دکتر مجید اسماعیلیان

دکتر مجید اسماعیلیان استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران

دکتر مجید اسماعیلیان

Dr. Majid Esmaelian

استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of Multi Attribute Decision Making Problems by Using of Data Envelopment Analysis Technique (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 4
2 Analysis of Multi Attribute Decision Making Problems by Using of Data Envelopment Analysis Technique (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 1، شماره: 4
3 ارائه روشهای ابتکاری جدید برای زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 4، شماره: 1
4 ارائه روشی برای تعیین استراتژی مناسب خرید براساس رویکرد پرتفولیوی خرید (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 2
5 ارائه روشی جهت اولویت بندی استراتژی های چابکی سازمان با استفاده از تکنیک تاپسیس و سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 1
6 ارائه رویکرد دومرحله ای پویا برای طراحی استراتژی توسعه تامین کنندگان (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 4
7 ارائه مدل انتشاری برای کالای جدید با درنظرگرفتن تاثیر هم زمان قیمت و تبلیغات (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 1
8 ارائه مدل ترکیبی DEA-MLP در تشکیل سبدبهینه سهام: بررسی محتوای اطلاعاتی معیارهای حسابداری، معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای BSC (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 11، شماره: 43
9 ارائه یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح دومرحله ای برای مسئله زمان بندی دروس دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 1
10 ارایه رویکردی به منظور بهبود چابکی سازمان با به کارگیری تکنیک گسترش کارکرد کیفیت فازی مطالعه موردی یک صنعت قطعه ساز در بخش صنایع هوایی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 7، شماره: 4
11 ارزیابی اثرات سناریوهای توسعه ای و اقلیمی بر آینده منابع و مصارف آبی حوضه بهشت آباد با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 12، شماره: 4
12 ارزیابی تصمیم های سرمایه گذاری با استفاده از پویایی سیستم و اختیارات سرمایه گذاری واقعی (مورد مطالعه در شرکت تولید باطری خودرو) (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 1
13 ارزیابی عملکرد بیمارستان نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان با استفاده از روش ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تکنیک اندازه گیری جذابیت به وسیله ارزیابی های رسته ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 14، شماره: 2
14 امکان‌سنجی طرح‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از داده‌های فازی (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 2
15 انتخاب سبد بهینه سهام با بکارگیری اطلاعات حسابداری، اطلاعات مبتنی برارزش و اطلاعات کارت ارزیابی متوازن -مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 11، شماره: 2
16 انتخاب و زمان بندی چندین پروژه با محدودیت منابع در چندین حالت اجرایی به منظور حداکثر کردن ارزش فعلی خالص (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 4
17 اولویتبندی عوامل موثر در فرسایش سطحی با استفاده از مدل تلفیقی USLE-M و پویایی سیستم (مطالعه موردی: پایگاه تحقیقاتی سنگانه- خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
18 بررسی تاثیر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بر عملکرد زنجیره ی تامین در صنعت هوائی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 8، شماره: 4
19 بررسی کارایی و پیش بینی پذیری کالاهای صنعتی با رویکردهای بنیادین و تکنیکال (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 4
20 به کارگیری تکنیک‏های تاپسیس فازی وDEA فازی به منظور اولویت‏بندی و انتخاب قابلیت‏های چابکی سازمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 5، شماره: 2
21 بهینه سازی تصمیمات کنترل موجودی تحت محدودیت های متعدد برای محصولات فاسد شدنی: بکارگیری الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 4
22 بهینه سازی فرایند آزمون عملی تربیت بدنی با استفاده از شبیه سازی و روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 55
23 تلفیق برنامه ریزی فرایند و زمان‎بندی با در نظر گرفتن اهداف چندگانه با استفاده از برنامه ریزی محدودیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 4
24 توسعه و کاربرد تکنیک هایPROMETHEE-IV، LINMAP و FIS در مسائل تصمیم گیری چندمعیاره پیوسته (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 3، شماره: 4
25 رتبه بندی و مقایسه عوامل اثرگذار بر ایجاد رفتار کارآفرینانه با استفاده از روش مقیاس گذاری چندبعدی (موردمطالعه: شرکت پالایش گاز پارسیان) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 9، شماره: 35
26 روش خوشه بندی رتبه ای مبتنی بر اصول پرامیتی برای توسعه استراتژی خرید در زنجیره تامین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 2
27 رویکرد یکپارچه زمانبندی و برنامهریزی فرایند بر مبنای تلفیق پایگاه دانش فازی و روشهای فراابتکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 43
28 زمان‎بندی تعمیرات پیشگیرانه (PM) با استفاده از برنامه‎ریزی عدد صحیح و برنامه ریزی محدودیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 3
29 زمانبندی دروس دانشگاه با استفاده از برنامه ریزی محدودیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 8، شماره: 1
30 زمانبندی کلاسهای درس با استفاده از برنامهریزی عدد صحیح (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 41
31 شکاف‎‍های پژوهشی بارانداز عبوری و افق‎‍های پیش ‎‍رو (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 13، شماره: 4
32 شناسایی و اولویت بندی عوامل درون سازمانی تاثیر گذار بر یادگیری تکنولوژیک – مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره: 3، شماره: 4
33 شناسایی و رتبه بندی محرک های چابکی سازمان با استفاده از تکنیک FTOPSIS و برنامه ریزی کسری (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 1
34 طراحی مدل ریاضی چند هدفه موازنه زمان و هزینه در شبکه های PERT به کمک الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 10، شماره: 26
35 طراحی مدل غیرخطی فازی انتخاب تامین کننده در حالت منبع یابی چندگانه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 4
36 طراحی و اجرای فرآیند ارزیابی تامین کنندگان در سامانه مدیریت روابط تامین کنندگان (SRM) (موردمطالعه: شرکت فولاد مبارکه) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 3
37 مدل چندهدفه مکان یابی مراکز بارانداز عبوری، زمانبندی و مسیریابی همزمان وسایل نقلیه، تحت بخش بندی تقاضا برای اقلام فاسدشدنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 4
38 مکان یابی چند معیاره پیوسته با استفاده از IV-PROMETHEE و LINMAP (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A New Genetic Algorithm for Global Optimization based on Subdividing (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
2 ارائه چهارچوبی جهت بهبود سیستم تضمین کیفیت از طریق ابزارهای مدیریت کیفیت با استفاده ازرویکرد تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره وتحلیل اهمیت – عملکرد – مورد شرکت کاشی مرجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
3 ارائه روشی یکپارچه جهت اولویت بندی استراتژی های چابکی سازمان با بکارگیری تکنیک QFD-FTOPSIS و برنامه ریزی کسری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
4 ارائه رویکردی جهت تحلیل مسائل تصمیم­گیری چندمعیاره با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارایه الگویی برای توزیع و تخصیص مشاغل به مناطق شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره و الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
6 ارزیابی تاثیر قیمت جهانی فولاد بر قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه
7 ارزیابی عملکرد تامین کنندگان در فرایند استعلام و سفارش با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی تکنیک های مدیریت و حسابداری
8 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی و برنامه ریزی کسری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
9 ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان با استفاده از رویکردی ترکیبی از روش های کانو و TOPSIS در محیط فازی (مطالعه موردی شرکت داروسازی گلدارو) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
10 اولویت بندی اصول مدیریت کیفیت بر اساس عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت کیفیت فراگیر با استفاده از رویکرد تلفیقی تصمیمگیری چند معیاره و تحلیل اهمیت-عملکرد-مورد شرکت کاشی مرجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهشهای مهندسی صنایع
11 تحلیل مسائل تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
12 تحلیل یکپارچه زمان بندی هفتگی کار جراحان و زمان بندی اعمال جراحی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
13 خوشه بندی مشاغل شهری براساس میزان نابسامانی مشاغل آلاینده و مزاحم (دریافت مقاله) اولین همایش بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای نوین مدیریت شهری
14 طراحی دو مدل غیر خطی انتخا ب تأمین کننده ترکیبی در کنترل موجودی با لحاظ سرعت غیر یکسان برای محموله ارسالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
15 کاربرد رویکرد مدلسازی پویایی سیستم در ارزیابی و مدیریت جامع منابع آبی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
16 کاربرد شبیه سازی فازی در ارزیابی اقتصادی طرح های سرمایه گذاری با استفاده از روش نسبت منفعت به هزینه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
17 کمینه سازی مدت زمان سیستم امدادرسانی در شرایط بحران با هدف مکان یابی بهینه مراکز صحرایی امداد و نجات، مطالعه موردی: شهر قزوین (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
18 مروری بر ابزارهای تجزیه و تحلیل سرمایهگذاری و انتخاب سبد بهینه سهام (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
19 مکان یابی جایگاه سوخت با روش پرامیتی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع