دکتر سید احمد پارسا

دکتر سید احمد پارسا استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران

دکتر سید احمد پارسا

Dr. Seyed Ahmad Parsa

استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of Papoli Yazdi’s Utopian Discourse in Shazdeh Hamam Based on the Discursive Theory of Laclau and Mouffe (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 30، شماره: 93
2 آرمانشهر سپهری، اعتراض خاموش به سیاستهای عصر پهلوی دوم (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 24، شماره: 86
3 استعارۀ بازی و فراداستان در رمان «بازی آخر بانو» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 1
4 انواع خواب و رویا در مثنوی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 1، شماره: 1
5 بازتاب زنانگی در رباعیات مهستی گنجوی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 12، شماره: 4
6 بررسی بازنمایی هویّت در رمان همنوایی شبانۀ ارکستر چوب‌ها بر اساس دیدگاه داریوش شایگان (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی برخی از مولفه های نقد فرمالیستی در قصاید خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 6، شماره: 16
8 بررسی تأثیر القایی واج آرایی در نفثه المصدور، بر اساس نظریه ی موریس گرامون (دریافت مقاله) ماهنامه «علوم انسانی اسلامی» دوره: 1، شماره: 14
9 بررسی تحلیلی «تشبیهات سیاه» در سروده های مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 1
10 بررسی جلوه های زبانی فرهنگ مادری در خسرو و شیرین و هفت پیکر نظامی گنجه ای (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 22
11 بررسی زمینه های فرهنگی و گفتمانی شکل گیری هویت در شعر عقاب خانلری (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 3
12 بررسی ساختار دو حکایت از مرزبان نامه و هفت پیکر با استفاده از الگوی کنشی گرماس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 8، شماره: 19
13 بررسی ساختاری حکایت «خیر و شر» نظامی گنجه ای بر اساس الگوی کنشی گرماس (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 2
14 بررسی سمبولیسم اجتماعی در سروده های دهه ی سی مهدی اخوان ثالث با تکیه بر کودتای ۲۸مرداد سال۱۳۳۲ (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 1
15 بررسی سمبولیسم اجتماعی در سروده های مهدی اخوان ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 7، شماره: 18
16 بررسی صحّت ضبط سروده‌های فارسی تاریخ بیهقی در دو تصحیح فیّاض و یاحقّی ـ سیّدی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 3
17 بررسی گونه ای نو از موسیقی کناری در قصاید خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 2
18 بررسی میزان تأثیر پذیری منوچهری دامغانی از معلّقه امرؤالقیس (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 1، شماره: 3
19 بررسی نشانهمعناشناختی داستان لیلی و مجنون جامی بر پایه تحلیل گفتمان (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 9، شماره: 1
20 بررسی نقش های معنایی- منظوری جملات پرسشی در غزلیات شمس (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 19، شماره: 71
21 بررسی وجوه روایتی در حکایت‌های مرزبان‌نامه بر اساس نظریه تزوتان تودوروف (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 4، شماره: 2
22 بن مایه های اسطوره ای حکایت خیر و شر در هفت پیکرنظامی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 38
23 تحلیل کارکردهای گفتمانی رمان «سال بلوا» با رویکرد نورمن فرکلاف (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 15، شماره: 47
24 تحلیل منطق گفتمانی کاربست جری و تطبیق آیات قرآنی در قصاید انوری (دریافت مقاله) دوفصنامه زبان و ادب فارسی دوره: 75، شماره: 246
25 تحلیل و بررسی دیدگاه های اندیشمندان علوم بلاغی در زمینه تصدیر (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 25
26 تحلیل و بررسی سروده ی "نادر یا اسکندر" اخوان ثالث (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 1، شماره: 1
27 تشبیه‌های تلمیحی در سروده‌های شفیعی کدکنی (م. سرشک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 27، شماره: 87
28 حذف و مولفه های آن در کتاب «نفرین زمین» آل احمد براساس نظریه «ون لیوون» (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 27، شماره: 96
29 درآمدی بر تمهیدات فراداستانی بیژن نجدی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 4، شماره: 1
30 درنگی بر ایوان مداین خاقانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 14، شماره: 55
31 دلایل ادبی حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 4، شماره: 1
32 رابطه کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی در داستان نون و القلم جلال آل احمد (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 5، شماره: 2
33 ریخت شناسی حکایت های کلیله و دمنه ی نصرالله منشی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 2، شماره: 4
34 ریخت شناسی قصه های پریان در زبان کردی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد ادبی دوره: 9، شماره: 35
35 کارکرد جملات معترضه عربی در نفثه المصدور (دریافت مقاله) مجله نثر پژوهی ادب فارسی دوره: 22، شماره: 46
36 کارکرد مراقبتی تنبیهی فضای زندان در زندان سروده های احمد شاملو: خوانشی گفتمانی و جامعه شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 29، شماره: 91
37 کارکردهای معنایی- منظوری جملات معترضه در تاریخ بیهقی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 11، شماره: 4
38 کیفیت نقش آفرینی عناصر زبانی و روایی در پیکربندی متن آرش کمانگیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 31، شماره: 95
39 مقایسه خسرو و شیرین نظامی با شیرین و فرهاد الماس خان کندوله ای (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 9، شماره: 17
40 مقایسه سمبولیسم اجتماعی در سروده های نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث پس از کودتای 28 مرداد 1332 (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 72
41 مقایسه سمبولیسم اجتماعی در سرودههای نیما یوشیج و مهدی اخوان ثالث پس از کودتای 28 مرداد 1332 (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 71
42 نقد و بررسی وزن سروده های فارسی تاریخ بیهقی در تصحیح یاحقی – سیدی (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 9
43 نوآوری های یغمای جندقی در هجوسرایی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 10، شماره: 4
44 هنجار گریزی های خاقانی در ردیف قصاید (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 17، شماره: 66
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی ناکارآمدی تحقیقات در حوزه علوم انسانی: بررسی راههای بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در علوم انسانی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی
2 درآمدی بر کار آواهای زبان کردی (دریافت مقاله) چهارمین همایش نگاهی نو به زبان و ادب عامه
3 رابطه ی ساختارهای گفتمان مدار با ساختارهای فکری-اجتماعی در تاریخ بیهقی مطالعه مورد ماجرای بر دار کردن حسنک وزیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون تاریخی
4 رد پای سبک خاقانی در سروده های بهار (دریافت مقاله) همایش ملی ملک الشعراء بهار
5 شیرکو بیکس، سفیر آشتی، آزادی و انسانیت (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی ادبیات: زبان همدلی