دکتر حامد یوسف زاده

دکتر حامد یوسف زاده دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حامد یوسف زاده

Dr. Hamed Yousefzadeh

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 "مقاله کوتاه" اثر بلوغ بذر و تیمار شکست خواب در بهبود جوانه زنی بذر درخت نمدار (rubra subsp. caucasica form angulata Tilia) (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 7، شماره: 13
2 A Comparative Analysis of Genetic Diversity and Structure of Whooper Swan (Cygnus cygnus): A New Considerable Established Population in Iran (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 5، شماره: 1
3 اثر ترکیبات خاک بر رشد و راندمان نهال سرو نقرهای و زربین در نهالستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
4 اثر ترکیبات خاک بر رشد و راندمان نهال سرو نقرهای و زربین در نهالستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
5 اثر تیمارهای خراش دهی بر جوانه زنی بذر لیلکی (.Gleditsia caspica Desf) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 3
6 اثر مبدا بذر و تیمارهای شیمیایی بر صفات جوانه زنی بذر نیم رس نمدار (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 10، شماره: 3
7 Genetic Diversity and Structure of Chanterelles (Cantharellus spp.) in Hyrcanian Forest Using SSR Markers (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 7، شماره: 2
8 In-silico identification of SSRs based on RNA-sequencing data from fully open flowers of a frost-tolerant almond under frost stress (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 10، شماره: 1
9 Morphotypes of Tilia spp. fruits in Hyrcanian forests (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 11، شماره: 1
10 Provenance Variation and Seed Zone Delimitation of Acer velutinum (Boiss.) Seedlings in the Hyrcanian Forest (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 8، شماره: 2
11 Study the Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of the Extract Lily (Lilium ledebourii (Baker) Boiss) (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 8، شماره: 2
12 Taxonomic status and genetic variation of the genus Castanea (Fagaceae) in Iran based on psbA and trnH-psbA (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 14، شماره: 2
13 VARIATION IN LEAF MORPHOLOGY OF PARROTIA PERSICA ALONG AN ELEVATIONAL GRADIENT IN EASTERN MAZANDARAN PROVINCE (N. IRAN) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 9، شماره: 2
14 تاثیر ترکیب بستر کاشت بر صفات جوانه ­زنی بذر کاج حلب (Mill. Pinus halepensis) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 17، شماره: 3
15 تاثیر سرشاخه زنی بر مقاومت کششی ریشه درخت بلوط ایرانی (مطالعه موردی: جنگل های دینارکوه شهرستان آبدانان) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 8، شماره: 3
16 تاثیر شرایط نوری مختلف روی صفات مورفولوژیک برگ گونه شاه بلوط (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 2
17 تعیین مطلوبیت رویشگاه سفید پلت (.Populus caspica Bornm) و مهمترین متغیر های اقلیمی تاثیر گذار بر پراکنش آن در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 2
18 تغییر ویژگی های ریختی برگ درختان نر و ماده سرخدار (.Taxus baccata L) در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 28، شماره: 4
19 تغییرات صفات فیزیکی میوه و بذر با تغییرات ارتفاع در سیب جنگلی (Malus orientalis. Uglitzk) در جنگل هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 6، شماره: 4
20 تغییرات مکانی مقاومت کششی ریشه سرخ بید (Salix elburensis) در حاشیه رودخانه کارون (مطالعه موردی: دشت سوسن) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 26، شماره: 1
21 تنوع ریختی برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 2، شماره: 3
22 تنوع ریختی برگ و صفات جوانه زنی بذر تیس (Sorbus aucuparia L.) در جنگل هیرکانی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 13، شماره: 1
23 تنوع ریختی جنس توسکا (Alnus Mill.) در ایران: ارزیابی پنج تاکسون جدید (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 18
24 تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus orientalis) در جنگل های هیرکانی ایران با استفاده از نشانگرهای SSR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 5، شماره: 2
25 تنوع و ساختار ژنتیکی سیب جنگلی ایران (Malus orientalis Uglitzk) در دو ناحیه رویشی هیرکانی و زاگرس با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و توسعه جنگل دوره: 7، شماره: 4
26 رابطه رشد نهال افرا پلت (Acer velutinum Boiss) با ویژگی های برگ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 12، شماره: 44
27 رابطه رشد نهال افرا پلت (Acer velutinum Boiss) با ویژگی های برگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 44
28 شناسایی تیپ های مختلف روزنه برگ نمدار (Tilia spp.) در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 2، شماره: 5
29 متغیرهای محیطی موثر در استقرار قارچ خوراکی زرد کیجا (Cantharellus alborufescens) در جنگل جلگه ای نور (مازندران) (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 1
30 مطالعه جوانه زنی و راندمان تولید نهال بذور افرا(Acer velutimunm Boiss.)جمع آوری شده از ۱۱ رویشگاه در جنگل های مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 40
31 مطالعه جوانه زنی و راندمان تولید نهال بذور افرا(Acer velutimunm Boiss.)جمع آوری شده از ۱۱ رویشگاه در جنگل های مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 11، شماره: 40
32 مطالعه فلوریستیک جنگل های صلاح الدین کلا، نوشهر، ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 19
33 مقایسه الگوی PCR-RFLP با توالی یابی مستقیم ناحیه ITS نمدارهای هیرکانی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه دارویی نمدار در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
2 Effects of Dust Storms on Endopytic Fungal Diversity of Persian Oak via Dust Deposition (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
3 Searching for earthworm species in Chaloos city (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
4 Using Protected Areas to Secure Forest Tree Genetic Diversity in Hyrcanian forest (Application to the endemic and endangered Populus caspica (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
5 به کارگیری ساختار ثانویه ITS2 و شبکه پارسیمونی برای شناسایی مولکولی نمدارهای جنگل هیرکانی (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
6 بهبود جوانه زنی بذر گونه سیب (Malus orientalis Uglitzk )و شناسایی بهترین تیمار جهت جوانه زنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
7 تاثیر تابش پرتو گاما بر صفات جوانه زنی و رشد گیاهچه بذر آگروپایرون کریستاتوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
8 تاثیر عناصر تغذیه ای پوست گیاه میزبان روی جوانه زنی و موفقیت استقرار دارواش (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
9 تأثیر اسید سولفوریک بر برخی صفات جوانه زنی و فیزیولوژیکی بذر لیلکی (Gleditshia caspica Desf) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
10 تعیین پروتئین خام نیام و بذر لیلکی Gleditshia caspica Desf. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
11 تعیین جایگاه تاکسونومیکی شاه بلوط شمال ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی psbA و ناحیه ی بین ژنی trnH-psbA (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 تغییرات صفات فیزیکی میوه و بذر با تغییرات ارتفاع در سیب جنگلی ( Malus orientalis. Uglitzk) در جنگل هیرکانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
13 تنوع ریختی برگ سیب جنگلی هیرکانی در دو استان گیلان و مازندران (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 تنوع ژنتیکی سیب جنگلی هیرکانی با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 حذف یون کبالت از محلول های آبی توسط نانولوله های کربنی چند دیواره عاملدار شده با پلی پیرول (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
16 کاهش یون کبالت از محلول های آبی توسط جاذب آمبرلیت XAD-4 عاملدار شده با DETA (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 معرفی قارچ Cryphonectria Parasitica عامل بیماری سوختگی شاه بلوط در جنگل هیرکانی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی