دکتر مریم فخری

دکتر مریم فخری گروه ارتباطات. دانشکده فرهنگ و ارتباطات.دانشگاه سوره.تهران. ایران

دکتر مریم فخری

Dr. Maryam fakhri

گروه ارتباطات. دانشکده فرهنگ و ارتباطات.دانشگاه سوره.تهران. ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.