دکتر عادل سپهری

دکتر عادل سپهری استاد گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر عادل سپهری

Dr. Adel Sepehry

استاد گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر اصلاح کننده های خاک بر پاسخ های فیزیولوژیک درختچه مرتعی کام تیغ (Stocks Lycium depressum) به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 4
2 اثر سطوح مختلف شوری بر شاخص های رشد سه گونه یونجه یک ساله (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
3 اثر شدت چرا بر فرم رویشی گونه های گیاهی در مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 4
4 ارزیابی تنوع عمل کردی گیاهی براساس تعیین گروه های عمل کردی در محدوده مناطق امن پارک ملی قمیشلو، استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 15، شماره: 3
5 ارزیابی قابلیت اکولوژیک برای کاربری مرتع با استفاده از ERAMS و GIS (مطالعه موردی : حوزه یکه چنار مراوه تپه) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 2
6 استخراج ساختار سلسله مراتبی عوامل موثر در نظام مدیریت مراتع ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 2
7 استفاده از شاخص های کوادراتی در تعیین الگوی پراکنش برخی گونه های گیاهی پارک ملی قمیشلو (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
8 اندازه گیری تغییرات تنوع گونه ای در طول گرادیان شوری (مطالعه موردی: مراتع اینچه برون) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 13
9 Correlating sentinel-۲-derived NDVI with the amount of visible color changes and seed fall of Glasswort (Salicornia herbacea L.) during it's ripening stage (دریافت مقاله) مجله تحقیقات منابع زیست محیطی دوره: 11، شماره: 2
10 برآورد ارزش اقتصادی گردشگری مراتع حوزه آبخیز ابر شاهرود (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
11 برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی منطقه ابر شاهرود با استفاده از تمایل افراد به پرداخت هزینه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 44، شماره: 1
12 برآورد فراوانی و تراکم گیاهی مراتع با استفاده از عکس های هوایی ارتفاع پایین (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 5، شماره: 17
13 بررسی آت اکولوژی گیاه دارویی Ferulago angulata (Schlecht) Boiss. در زاگرس مرکزی (منطقه کهگیلویه) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 6، شماره: 24
14 بررسی اثر تغییرات کاربری اراضی بر سیل خیزی حوزه آبریز سد گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 2، شماره: 1
15 بررسی اثر چرا دام بر اندامهای زیرزمینی گیاهان در مراتع نیمه خشک منطقه اینچه برون (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 1، شماره: 3
16 بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی و مواد اصلاح کننده خاک بر خصوصیات رویشی درختچه مرتعی کام تیغ (Stocks Lycium depressum) در تکثیر گلدانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 3
17 بررسی اثر سطوح مختلف تیمار های جیبرلین، سرمادهی و پرایمینگ بر جوانه زنی بذر طبقات سنی مختلف گونه Kochia prostrate( L) schrad در تاریخ های مختلف برداشت بذر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 4
18 بررسی تاثیر چرای دام بر پویایی لکه های گیاهی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 4
19 بررسی تاثیر چرای مداوم و شدت برداشت بر قطر یقه، تاج پوشش و ارتفاع دو گونه مرتعی Bromus tomentellus و Ferula haussknekhtii (مطالعه موردی: مراتع سارال استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 21، شماره: 3
20 بررسی تاثیر دفعات تیغ زنی و عوامل ادافیکی بر میزان شیره دهی گیاه Ferula pseudalliacea در مراتع بیابانی استان یزد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 4
21 بررسی تطبیقی وابستگی دام به مرتع در شرایط خشکسالی و ترسالی (مطالعه موردی: ایل قشقایی-طایفه شش بلوکی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 3
22 بررسی تغییرات هورمون های جیبرلین و اسید آبسیزیک در برگ ها و سرشاخه های طبقات مختلف سنی Kochia prostrata( L) schrad و تاثیر آن بر خصوصیات جوانه زنی و خواب بذر تحت تیمار سرمادهی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 28، شماره: 2
23 بررسی همانندی و ناهمانندی دیدگاههای دست اندرکاران بخش دولتی و خصوصی نظام مرتعداری ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی دوره: 2، شماره: 2
24 تاثیر عوامل توپوگرافی (شکل زمین) و اقلیمی بر تراکم و تاج پوشش گونه کرفس کوهی (Kelussia ) در منطقه کهگیلویه odoratissima Mozaff (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 36
25 تعیین الگوی پراکنش گونه های گیاهی غالب مراتع کوهستانی زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: منطقه دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 3
26 تعیین عوامل موثر بر محدود شدن پراکنش گونه کرفس کوهی(Kelussia odoratissima Mozaff.) در منطقه کهگیلویه (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 7، شماره: 22
27 تعیین گرادیان های عمده ی محیطی در جوامع گیاهی مرتعی با استفاده از شاخص تنوع بتا (مطالعه ی موردی: مراتع چهار باغ استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 3، شماره: 1
28 تعیین میزان همبستگی بین شاخص های پوشش گیاهی NDVI و EVI با شاخص خشکسالی هواشناسی SPI (مطالعه موردی: مراتع دشتی استان گلستان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
29 ریشه یابی مشکلات مراتع از دیدگاه بهره برداران (مطالعه ی موردی: مراتع شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) مجله مرتعداری دوره: 2، شماره: 1
30 سطوح تاکزونومیک گیاهان به عنوان عامل تعیین کننده تنوع گونه ای اجتماعات (مطالعه موردی: مراتع کوهستانی حوزه زیارت گرگان، استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 16، شماره: 4
31 شناسایی عدم قطعیت ها، پیشران ها و راهبردهای پایداری معیشت وابسته به مرتع داری در جوامع روستایی (مطالعه موردی: مراتع ایران تورانی سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 56
32 شناسایی و تحلیل مهم ترین عوامل موثر بر کوچ زودهنگام و بهنگام در عشایر طایفه شش بلوکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 2
33 قابلیت تصاویر دورسنجی برد کوتاه مستقر بر بالون هلیومی، در برآورد سطح لکه های گیاهی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 4، شماره: 3
34 کاربرد تکنیک عکس برداری بدون سرنشین در تعیین مطلوبیت رویشگاه Perovskia abrotanoidse Karel. با استفاده از مدل (MaxEnt) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 6
35 معرفی آستانه عملکردی با توجه به تغییرات فرایندهای اکولوژیک در طول گرادیان چرا در بوته زارهای ییلاقی استان کرمان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 18، شماره: 2
36 مقایسه تنوع پوشش گیاهی مراتع در دو منطقه قرق و چرا در مراتع کوهستانی زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: منطقه دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 17، شماره: 2
37 واکاوی دانش بومی پیرامون گیاه گنبو(آنغوزه ) در مراتع زاگرسی(مطالعه موردی: تنگ-سرخ، استان کهگیلویه و بویراحمد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی در مرتعداری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
2 اثر اصلاح کننده های خاک و تنش خشکی برتغییرات پرولین و کلروفیل درختچه مرتعی کام تیغ (Lycium depressum Stocks) (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
3 ارزیابی کارآیی بانذهای ماهواره لنذست 7 ETM+ در مطالعه تنوع گیاهی در سطوح مختلف تاکسونومی مطالعه موردی: مراتع حوزه زیارت، گرگان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
4 استفاده از مدل اقتصاد سنجی لوجیت در تعیین ارزش اقتصادی توریسم (دریافت مقاله) کنفرانس علمی مدیریت، اقتصاد کاربردی و تجارت
5 انواع روش های رسته بندی در مطالعه پوشش گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
6 بررسی آثار تغییرات بارندگی بر تنوع گیاهی در مراتع شور و قلیایی منطقه ا ینچه برون (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
7 بررسی اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و تحریک جوانه زنی بذر بیلهر (Dorema aucheri Boiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
8 بررسی اثرات شوری برجوانه زنی چهار گونه یونجه یکساله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
9 بررسی انواع روش های اندازه گیری تنوع گونه ای پوشش گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
10 بررسی تاثیر شدت های مختلف چرایی بر فراکتال ابعادی لکه های گیاهی مراتع اینچه برون استان گلستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
11 بررسی تاثیرات ناشی از تنش شوری بر روی گیاهان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی تأثیر سطح نمونه برداری در میزان همبستگی تاج پوشش گیاهی و شاخص گیاهی EVI با استفاده از تصاویر سنجنده OLI در تیپ های مرتعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
13 بررسی تنوع گونه ای در جوامع گیاهی بخشی از مراتع شهرستان بهشهر (استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
14 بررسی تنوع و غنای گونه ای در بخشی از مراتع ییلاقی چهارباغ در استان گلستان (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
15 بررسی خطای حاصل از تغییر ساختار داده ها از برداری به سلولی در GIS (مطالعه موردی حوضه آبریز کاشیدار-گرگان) (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 82
16 بررسی رابطه برخی خصوصیات خاک با پراکنش گونه های گیاهی مطالعه موردی منطقه تخت ایران خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی رابطه تنوع گونه ای پوشش گیاهی با شاخص های گیاهی NDVI حاصل از داده های سنجنده ETM+ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
18 بررسی عوامل محیطی)شیب، جهت و ارتفاع( بر حضور و عدم حضور گونهی مرزه خوزستانی در مراتعپلدختر (استان لرستان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
19 بررسی فنولوژی خارشتر(Alhagi camelorum)در شهرستان آق- قلا استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
20 بررسی کمی و کیفی عسل بدست آمده از عرصه مراتع نیمه خشک نیشابور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
21 بررسی نقش تنوع و یکنواختی در تغییر ترکیب گیاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی و مقایسه شاخص های گیاهی با استفاده از تصاویر سنجنده OLI در تیپ های گیاهی (مطالعه موردی فریدون شهر استان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
23 بررسی وارزیابی شاخص های خشکسالی هواشناسی و پوشش گیاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
24 پشتیبانی چارچوب DPSIR از مدل SWAT در شناسایی مولفه های کیفی و کمی موثر برواکنش های هیدرولوژیکی در حوزه آبخیز اترک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس کاربرد ابزار مدیریت آب و خاک (SWAT) در مدیریت منابع آب کشور
25 تاثیر عامل ارتفاع بر پراکنش جوامع گیاهی علفزارهای کوهستانی شمال شرق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
26 تاثیرتراکم آتریپلکس برتراکم و غنای گونه ای جوندگان مطالعه موردی: چپرقویمه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
27 تاثیرسن و تراکم آتریپلکس برتراکم و غنای گونه ای جوندگان مطالعه موردی: چپرقویمه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
28 تأثیر عملیات اصلاح مرتع بر میزان شوری خاک ( مطالعه موردی منطقه برآباد - سبزوار) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
29 تأثیر فاصله بین بوته های آتریپلکس بر حضور/ عدم حضور جوندگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
30 تحلیل بهره برداری چندمنظوره از مراتع فریدونشهر واقع در استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
31 تحلیل قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و اثرات احتمالی آن دررابطه با تخریب مراتع (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
32 دانش بومی زنبورداران منطقه بینالود در خصوص زنبورپذیری گیاهان در مراتع (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
33 رابطه سطح تاج پوشش آتریپلکس باتراکم وغنای گونه ای جوندگان مطالعه موردی: چپرقویمه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
34 زنبورداری درگذرزمان باتکیه بردانش بومی مطالعه موردی: مراتع خشک و نیمه خشک نیشابور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
35 شناسایی پهنههای مستعد اکوتوریسم در منطقه خوش ییلاق استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
36 کاربرد آنالیز SHE در تعیین سهم مولفه های تنوع گیاهی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
37 کاربرد عکس های هوایی بزرگ مقیاس در بررسی تاثیر چرای دام بر تغییرات مساحت لکه های گیاهی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
38 کاربرد علم سنجش از دور RS (اطلاعات ماهواره ای وعکس های هوایی) در کشاورزی دقیق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
39 کاربردهای رایج گیاه خارشتر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
40 مدلی برای تصحیح جوی تصاویر ماهواره ای لندست تی.ام (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 81
41 مروری بر مطالعات کیفی گیاهان مرتعی مطالعه موردی گیاه و تیورگراس (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
42 مطالعات گیاه شناسی واریته وتیورگراس (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
43 مطالعه ارتباط بین تنوع گونه ای و برخی عوامل خاک با استفاده از روش RDA (مطالعه موردی منطقه قرخود خراسان شمالی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
44 معرفی عملیات اصلاحی انجام شده در مراتع برآباد سبزوار (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
45 معرفی گیاهان دارویی مراتع ییلاقی قرخود، استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
46 مقایسه عملکرد علوفه و صفات مورفولوژیکی چهارگانه یونجه یکساله (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
47 مکان یابی و اولویت بندی مناطق مناسب طبیعت گردی با استفاده از تحلیل تصمیم چند معیاره AHPمطالعه موردی استان گلستان، روستای خوش ییلاق (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی