دکتر محمدجواد زینلی

دکتر محمدجواد زینلی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد سمنان

دکتر محمدجواد زینلی

Dr. Mohammad Javad Zeinali

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور واحد سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.