دکتر منصوره میر ابوالفتحی

دکتر منصوره میر ابوالفتحی استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر منصوره میر ابوالفتحی

Dr. Mansoureh Mirabolfathy

استاد، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An overview of effective detoxification methods for aflatoxin-contaminated pistachio (دریافت مقاله) فصلنامه پسته و سلامت دوره: 4، شماره: 2
2 اثر اسانسهای آویشن شیرازی و مرزه و مواد تیمول و کارواکرول و داکسی نیوالنول Fusarium graminearum بر (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 1
3 اثر پنج اسانس گیاهی بر تولید زرالنون و رشد Fusarium graminearum (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 1
4 اثر سالیسیلیک اسید و Bacillus subtilis بر پوسیدگی ساقه و ریشه خیار با عامل Fusarium oxysporum f.sp. radicis cucumerinum * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 4
5 اثر گونه های تریکودرما بر رهاسازی زئوسپور Phytophthora sojae ، شدت بیماری در سویا و سنجش فعالیت آنزیم های گلوکاناز (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 3
6 ارتباط سرخشکیدگی بلوط ایرانی(Quercus brantii) با آلودگی آشکار و پنهان به Biscogniauxia mediterranea در جنگل های زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 4
7 ارزیابی تشخیص آفلاتوکسین (B1) پسته با استفاده از طیف سنجی رامان و رامان تقویت شده سطحی (SERS) روی دو زیرلایه متشکل از نانوذرات نقره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی دوره: 4، شماره: 2
8 اکراتوکسینA و جدایه های مولد اکراتوکسینA در گروه Aspergillus section Nigri در کشمش ایران * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 50، شماره: 1
9 اولین گزارش Phomopsis amygdali عامل شانکر درختان فندق در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 1
10 Evaluation of the Effect of Neem Extract Formulation on Reducing Aflatoxin- Producing Fungi in Pistachio (دریافت مقاله) فصلنامه پسته و سلامت دوره: 4، شماره: 3
11 Identification of Fusarium species associated with Fusarium head blight of wheat in the North of Iran and phylogenetic analysis of the dominant species (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 17، شماره: 2
12 Phylogeny and genetic diversity of Fusarium graminearum species complex associated with Fusarium head blight of wheat in Moghan plain (Iran) (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 18، شماره: 1
13 بررسی ژنتیکی جدایه های Fusarium graminearum مولد دی اکسی نیوالنول و نیوالنول گندم در ایران (مقاله ی انگلیسی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 1
14 بررسی گندم و جو محصول نواحی شمال و شمال شرق ایران از نظر آلودگی به داکسی نیوالنول و جدایه های Fusarium graminearum مولد آن (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 4
15 بررسی گونه های فوزاریوم و تعیین مقدار داکسی نیوالنول در ذرت جمع آوری شده از منطقه مغان (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 79، شماره: 93
16 بررسی نحوه عمل باکتری Bacillus subtilis در کاهش آفلاتوکسین Aspergillus flavus (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 42، شماره: 2
17 بررسی نحوه عمل باکتری Bacillus subtilis در کاهش آفلاتوکسین Aspergillus flavus (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 43، شماره: 2
18 پراکنش سویه های غیرتوکسین زای قارچ Aspergillus flavus در مناطق پسته کاری ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 81، شماره: 2
19 پراکنش، شناسایی اختصاصی و تنوع بیماری زایی جدایه های Calonectria pseudonaviculata عامل بیماری بلایت شمشاد در جنگلهای هیرکانی (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 1
20 تشخیص آفلاتوکسین پسته با استفاده از تکنیک طیف سنجی رامان و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
21 شیوع بیماری ذغالی درختان بلوط و آزاد در جنگل های زاگرس و البرز (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 2
22 گزارش پیشرفت بیماری بلایت شمشاد جنگلی تا جنگل های استان گلستان (گزارش کوتاه علمی) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 83، شماره: 1
23 مطالعه بیماریزایی جدایه های سه گونه پیتیوم بر روی چمن در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 24، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Controlling aflatoxins production in maize by new formulation of neem seed extract (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش سراسری سم شناسی ایران
2 بررسی اثر اسانس های آویشن، شوید، فلفل قرمز و نعناع در کنترل رشد قارچ هایFusarium graminearum و Fusarium proliferatum در محیط کشت PDB (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 بررسی اثر اسانس های آویشن،شوید، فلفل قرمز ونعناع در کنترل رشد قارچ های Fusariumgraminearum و Fusarium proliferatum (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
4 تشخیص آفلاتوکسین پسته با استفاده از تکنیک طیف سنجی رامان و شبکه عصبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
5 تشخیص نیوالنول و دی اکسی نیوالنول در جدایه های Fusarium graminearum عامل بلایت فوزاریومی سنبله گندم با استفاده از HPLC (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر
6 شناسایی گونه Fusarium asiaticum با استفاده از ژن آمونیا لایگیز 2 به روش Competition PCR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
7 مطالعه نقش عوامل زنده و غیر زنده در بروز عارضه زوال مو در ایران (دریافت مقاله) کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی