغییرات هدررفت خاک و غلظت رسوب بر اثر کاربرد پلی آکریل آمید (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 2، شماره: 4
33 ساخت هیبرید آلی - معدنی آمینی آلی - معدنی آمینی بر پایه ماده نانو ساختار سیلیسیSBA-15 و استفاده از آن در حذف یون های فلزات سنگین از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 84
34 سنتز نانو حفره MCM-۴۱ با استفاده از منبع سیلیس استخراج شده از گیاه جگن (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 2، شماره: 4
35 سنتز نانو ذرات کیتوسان و کاربرد آن در جذب یون های فلزی سرب از محلولهای آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 85
36 عامل دار کردن نانوذرات کیتوسان به وسیله ی اسیدسیتریک برای جذب کروم VI (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
37 فرآیند تصفیه در بیورآکتور حاوی لجن گرانوله تحت تاثیر زمان هوادهی و شدت جریان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 5، شماره: 3
38 کارایی فتوکاتالیست نانواکسید تیتانیم تثبیت شده بر زیولیت Fe-ZSM-5 در حذف آلاینده های آلی پساب پالایشگاه نفت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 102
39 کاربرد روش انعقاد شیمیایی در تصفیه پساب کارخانه بازیافت کاغذ (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 22، شماره: 80
40 مقایسه دو روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و تاپسیس در مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: انتخاب محل دفن پسماند شهری کرج) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 3
41 مقایسه کارایی آلوم و پلی آلومینیوم کلراید جهت حذف آلاینده‎های پساب کارخانه کاغذسازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 13، شماره: 1
42 مهاجرت بیس فنول A و نونیل فنول از بطری های آب معدنی و ظروف پلاستیکی یکبار مصرف به آب در دماهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 6، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Brief review of supercapacitors as a novel energy storage device (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی
2 A New Method Based on Matrix- Assisted for Synthesis of ZnO Nanoparticles (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
3 A review of MXene ۲D nanomaterials and its efficiency in energy storage systems (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
4 A review on the comparison of three membranes in efficiency of Microbial fuel cells (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
5 Adsorption of Cr (VI) from aqueous solution using activated carbon prepared from paper mill sludge by ZnCl2 activation (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 Application of Amino and Thiolated Multi-walled Carbon Nanotubes for Removal of Mercury from Aqueous Solutions (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
7 اثر تیمار پری کمپوست قبل از فرایند تولید ورمی کمپوست برویژگیهای کودتولیدی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
8 اثر کربن فعال بر برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
9 ارزیابی پتانسیل تولید زغال زیستی از سرشاخه های درختان نخل و پسته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
10 ارزیابی تغییر کاربری رودخانه دوآب صمصامی در منطقه کوهرنگ در استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
11 ارزیابی زیست محیطی چرخه حیات فرایند فتوکاتالیستی MIL ۱۲۵ (Ti)/ZnO در حذف رنگ ری اکتیو بلو ۲۱ از محلول آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
12 ارزیابی کارایی دو روش منطق بولین و روش وزندهی افزودنی ساده برای مکان یابی دفن پسماند (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
13 استفاده از پوست سخت گردوی فعال سازی شده با اسید فسفریک به منظور حذف رنگ پساب کارخانه نساجی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
14 استفاده از منطق نادقیق در ارزیابی اثرات توسعه، راهی نو در پیشگیری از آلودگی های محیط زیست (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 امکانسنجی حذف فرمالدئید از پساب کارخانه چسب به روش شیمیایی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
16 Bioethanol Synthesis for Liquid Fuel Using Rhodospirillum rubrum and Clostridium ljungdahlii (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
17 COD Removal from Distillery Wastewater Using Fenton Method by RSM Approach in Batch Study (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
18 Effect of crystallization time on preparation of nanozeolite NaA from rice husk (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
19 Effect of Temperature on Equilibrium Adsorption of F(II) by Chitosan: Determination of Thermodynamic Parameters (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
20 Influence of Yeast Extract concentration on Lactic Acid Production fromWhey in Batch Reactor by Lactobacillius bulgaricus (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 Lipase Production in Submerged State Fermentation using Aspergillus nijer on Wheat Bran: Response Surface Methodology (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
22 Metal-Organic frameworks (MOFs) as catalysts for the development of green processes (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
23 Nanoparticles: Characteristics, Applications, and Toxicological Concerns (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
24 Removal COD of MDF Wastewater Treatment with Fenton Method by RSM Approach (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 Removal of heavy metal ions from wastewaters by magnetic nanoparticles (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
26 Synthesis of composite proton exchange membrane made of the sulfonated metal-organic framework and sulfonated polymer (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
27 Synthesis of nanozeolite ZSM-5 from rice husk ash for removal of organic pollutants of industrial wastewater (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
28 Synthesize of activated carbon from paper mill sludge and its application in phenol removal (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 The Microbial Fuel Cells review (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
30 ZSM-5 as a nanozeolite synthesized from rice husk (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم و فناوری نانو
31 بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند تولید بیودیزل با استفاده از آنزیم لیپاز تهیه شده از PorcinePancreaseو تری اولئین در سیستم ناپیوسته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
32 بررسی تحلیلی سینتیک و ایزوترمهای جذب آنتی بیوتیک اریترمایسین از محلولهای آبی با استفاده از گرافن مغناطیسی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
33 بررسی توانایی کرم‌های خاکی در تولید کود آلی ورمی‌کمپوست (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
34 بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شیرابه مکان دفن پسماند شهرستان مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
35 بررسی عملکرد دو غشای نفیون و SPEEK/GO در پیل های سوختی میکروبی (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
36 بررسی قابلیت تولید کربن نانو ساختار میکرو حفره از خاک سنباده MDF (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
37 بررسی کارآیی حذف یون های کروم از محیط آبی با استفاده از کربن فعال تولیدی ازلاستیک فرسوده (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
38 بررسی کارایی ابزار پشتیبان تصمیم ANP در انتخاب مکان بهینه‌ی دفن پسماند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
39 بررسی کارایی جذب چارچوب های آلی – فلزی HKUST-1 و MIL 125(Ti) به منظور حذف رنگ ری اکتیو بلو 21 از محلولهای آبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
40 بررسی کارایی چارچوب آلی-فلزی MIL-۱۰۱(Fe) به منظور حذف فتوکاتالیستی رنگ ری-اکتیو قرمز ۱۹۵ از محلولهای آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
41 بررسی مدیریت پسماند جامد شهری در اصفهان (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
42 بررسی منابع آلاینده حوضۀ آبریز بر کیفیت آب مخزن سد چمگردلان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
43 بررسی میزان حذف فلزات کادمیم نیکل و سرب ازفاضلاب صنعتی با روش جذب بیولوژیک درحضورقارچ Aspergillus niger (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
44 بررسی ویژگی های کربن فعال حاصل از لیکور سیاه و لیگنین به روش فعال سازی شیمیایی با پتاسیم هیدروکسید (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
45 بررسی ویژگی های کربن فعال حاصل از لیکور سیاه و لیگنین به روش فعال سازی شیمیایی با پتاسیم هیدروکسید (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
46 بهینه سازی دمای فعال سازی و نسبت اشباع سازی برای تولید کربن فعال از پسماند لیگنوسلولزی به منظور حذف رنگ راکتیو زرد ۱۴۵ از محلول آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
47 بهینهسازی تولید کربن فعال از پسماند چوبی باغات انگور با فعال ساز 3CO2K جهت حذف رنگ راکتیو Blue 21 از محلول آبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
48 تاثیر شرایط محیط کشت در تولید لیپاز توسط Aspergillus niger NCIM 584 در تخمیرغوطه ور (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
49 تاثیر نانورس بر تغییرات رواناب و رسوب در کرت های کوچک آزمایشگاهی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
50 تاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های رواناب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
51 تاثیر نانورس و زغال زیستی بر تغییرات مولفه های رواناب (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
52 تاثیرگذاری اوره بر نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه به منظور تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
53 تثبیت سازی لجن فعال فاضلاب طی فرایند تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 تشدید فرآیند ازن زنی در رنگ زدایی و استفاده مجدد از پساب صنایع نسا جی با اشعه فرابنفش (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
55 تصفیه پساب رنگی صنایع رنگرزی با استفاده از روش اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
56 تصفیه پساب صنایع نساجی با استفاده از فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
57 تصفیه فاضلاب با تغییر شدت جریان و نسبت COD/ /P دربیورآکتور هوازی بی هوازی حاوی لجن گرانوله (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
58 تعیین میزان حذف کروم از محلول های آبی توسط نانوذرات زیست تخریب پذیرکیتوسان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست
59 تولید کربن فعال از پوسته گردو برای جذب گاز دی اکسید کربن (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
60 تولید کربن فعال از ضایعات درخت کاج )فضای سبز فولاد مبارکه اصفهان( برای جذب کادمیوم از محلولهای آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
61 تولید کربن فعال از مخروط درخت کاج ایرانی (Pinus eldarica) برای جذب سدیم دودسیل بنزین سولفونات از محلول آبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی و آنلاین اقتصاد سبز
62 تولید گلوکز ازآب بزنج با استفاده از فرآیند هیدرولیز آنزیمی توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر در سیستم ناپیوسته تخمیر (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
63 تولید گلوکز ازآب بزنج با استفاده از فرآیند هیدرولیز آنزیمی توسط قارچ آسپرژیلوس نایجر در سیستم ناپیوسته تخمیر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی یافته های نوین میکروبیولوژی
64 تولید نفت زیستی از پیرولیز سریع بقایای ذرت و چوب اکالیپتوس در رآکتور بستر سیال (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
65 تولید ورمی کمپوست از ضایعات مزارع ذرت توسط کرم خاکی Eisenia fetida و اثر آن بر P,C,N کود تولیدی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
66 جذب رنگ راکتیو قرمز ۱۹۵ با چارچوب آلی – فلزی MIL۱۰۰(Fe) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
67 جذب زیستی سلنیم با استفاده از sccharomyces cerevisiae (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
68 جذب سطحی Cr(VI) توسط جاذب سنتز شده از لجن به روش فعال سازی شیمیایی ZnCl2 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
69 جذب کروم شش ظرفیتی با استفاده از کربن سنتز شده از ضایعات درخت سرو (فضای سبز فولاد مبارکه اصفهان) (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
70 حذف بیولوژیکی موادمعدنی در فرایند تولید کیتین از پوست میگو در شرایط هوازی و بی هوازی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
71 حذف پسابهای رنگی با استفاده از فتوکاتالیست کربن نیتریدی اصلاح شده (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
72 حذف جیوه II ازمحیط آبی بااستفاده ازکربن فعال تولید شده با فعال سازکلریدروی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
73 حذف رنگ رودامین ب (RhB) از محلولهای آبی بوسیله نانوذرات Bi۲WO۶ سنتز شده به کمکCTAB (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
74 حذف سرب (II) از محلول های آبی با استفاده از کربن فعال تولید شده از میوه گیاه لیف طبیعی ۱ (اسفنج لوفا) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
75 حذف فلزات سنگین کادمیم، نیکل، سرب در مخلوط سه تایی محلول های آبی با استفاده از جاذب NH2-MCM-41 (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
76 حذف فوتوکاتالیستی رنگ راکتیو قرمز ۱۹۵ از محیط آبی با استفاده از نانوکامپوزیت TiO۲/HKUST-۱ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
77 حذف فوتوکاتالیستی رنگ مالاشیت گرین توسط نانوکامپوزیت ۱-HKUST/۲TiO از اکوسیستم های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس: محیط زیست بر مناطق ساحلی
78 حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از کربن فعال تولید شده از میوه گیاه لیف طبیعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
79 حذف یونهای کادمیوم (Cd2+) از پساب های صنعتی توسط مخمر Saccharomyces cerevisiae با استفاده از تکنولوژی جذب زیستی (Biosorption) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
80 رد یابی میزان پلی آکریل آمید خروجی مورد استفاده در مهار فرسایش از پلات های کوچک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
81 سنتز و بررسی فتوکاتالیست ZnO-Fe۳O۴ برای حذف رنگ آلی از محلول آبی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
82 سنتز و بررسی کارایی چارچوب آلی-فلزی HKUST-1 در تصفیه پساب صنایع نساجی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
83 ضرورت استفاده ازپلیمرها درمدیریت منابع آب و خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
84 کاربرد دیدگاه مهندسی محیط زیست در تصفیه پساب کاغذسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
85 کاربرد فناوری نانو در حذف آلایندههای آب و پساب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
86 کاربرد کربن فعال به عنوان جاذب فلزات سنگین از محیط های آبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
87 کاربرد نانو کامپوزیت گرافن نیتروژندار شده مغناطیسی برای حذف سدیم دودسیل بنزن سولفونات SDBS از محلول های آبی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
88 کاهش میزان ازت از فاضلاب شهری با استفاده از ریز جلبک Coelastrella sp. در سیستم فتوبیوراکتور بیوفیلم (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و منابع طبیعی پایدار
89 کمپوست سازی همزمان پسماند شهری و خاک اره: بهینه سازی نسبت C/N (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
90 مروری بر استفاده از روش های اکسیداسیون پیشرفته فنتون، فوتوفنتون و فوتوکاتالیست ها در تصفیه پساب های صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
91 مروری بر استفاده از روش های فوتوکاتالیستی در تصفیه آب و پساب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی چالش های محیط زیست: صنعت و معدن سبز
92 مروری بر استفاده از فوتوکاتالیست TiO2 در تصفیه پساب حاصل از صنایع پتروشیمی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
93 مروری بر خواص و روش های تولید کربن فعال از مواد مختلف جهت حذف آلودگی ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
94 مروری بر روش های تولید کربن فعال از ضایعات و پسماندهای لیگنوسلولزی و اثر آن بر ویژگی های رزین اوره فرمالدهید (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
95 مروری بر روشهای تولید کربن فعال از ضایعات و پسماندهای لیگنوسلولزی و اثر آن بر ویژگیهای رزین اوره فرمالدهید (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست
96 مروری بر عملکرد پیل سوختی میکروبی و بررسی میزان تصفیه و تولید الکتریسیته با مطالعه موردی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
97 مروری بر فرایند های اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر فنتون در تخریب آلاینده های آلی زیست تخریب ناپذیر موجود در پساب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
98 مروری بر کاربرد چارچوب های آلی فلزی جهت حذف مواد دارویی از محلول های آبی (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
99 مروری برانواع روشهای حذف آنیون های نیترات از محلول های آبی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم محیط زیست و توسعه پایدار
100 مقایسه جذب کادمیوم و سرب از محلول های آبی توسط نانوذرات کیتوسان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
101 مقایسه خاصیت مغناطیسی اکسید گرافن مغناطیسی سنتز شده به روش هم رسوبی و حلال گرمایی و ظرفیت جذب آن در حذف کادمیم از محلول های آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
102 نرمه الیاف کارتن های کنگره ای کهنه برای تولید کود ورمی کمپوست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ
103 نقش افزودنی های خاک برمقدار روان آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
104 نقش عوامل زمین شناسی و هیدرولوژی در انتخاب جایگاه دفن زباله (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
105 نقش نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس به عنوان نانوحسگر مغناطیسی در شناسایی بیماری ها و روش های سنتز آن ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربردهای نانو فناوری در صنعت،کشاورزی و پزشکی
106 هضم بی هوازی مواد زاید جامد و تبدیل زباله به انرژی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست