دکتر محمد امین ابریشمی راد

دکتر محمد امین ابریشمی راد استادیار گروه آموزشی حقوق  دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

دکتر محمد امین ابریشمی راد

Dr. Mohammad Amin Abrishmi Rad

استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 2
2 آسیب شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 2
3 آسیب شناسی نظارت قانونی و شرعی قضات دادگاه ها بر مقررات دولتی در ایران › (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 2
4 استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق بشر و شهروندی دوره: 3، شماره: 1
5 استنادپذیری هنجارهای برتر حقوقی در محاکم؛ با مطالعه موردی رویه دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 1
6 استنادپذیری هنجارهای برتر حقوقی در محاکم؛ با مطالعه موردی رویه دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 1
7 استنادپذیری هنجارهای برتر حقوقی در محاکم؛ با مطالعه موردی رویه دیوان عدالت اداری › (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 1
8 الزامات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و موازین بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 37
9 بررسی تطبیقی نظریه مسئولیت حمایت از منظر حقوق اسلام و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 21
10 تاملی بر حدود صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نظام در تایید مصوبات مغایر با قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 3
11 تاملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت های غیرمصرح ولی فقیه در قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 6، شماره: 17
12 تحول ساختار دولت - کشور در ایران در پرتو پیدایش مناطق آزاد تجاری-صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 7
13 تفسیری قصدگرایانه از صلاحیت مقام رهبری در صدور فرمان همهپرسی (موضوع بند «۳» اصل ۱۱۰ قانون اساسی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 66
14 جایگاه و صلاحیتهای ستاد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 85، شماره: 113
15 حدود استنادپذیری قانون آیین دادرسی مدنی در دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 9، شماره: 29
16 حدود صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر اطلاق یا عموم اصول قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 25، شماره: 81
17 حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لوایح قانونی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 23
18 حدود و حوزه های صلاحیت قانونگذاری مجلس در زمینه ی نشریات و مطبوعات (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 4، شماره: 11
19 رویه ی شورای نگهبان درخصوص اصول و ضوابط حاکم بر ابتکار قانون (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 13
20 سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 20
21 سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 3، شماره: 9
22 کیفیت مشارکت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند قانونگذاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 10، شماره: 31
23 مطلوب سازی دیوان عدالت اداری مبتنی بر جایگاه و صلاحیت های دیوان مظالم در ایران و اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 12
24 مطلوب‌سازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» در ساختار دستگا‌ه‌های اجرایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 2، شماره: 4
25 مهم ترین علل قابل اجرا نبودن قوانین در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 35
26 نسبت سنجی جایگاه و صلاحیت های دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 1، شماره: 1
27 نظارت بر مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 17
28 نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان بر مقررات مصوب رئیس قوه قضائیه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 42
29 نقد الزام رئیس جمهور به ارائه گزارش عملکرد سالانه به مجلس (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 11، شماره: 2
30 نقد صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور رای وحدت رویه (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 8، شماره: 25
31 نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 23، شماره: 71
32 نگاهی انتقادی به محتوای قوانین برنامه پنجساله توسعه در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 98