دکتر حسن حیدری

دکتر حسن حیدری

دکتر حسن حیدری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی امکان نشاءکاری آفتابگردان (Helianthus annuus L.) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
2 ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در ارقام گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط آب و هوایی کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
3 بررسی برهم‌کنش کاربرد ازتوباکتر و نیتروژن بر میزان انتقال مجدد مواد، عملکرد و اجزای عملکرد دانه جو (Hordeum vulgar L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 3
4 بررسی تأثیر پلیمر سوپرجاذب رطوبت بر رشد و محتوی نسبی رطوبت برگ ارزن دم روباهی (Setaria italica) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات علوم زراعی در مناطق خشک دوره: 2، شماره: 2
5 بررسی زمان کشت و کشت مخلوط بر خصوصیات رویشی و زایشی لوبیا ی معمولی ) )Phaseolus vulgaris و عملکرد بیولوژیکی ذرت علوفه ای ) )Zea mays (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 104
6 بررسی کارایی مصرف آب آفتابگردان در روش های آبیاری سطحی و فتیله ای (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
7 تاثیر برگ زدایی بر مبنای موقعیت برگ و ازت بر عملکرد، اجزاء عملکرد و خصوصیات جوانه-زنی بذر های تولید شده ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 2
8 تاثیر مدت زمان و عمق دفن بر شکست خواب و درصد جوانه زنی بذور علف هرز میاگروم (Myagrum perfoliatum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 35، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اتر جاذب رطوبت بر تولید ماده خشک آفتاتگرداى در شرایط خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
2 اثر نشاءکاری بر تعداد برگ و قطر ساقه آفتابگردان (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 اثر نشاءکاری بر تعداد برگ و قطر ساقه ذرت (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 ارزیابی اثر شدت برگ زدایی در دو مرحله گلدهی و خمیری بر صفاتمرفولوژیک گندم (رقم کوهدشت) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
5 ارزیابی تحمل ارزن دم روباهی به آب آلوده به شوینده خانگی در مرحله جوانه زنی بذر (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر گندم (رقم پیشتاز) تحت تاثیر آب آلوده (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
7 تاثیر آب آلوده به پودر شوینده خانگی بر خصوصیات جوانه زنی نخود (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 تاثیر آبیاری جویچه ای متناوب بر سبزینگی ارزن دم روباهی(Setaria italica) (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی گیاه گاودانه Vicia ervilia (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
10 تاثیر تنش شوری و خشکی بر خصوصیات جوانه زنی گیاه گشنیز(Corianderum sativum L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
11 تاثیر دور آبیاری و کود نیتروژن بر خصوصیات جوانه زنی بذرهای تولید شده شوید (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
12 تاثیر فاضلاب تصفیه شده بر محتوای نسبی آب برگ گندم در شرایط خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
13 تاثیر فاضلاب تصفیه شده و تصفیه نشده بر بنیه بذر گندم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
14 تاثیر کم آبیاری با فاضلاب بر طول و وزن خوشه یولاف زراعی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
15 تاثیر کم آبیاری بر کیفیت علوفه ذرت، سورگوم و ارزن علوفه ای در کشت دوم بعد از جو (دریافت مقاله) همایش علمی سالانه دانشگاه رازی
16 تأثیر آب آلوده به شوینده خانگی بر خصوصیات جوانه زنی بدر لوبیا قرمز (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
17 تأثیر اترجاذب و رژیم آبیاری بر تولیدماده خشک کدو (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
18 تأثیر کم آبیاری با فاضلاب بر ارتفاع بوته و طول پدانکل یولاف زراعی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
19 مطالعه اثر آب آلوده بر جوانه زنی گاودانه (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
20 مطالعه اثر شوینده خانگی بر جوانه زنی بذر لوبیا سفید (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
21 مطالعه اثرات حذف تاسل وشدت برگ زدایی برصفات زراعی و مرفولوژیک ذرتZea mays L. ) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 مطالعه اثرات شدت برگ زدایی برعملکردوصفات زراعی ذرت Zea mays L. (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 مطالعه تاثیر آب آلوده به پودر رختشویی بر خصوصیات جوانه زنی عدس (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
24 واکنش بذر نخود علوفه ای به آب آلوده (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب