دکتر حسین درگاهی

دکتر حسین درگاهی استاد تمام دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ‍زشکی تهران

دکتر حسین درگاهی

Dr. Hossein Dargahi

استاد تمام دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پ‍زشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Association between managers’ Competency and Technical Efficiency in General Hospitals in Iran (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 5، شماره: 3
2 آسیب های شغلی در کارکنان مالی بیمارستان ها (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 19، شماره: 4
3 ارتباط بین نابرابری جنسیتی و شادکامی در استان های ایران: یک مطالعه اکولوژیکی (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 18، شماره: 4
4 ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پسشکی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 3
5 ارزشیابی اعضای هیات علمی توسط دانشجویان: معتبر یا غیر معتبر (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 13، شماره: 1
6 ارزیابی درونی گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 3
7 ارزیابی عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی شبکه بهداشت جنوب شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 4
8 ارزیابی عوامل استرس زا در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران از طریق بررسی واحد تغییر زندگی (LCU) (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 4، شماره: 3
9 ارزیابی مدیریت داروخانه بر اساس استانداردهای اعتباربخشی JCI-2008 در بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران ) TUMS ( در سال 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی نوید نو دوره: 17، شماره: 59
10 اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در ساکنان منطقه ۲ غرب تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 6، شماره: 3
11 الگوی توسعه یافتگی نظام سلامت در ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 11، شماره: 5
12 اولویت بندی عوامل موثر بر تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان: کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 12، شماره: 11
13 Design and Validation of Professionalism Questionnaire in Management among Iranian Health Care Organizations (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 9، شماره: 4
14 Designing a Development Model for the Healthcare System in Iran (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 11، شماره: 2
15 Performance Assessment of Hospitals Affiliated to Tehran University of Medical Sciences Using the Pabon Lasso Model: a five- year trend study (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 6، شماره: 3
16 Relationship Between Rate of Access to Resources and Guidelines of Health Information and Quality of Life in Women Referring to Hospitals in Qom in ۲۰۱۶ (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 9، شماره: 3
17 The Concept of Medicalisation and its Interpretations (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 3
18 بررسی ارتباط بین هوش هیبریدی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 11، شماره: 35
19 بررسی ارتباط رهبری تحول آفرین مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 2، شماره: 2
20 بررسی اطلاعات طب سنتی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 5، شماره: 3
21 بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر توانمند سازی و بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 21، شماره: 3
22 بررسی تغییرات بهره وری واحد مدارک پزشکی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از شاخص Malmquist (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 3
23 بررسی نقاط قوت و ضعف ابزارهای ارزشیابی برنامه سلامت مادران در عرصه مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 5
24 برنامهریزی در دانشگاه علوم پزشکی: چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 29، شماره: 3
25 تحلیل استراتژیک سیستم ارزشیابی برنامه سلامت مادران در ایران و ارایه استراتژی های ارتقایی با استفاده از تکنیک ارزیابی محیط داخلی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 3، شماره: 3
26 چند نکته در معنی تنزیلی و تاویلی «عدل» (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 13، شماره: 51
27 رابطه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 7، شماره: 1
28 علل شکایات بیماران قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 17، شماره: 5
29 عوامل تنش زا و تاثیر تنش بر عملکرد مدیران بخش های مختلف بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 7، شماره: 3
30 مدیریت اطلاعات طب سنتی (دریافت مقاله) مجله طب سنتی اسلام و ایران دوره: 5، شماره: 2
31 مطالعه تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر شاخص های عملکردی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران: مطالعه موردی با استفاده از مدل پابن لاسو (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 16، شماره: 3
32 مطالعه تطبیقی سامانه اطلاعات طب نظامی در کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 15، شماره: 3
33 مطالعه رضایتمندی اعضای هیئت علمی از آموزش مجازی و سامانه های آموزش الکترونیکی در دوران همه گیری کووید-۱۹ در دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 18، شماره: 2
34 مطالعه کیفی موانع و مشوق های مراجعه بیماران دیابتی نو ع۲ به مراکز بهداشت (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری دیابت زابل دوره: 8، شماره: 4
35 مقایسه دو روش تدریس سخنرانی و ایفای نقش در درس رفتار سازمانی: در دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی شهید صدوقی یزد دوره: 14، شماره: 3
36 همبستگی بین جامعه پذیری سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessing the Demand for Contraceptive Methods and its Relationship with Unwanted Pregnancy in High-Risk Women (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی روش های کم تهاجمی زنان و مامایی ایران
2 ابعاد و نشانگان اخلاق سازمانی از منظر آیات شش سوره منتخب قرآن کریم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
3 ارزیابی کیفیت عملکرد آموزشی و پژوهشی اساتید دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از دیدگاه دانشجویان در سال 1396 (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان
4 Depression and social participation of the elderly in residential home: A cross-sectional study (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
5 بررسی رابطه هوش اخلاق فردی و سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
6 تاثیر مسیولیت پذیری اجتماعی کارکنان بر اعتماد سازمانی با میانجی گری رهبری اخلاقی (مطالعه موردی: کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
7 دیپلماسی مذاکره در نظام سلامت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
8 سلامت معنوی و خودمراقبتی در ایران ( مطالعه مروری ) (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم و چهارمین جشنواره خود مراقبتی و آموزش بیمار
9 مطالعه تحلیلی ارتباط بین شاخص های ارزشیابی بالینی با تعداد ممیزی های انجام شده در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397 (دریافت مقاله) اولین کنگره پژوهش های دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی خراسان