دکتر جواد اشرفی هلان

دکتر جواد اشرفی هلان Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

دکتر جواد اشرفی هلان

Dr. Javad Ashrafi Helan Prof

Faculty of Veterinary Medicine, University of Tabriz, Tabriz, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آندوتوکسمی و مرگ ناشی از عفونت توام کلبسیلا پنومونیه (K(1 با اشریشیاکلی آنتروپاتوژن در یک راس گوساله گوزن قرمز زیرگونه ی مارال (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 3
2 ارزیابی روش های مختلف استفاده از واکسن کمپلکس ایمنی علیه بیماری بورس عفونی بر عملکرد آن در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 10، شماره: 1
3 اولین گزارش آدنوکارسینوم غدد پیرامون مقعدی سگ در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 1
4 اولین گزارش آلودگی گربه به کرم قلب و درمان آن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 4
5 اولین گزارش استاکی بوتریوتوکسیکوزیس در گاو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
6 اولین گزارش توموردیس ژرمینومای تخمدان طیور در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 2
7 بررسی اپی دمیولوژی فیلرهای خونی سگهای روستایی و شهری تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
8 بررسی فراوانی بابزیا در س گهای نواحی شهری وروستایی شهرستان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 29، شماره: 2
9 بررسی نقش محافظتی داروی گیاهی آیبروگست (STW۵) در جلوگیری از آسیب هیستوپاتولوژیکی بافت کبد ناشی از التهاب حاد در موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی قم دوره: 7، شماره: 4
10 تاثیر آیبروگست ) STW5 ( در حفاظت از آسیب بافت ریه در مدل تجربی التهابی CLP در رت (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 2
11 تاثیر مونوسدیم گلوتامات و متیل فنیدات بر بافت شناسی بیضه و شاخص های میکروسکوپی اسپرماتوژنز در موش های صحرایی در حال رشد (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 3
12 تناوب داری میکروفیلر دیروفیلاریا ایمیتیس در سگهای تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
13 جداسازی پاستورلامولتوسیدا از پیومتر گربه (اولین گزارش در ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
14 درماتیت انگشتی نابجا در کپسول شاخی انگشت گاوهای شیری: یافته های بالینی و هیستوپاتولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 1
15 سیالوسل (موکوسل غدد بزاقی) ناحیه گردنی در سگهای نزاد زرمن شپرد: بررسی 3 مورد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 2
16 گزارش درمانگاهی بیماری بابزیوز سگ در شهرستان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 3
17 گزارش درمانگاهی یک مورد کارسینوم سلولهای سنگفرشی با درجه تمایز پایین در چشم گاو (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 1
18 گزارش دو مورد نادر سیستی سرکوزیس شکمبه گاو در شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 3
19 گزارش یک مورد تریکوبلاستوما (تومور سلول های بازال) در خرگوش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 3
20 گزارش یک مورد تومور سلول سرتولی در سگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 4
21 گزارش یک مورد رخداد تورم دوازدهه و ژوژنوم قدامی DPJ در اسب (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 23، شماره: 3
22 گزارش یک مورد هماتوم طحال در سگ ژرمن شپرد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 2
23 مطالعات ضایعات آسیب شناسی ناشی از عفونت تجربی بابزیا اوویس در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 1
24 مطالعه آسیب شناسی آرتریت ناشی از کلاژن تیپ 2 کاوی و اجوان کامل فروند در رت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 66، شماره: 1
25 هیدروسالپینکس دوطرفی همراه با هیپرپلازی کیستیک آندومتر: گزارش موردی از بز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی مقادیر خونی ، بیوشیمیایی سرم و ضایعات آسیب شناختی در سگ های آلوده به کرم قلب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
2 اولین گزارش تورم سرخرگ آئورت همراه با تخریب دیواره آن همزمان با ابتلاء عقده لنفی مدیاستینال به شبه سل در گوسفند (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 بررسی رخداد سپتی سمی و تلفات ناشی از عفونت با آلکال یژنز پیه چودی در گوزنهای پارک شهرداری زنجان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
4 بیوشیمیایی سرم و ضایعات آسیب شناختی در سگ های آلوده به کرم قلب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
5 تعیین فون انگل های کرمی دستگاه گوارش نشخوارکنندگان کوچک در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 رخداد آبسه های چرکی زیر جلدی در دو قطعه سمندر سبز خانگی Iguana iguana)) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 رخداد مرگ یک راس گوساله گوزن قرمز ناشی از عفونت توام کلبس یلا پنومون یه K 1 و اشر یشیا کلی آنتروپاتوژن (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 شیوع بیماری تب آفریقایی خوک در بین گرازهای وحشی در ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 شیوع درماتیت تماسی در بین مرغان تخمگذار در یک گله مادر در اطراف تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 گزارش آلودگی شدید دو راس الاغ به انگل تریودونتوفروس سراتوس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
11 گزارش رخداد تریکوبلاستوم (تومور سلولهای زایای جوانه مو) با آرایش نواری در یک قلاده سگ (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
12 گزارش رخداد درماتیت تماسی در برخی از مرغداری های گوشتی اطراف تبریز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
13 گزارش رخداد سرطان سلول های خاردار در پوست پلک پایین در یک راس سیلمی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
14 گزارش رخداد فیبروسارکوم در کیسه گونه ای دریک سر همستر سوریه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
15 گزارش رخداد همزمان سالمونلوز حاد ناشی از سالمونلا دابلین مایکوتوکسیکوز ناشی از پنی سیلیوم سیترینوم در بین گوساله های تازه از شیر گرفته شده در یکی از گاوداری های اطراف تبریز (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
16 گزارش مراحل در مانی یک راس مادیان مبتلا به پیومتر گسترده و مزمن بعلت چسبندگی سرویکس رحم (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
17 گزارش مرگ یک راس گوساله شوکا بدنبال سپتی سمی متعاقب آنتریت ناشی از اشریشیا کلی التهاب شیمیایی شکمبه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
18 گزارش یک مورد لنفوسارکوم مولتی سنتریک با تمایز اندک در یک قلاده سگ سنت برنارد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
19 مطالعه سمیت در مصرف سیب زمینی تراریخته بیان کننده ژنcry1Abبا استفاده از مدل حیوانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 مطالعه کلینیکال پاتولوژی سل کبوتر (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی