دکتر اسماعیل اسدی بروجنی

دکتر اسماعیل اسدی بروجنی دانشیار  مهندسی طبیعت  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر اسماعیل اسدی بروجنی

Dr. Esmaeil Asadi borojeni

دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.