دکتر رسول اجل لوئیان

دکتر رسول اجل لوئیان گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

دکتر رسول اجل لوئیان

Dr. rasoul Ajal Looian

گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخلاق مهندسی در پروژه‎های عمرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
2 ارائه معیاری جهت تعیین کمترین فاصله بین تونل های موازی توسط منحنی واکنش پایه (PRC) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 2
3 ارتباط علوم زمین شناسی و مهندسی مکانیک در افزایش بهره وری ماشین های حفار تمام مقطع (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 4
4 ارزیابی تاثیر شکل و یکنواختی ذرات خاک های دانه ای بر درصد تخلخل (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 3
5 ارزیابی نتایج آزمایش پیش‎بینی‎ لرزه‎ای تونل (TSP) بر اساس شواهد زمین‎شناسی و تحلیل پارامترهای عملیاتی دستگاه EPB Hard Rock (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 2
6 ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری نهشته های کواترنری و توده سنگ های رسوبی ساختگاه سد نرگسی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 1
7 برآورد شکنندگی سنگ های گرانیتی مناطق تواندشت و گوشه (شهرستان بروجرد) از سختی واجهشی اشمیت و خصوصیات پتروگرافی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 4
8 بررسی تاثیر سرعت بارگذاری بر پارامترهای مقاومتی فصل مشترک خاک- بتن آسفالتی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 10، شماره: 4
9 بررسی خصوصیات مکانیکی سنگ نمک با تکیه بر ریزساختار آن (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 1
10 بررسی رفتار مکانیکی و دینامیکی دو نوع سنگ رسوبی آواری در آزمون سه محوره خودکنترل با توجه به بافت و ساخت آنها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 3
11 بررسی زمین شناسی مهندسی توده سنگ های قطعه جنوبی قطار شهری اصفهان و تحلیل سیستم نگهدارنده با توجه به ناپایداری های ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 1
12 بررسی کارایی روش عدد پتروگرافی در تعیین کیفیت برخی از مصالح سنگی کشور جهت استفاده در سازه های حفاظت دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 10، شماره: 3
13 بررسی مقاومت و تغییر شکل کششی خاک های رمبنده دشت ورامین در حالت های دست نخورده، بازسازی شده و بهسازی شده (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 2
14 بررسی ناپایداری شیب های سنگی بر اساس پارامتر های ژئومکانیکی در منطقه معدنی آلومینای جاجرم (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 2، شماره: 3
15 بکارگیری روشAHP و مشخصات ساختگاه در پهنه بندی لرزه ای و بررسی آسیب پذیری ساختمانها (مطالعه موردی شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 4
16 پیش بینی مدول الاستیک سنگ آهک با استفاده از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 5، شماره: 3
17 تاثیر پایان نامه های دانشجویی در جهت رشد صنعت تونلسازی (مطالعه موردی: تونل بلند قمرود) (دریافت مقاله) دوفصلنامه صنعت و دانشگاه دوره: 6، شماره: 19
18 تاثیر عوامل زمین شناسی در نرخ نفوذ حفاری دورانی مغزه گیری مطالعه موردی: معدن نخلک (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 16، شماره: 3
19 جایگاه مبانی نظریه اخلاق زمین در پایش اثرات اکوهیدرولوژیکی پروژه‎های عمرانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 12، شماره: 4
20 مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات بارانهای اسیدی و قلیایی بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک ریزدانه (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 3
21 مقایسه نتایج برگردان دوبعدی داده‎های مقاومت‎سنجی با شرایط زمینشناسی در مسیر حفاری قطعه ۳ و۴ تونل قمرود (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ناپایداری ساختاری بلوک های سنگی و تحلیل عددی توده سنگ های دربرگیرنده قطعه دوم تونل آلومینای ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 آنالیز نشت ازپی و بدنه سد مخزنی برده زرد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
3 ارزیابی پیشبینی عملکرد ماشین حفر تونل در سنگ در شرایط آسیاب کاری(subcritical loading) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
4 ارزیابی روشهای تخمین آب ورودی به بخش آبرفتی تونل گلاس (آذربایجان غربی ) (دریافت مقاله) چهل و یکمین گردهمایی (همایش ملی) علوم زمین
5 ارزیابی نفوذپذیری توده های سنگی ساختگاه سد تنگاب (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی پایداری ترانشه ها در مسیر سرریز (سد برده زرد) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
7 بهسازی خاک ریزدانه به روش الکترواسمز: مقاله مروری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران؛یافته های نوین و کاربردی
8 توسعه مدلی برای پیشبینی نرخ نفوذ TBM در سنگ با استفاده از پارامترهای سیستم طبقه بندی RMR (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس تونل ایران