دکتر غلامرضا رزمی

دکتر غلامرضا رزمی Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.

دکتر غلامرضا رزمی

Dr. GholamReza Razmi

Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University Of Mashhad, Mashhad, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A review on Babesia spp. and tick vectors in animals in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 14، شماره: 2
2 A serological and parasitological study of Toxoplasma gondii infection in stray cats of Mashhad, Khorasan Razavi province, Iran (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 10، شماره: 2
3 A Study of Association of Toxoplasma gondii Infection With Schizophrenia in Mashhad Area, Khorasan Razavi Province, Iran (دریافت مقاله) مجله اپیدمیولوژی و نظام سلامت دوره: 8، شماره: 2
4 A study of visceral leishmaniasis in owned dogs with dermal lesions in Mashhad area, Khorasan Razavi province (دریافت مقاله) گفتمان پژوهش دامپزشکی دوره: 7، شماره: 1
5 A survey of ecto- and endo-parasites of domestic pigeons (Columba livia) in Mashhad, Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 4، شماره: 2
6 اثرآنتی اکسیدانی پودر سیرو ا سیدها ی آ مینه گوگرددار برعملکردوتوا زن پرواکسیدان- آنتی اکسیدانی سرم جوجه های گوشتی سالم وآلوده با مخلوط انگل آیمریا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 3
7 ارزیابی اثر درمانی عصاره های آبی و هیدروالکلی گیاه استبرق و داروی بوتالکس بر آلودگی هموپروتیوس در کبوتران (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 8، شماره: 2
8 ارزیابی روش مستقیم آگلوتیناسیون به منظور غربالگری توکسوپلاسموزیس در گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 3
9 Cysticercus bovis infection in slaughtered cattle in Mashhad abattoir (دریافت مقاله) مجله بیماریهای مشترک دام و انسان دوره: 6، شماره: 3
10 Evaluation of antibody against hydatid fluid, protoscolex and adult worms of Echinococcus granulosus antigens by ELISA in mice (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 1، شماره: 1
11 Histopathological, ultrastructural and molecular examination of Sarcocystis spp. in sheep of Mashhad area, Khorasan Razavi province, Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 2
12 Immunization of Lambs against infection with Echinucoccus granulsus using protoscolices and hydatid fluid antigens (دریافت مقاله) فصلنامه طب دامی ایران دوره: 1، شماره: 1
13 Parasitological and pathological findings of coccidiosis in an experimental infection caused by Eimeria ahsata in lambs (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
14 Serological and molecular studies on visceral leishmaniosis in stray dogs in Torbat-e-Heidareih area (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 9، شماره: 1
15 Seroprevalence of Theileria equi and Babesia caballi infection in Turkoman breed horses in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 5، شماره: 2
16 بررسی آلودگی کرمی اسب های ترکمن در منطقه جرگلان استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 23، شماره: 2
17 بررسی شاخص های انگل شناسی، هماتولوژی و بیوشیمیایی در آلوده سازی تجربی گوسفند با آیمریا آهساتا (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 15، شماره: 1
18 بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در بره ها ی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 16، شماره: 2
19 بررسی ملکولی و سرولوژی آلودگی توکسوپلاسما در گوسفندان کشتاری شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 4
20 بررسی مورفولوژیکی و ملکولی کیست های هیداتید گوسفندان کشتار ی شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 34، شماره: 2
21 تعیین گونه انگل های عامل لیشمانیازیس جلدی با روش مولکولی در شهرستان مشهد (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 21، شماره: 2
22 شناسایی سارکوسیستیس کروزی در گوساله با ایجاد عفونت تجربی در میزبان نهایی و واسط (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 1
23 شناسایی کنه ها و گونه های تیلریاو بابزیا دربزها بادوروش بیولوژی ملکولی و گسترش خونی: مطالعه استانی درشهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 1
24 شناسایی گونههای کنههای سخت درشترهای وارداتی منطقه زابل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 22، شماره: 2
25 شناسایی مولکولی گون ههای تیلریا و ناقلین آن در گاوهای شهرستان یزد با روش Semi-nested PCR (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 3
26 گزارش بروز یک مورد هیستومونیازیس در بوقلمونهای شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 2
27 مطالعه انگل شناسی و ملکولی نوزموزیس در زنبورستان های مهاجر در استان هرمزگان ،جنوب ایران (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 43، شماره: 4
28 مقایسه حضور تک یاخته های خونی در گاوهای به ظاهر سالم مناطق مختلف جغرافیایی کشور با استفاده از روش PCR (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 9، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ایجاد ایمنی در خرگوش آزمایشگاهی بر علیه کنه هیالوما آناتولیکم آناتولیکم با استفاده از آنتی ژنهای مشتق شده از ییکره لارو کنه (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
2 بررسی اپیدمیولوژیک سن، جنس فصل بر میزان فراوانی دیپتالونما اوانسی در شتران کشتاری شهرستان مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
3 بررسی میزان شیوع اثرات پاتولوژیکی کبوتران آلوده به تریکوموناس گالینه در استان خراسان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
4 بررسی میزان شیوع انگلهای خارجی شتردرشهرستان زابل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 بررسی میزان شیوع دیپتالونما رکوند یتم Dipetalonema reconditom در شترها ی نرکشتاری شهرستان مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 بررسی میزان شیوع کیست هیداتید انسانی دربیماران جراحی شده در بیمارستان های شهرستان مشهد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
7 بررسى مقاومت دارویى مادورامایسین علیه گونه هاى ایمریا در استان مازندران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
8 تشخیص بابزیا در گوسفندان واجد و فاقد علائم بالینی با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 تشخیص تیلریا آنولاتا در گاوهای واجد و فاقد علائم بالینی با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 تعیین پروتئینهای ایمنی زا مایع هیداتید و تگومنت کیست هیداتید در گاوهای مبتلا به هیداتیدوز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
11 تعیین گونه هاى ایمریا جدا شده از جوجه هاى گوشتى استان مازندران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره دانشجویان دامپزشکی ایران
12 تولید واکسن علیه کنه ها با استفاده از پروتئینهای ایمنی زا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
13 شناسایی تیلریا انولاتا و تیلریا هیرسی در گوسفندان استان خراسان با روش RFLP انجام شده روی ژن 18S rRNA (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 شناسایی ناقلین بابزیا اوویس به روش PCR (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
15 گردشگری کشاورزی، فرصتی برای توسعه پایدار کشاورزی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری