دکتر امین نعمت الهی

دکتر امین نعمت الهی Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

دکتر امین نعمت الهی

Dr. Amin Nematollahi

Department of Food Hygiene and Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر مقادیر مختلف عصاره روغنی رزماری Rosmarinus officinalis برشاخ صهای رشد و مورفولوژی روده بچه فی لماهیان پرورشیHuso huso (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 1
2 تاثیر پربیوتیک فرمکتو بر عملکرد رشد، فلور باکتریایی و مورفولوژی روده در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 1
3 تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک(GroBiotic®-A) ، بر فعالیت ضد باکتریایی و برخی از شاخص های ایمنی موکوس فیل ماهیان (Linnaeus, ۱۷۵۴) Huso huso جوان پرورشی (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 3، شماره: 3
4 تاثیر عصاره های آبی و اتانولی گیاه زنیان) Ammi trachyspermum) و چای کوهی ( Stachys lavandulifolia) بر باکتری استرپتوکوکوس گونه Streptococcus iniae عامل بیماری استرپتوکوکوزیس (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
5 توزیع فراوانی نسبی آلودگی به انگل های خارجی مونوژن در ماهیان تیزکولی Hemiculter leucisculus , Basilewsky, 1855 و سیم Abramis bramaorientalis , Berg 1950 تالاب انزلی، با نگرش تاثیرآلاینده های رود خانه پیربازار (دریافت مقاله) فصلنامه دامپزشکی دوره: 25، شماره: 4
6 مطالعه اثر عصاره های آبی و اتانولی گل نر گیاه گردو بر باکتری لاکتوکوکوس گارویه جدا شده از گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 6، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antifungal effect of Wingnut (Pterocarya fraxinifolia) leaves extract against saprolegnia isolated from rainbow trout eyed eggs (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
2 Fungal infestation of the affected rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs in the good hygienic practice hatcheries in Chaharmahal-o- Bakhtiary Province (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
3 Isolation and characterization of macrophages from goldfish (Carassius auratus) head kidney and spleen by density-gradient separation (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
4 Morphological Study of the gill blood vessels of Common Carp (Cyprinus carpio) Using corrosion cast study (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
5 Selecting the Most Immunogenic Fragments on an Antigenic Protein for Designing DNA Vaccine Using Different Algorithms (دریافت مقاله) اولین کنگره پزشکی شخصی
6 Valuation of the Anti-Fungal Activity of Myrtle (Myrtus communis L.) Extract on Saprolegnia-infected Rainbow Trout Eggs (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
7 بررسی اثر ضد باکتریایی برخی از عصارههای گیاهی بر باکتری آئروموناس هیدروفیلا جداسازی شده از ماهیان خاویاری (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
8 بررسی اثرات ضد باکتریایی برخی از اسانسهای گیاهی بر باکتری لاکتوکوکوس گارویه در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
9 بررسی اثرات ضد قارچی عصاره گیاه مورد (Myrtus communis) روی عفونت ساپرولگنیایی تخم قزل آلای رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران
10 بررسی تاثیر غلظت های مختلف برخی فلزات سنگین بر سطوح فعالیت آنزیم های سرم خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
11 تاثیرات غلظت های زیر حد کشندگی برخی فلزات سنگین بر پارامترهای رشد در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
12 مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در معرض با غلظت های زیر حد کشندگی برخی فلزات سنگین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردآبی
13 مطالعه کالبدشناسی رگ های خونی آبشش به روش قالب گیری تحلیلی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران