دکتر سعید حمزه

دکتر سعید حمزه دانشیار دانشگاه تهران

دکتر سعید حمزه

Dr. Saeid Hamzeh

دانشیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی بارش در مقیاس‌های روزانه، ماهانه و سالانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعة موردی: حوزة مرزی غرب ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی تصاویر ماهواره ای TRMM جهت پایش زمانی و مکانی خشکسالی، مطالعه موردی: حوضه مرزی غرب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 4
3 برآورد تبخیروتعرق مرجع روزانه با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 2
4 برآورد دمای مزارع نیشکر با استفاده از الگوریتم پنجره مجزا و تصاویر سنجنده OLI ماهواره لندست 8 (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 1
5 برآورد رطوبت خاک با استفاده از داده‌های سنجش از دور و سامانه بیلان انرژی سطح (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
6 برآورد محصول و کاه گندم دیم با استفاده از تصاویر Landsat-OLI (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 4
7 بررسی اثر پوشش گیاهی در عملیات پی جویی و اکتشاف کانی های معدنی در داده های ابرطیفی (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 12، شماره: 4
8 بررسی ارتباط بین جریان تابش خالص با خصوصیات محیطی و پوشش سطح با استفاده از تصویر ماهواره ای (مطالعه موردی: جنوب استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 7، شماره: 2
9 بررسی تاثیر پارامترهای محیطی و جمعیتی بر توزیع مکانی دمای سطح کلانشهر تهران با تلفیق مدل های آماری و مدل تک پنجره (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 51، شماره: 2
10 بررسی تاثیر سد گتوند بر تغییرات شوری خاک و پوشش گیاهی اراضی پایین دست سد با استفاده از تصاویر ماهواره ای و سنجه های طیفی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 4
11 بررسی تأثیرات کاربری زمین و پوشش گیاهی بر جزایر گرمایی شهری با استفاده از سنجه‏ های سیمای سرزمین (مطالعۀ موردی: منطقۀ 6 تهران) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 52، شماره: 2
12 بررسی روند تغییرات بارش و رواناب با استفاده از مدل جهانی سطح زمین (GLDAS) در حوضه ی سد دوستی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 25، شماره: 98
13 بررسی کارایی مدل های توزیع گونه ای مبتنی بر روش های یادگیری ماشین در پایش و پیش بینی تاثیرات تغییر اقلیم بر رویشگاه گونه بلوط ایرانی زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اطلاعات مکانی دوره: 2، شماره: 1
14 پایش تغییرات فصلی تالاب میقان با استفاده از داده های سنجش از دور رادار، حرارتی، و اپتیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 53، شماره: 3
15 پایش زمانی و مکانی خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده های سنجش از دور مورد مطالعه: استان مرکزی ایران (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 4، شماره: 3
16 پتانسیل یابی اراضی مستعد کشت گردو در استان تهران با روشFuzzy AHP (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 8، شماره: 1
17 پهنه بندی خطر رانش زمین با استفاده از روش های همپوشانی وزنی و تحلیل شبکه - مطالعه موردی: منطقه نصرآباداستان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 29، شماره: 114
18 تحلیل ناهنجاری های حرارتی گسل هاوارتباط آن بامنابع زمین گرمایی بااستفاده ازداده های حرارتی لندست8 مطالعه موردی:گسل های شهدادونایبند (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 27، شماره: 106
19 تخمین توزیع مکانی-زمانی شاخص سطح برگ با استفاده از تصاویر ماهواره-ایSentinel-۲ (مطالعه موردی: مزارع ذرت علوفه ای جنوب تهران) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
20 تعیین زمان آبیاری مزارع نیشکر با استفاده از دماسنج مادون قرمز و اندازه گیری رطوبت خاک ناحیه ریشه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 6
21 تعیین قابلیت آسیب پذیری کیفی آب زیرزمینی دشت بیرجند با استفاده از الگوی دراستیک و واسنجی آن به روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 47، شماره: 3
22 دو دهه پایش تالاب مهارلو با استفاده از داده های ماهواره ای در گوگل ارث انجین (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 30، شماره: 118
23 رابطه بین رطوبت غلاف برگ گیاه نیشکر و شاخص تنش آبی با استفاده از دماسنج مادون قرمز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 4
24 کمی سازی تاثیر پارامترهای سطحی و شرایط اقلیمی بر دمای سطح زمین با استفاده از داده های انعکاسی و حرارتی سنجش ازدور (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 10، شماره: 1
25 مدل سازی سطح پوشش و رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده تلفیقی از مدل هیدرولوژیکی SRM و تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 6، شماره: 3
26 مدل­سازی عملکرد محصول نیشکر با استفاده از مدلی ترکیبی مبتنی بر داده­ های سنجش از دور (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
27 مدلسازی ارتباط دمای سطح زمین، شرایط توپوگرافی، و پوشش گیاهی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 1
28 مقایسه برآورد دمای سطح زمین در روش های تک باندی و چند باندی با استفاده از تصویر لندست 8 (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 3
29 مکان‌یابی مناطق مستعد تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی با روش Fuzzy AHP در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Assessment of Evapotranspiration Estimation Models for Use in Arsanjan County (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
2 ارائه ی مدل مفهومی جدید برای مدلسازی آسایش حرارتی بر مبنای داده های انعکاسی و حرارتی سنجش ازدور (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
3 ارزیابی ارتباط غلظت آلاینده PM2.5 و پارامترهای اقلیمی با استفاده از داده های ماهواره ای و تحلیل رگرسیون وزنی جغرافیایی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
4 ارزیابی شیوه های آبگیری ایستگاه های پمپاژ آبیاری و زهکشی با توجه به تجارب ساخت و بهره برداری از آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
5 ارزیابی عملکرد سیستم رهکش های پلکانی بر نوسانات سطح ایستایی، بیلان نمک و عملکرد محصول نیشکر در اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
6 ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی استان همدان از نظر شرب با استفاده از شاخص GQI (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 ارزیابی مدل سازی های سالانه و فصول ذوب رواناب ناشی از ذوب برف با استفاده تلفیقی از داده های سنجش از دور و مدل هیدرولوژیکی SRM (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
8 استفاده از پساب تصفیه خانه برای مصارف غیر شرب و غیر بهداشتی(تصفیه خانه اراک) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
9 امکان سنجی تهیه نقشه شماره منحنی رواناب ( Curve Number)با استفاده از GISو سنجش ازدور(مطالعه موردی: حوزه آبریز کارون) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
10 برآورد پارامترهای مدل منطقه ای دیکن به منظور تعیین سیلاب در مناطق فاقد آمار؛ مطالعه موردی منگشت خوزستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
11 برآورد تبخیر-تعرق پتانسیل با استفاده از روشهای موجود در مدل REF-ET و مقایسه روشهای مورد بحث با روش فائو پنمن مانتیث (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی کشاورزی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
12 برآورد میزان رسوب در حوضه آبخیز رودخانه کرند غرب با استفاده از روش پسیاک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
13 بررسی آثار آب مغناطیسی بر تغییرات کیفی آب آبیاری و عملکرد محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
14 بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر تغییرات مکانی و زمانی بارش حوضهی آبریز سد دوستی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
15 بررسی تاثیر تبخیر و تعرق بر میزان افت سطح ایستابی و فاصله زهکشهای پلکانی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی بر تالاب شادگان با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
17 بررسی تاثیر سیستم زهکشی مطبق بر کمیت و کیفیت زهآب خروجی از مزرعه وکاهش اثرات زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
18 بررسی تعدا رخداد و کانون یابی توفان های گرد و غبار در محدوده دریاچه نمک قم با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 بررسی تغییرات زمانی و مکانی پدیده خشکسالی طی سال های 1351و1391 در استان مرکزی (دریافت مقاله) همایش ملی راهکارهای پیش روی بحران آب در ایران و خاورمیانه
20 بررسی تغییرات سطح آب تالاب طشک استان فارس با استفاده از تصاویر ماهواره لندست طی بازه زمانی 1987-2018 (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 بررسی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی با استفاده از روش های کریجینگ و IDW (مطالعه موردی قسمتی از دشت شاوور استان خوزستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
22 بررسی خوردگی و رسوبگذاری آب در رودخانه کارون در بازه شوشتر - اهواز (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
23 بررسی خوردندگی و رسوب‌گذاری منابع آب زیرزمینی دشت کنگاور جهت استفاده در سیستم‌های آبیاری تحت فشار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
24 بررسی کیفیت و تیپ منابع آب زیرزمینی دشت کنگاور جهت مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
25 بررسی میزان تاثیر پارامترهای کیفی آب بر هدایت الکتریکی با استفاده از روابط رگرسیون خطی و تعیین میزان دقت روابط بدست آمده (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
26 بررسی وضعیت شاخص های کیفی آب رودخانه کارون جهت کاربرد در شبکه های آبیاری طی خشکسالی های اخیر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
27 برف سنجی با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
28 پایش زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردی استان مرکزی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
29 پهنه بنی خطر خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره ای TRMM (محدوده مطالعه: حوضه مرزی غرب) (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
30 تأثیر نصب سیستم زهکش های پلکانی بر وضعیت زهکشی اراضی تحت کشت نیشکر (مطالعه موردی اراضی کشت و صنعت امام خمینی (ره (دریافت مقاله) پنجمین کارگاه فنی زهکشی و محیط زیست
31 تخمین مقدار رسوب در حوزه های ابخیز با حداقل آمار مطالعه موردی - غرب کشور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
32 تعیین مدل رگرسیونی مناسب بین غلظت کل املاح (TDS) و آبدهی رودخانه کارون بری سری های زمانی مختلف (دریافت مقاله) هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
33 تلفیق سنجش از دور و GIS در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی، مطالعه موردی: حوضه بالارود (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
34 توسعه مدل فیزیکی بر مبنای معادلات بیلان انرژی سه گانه برای نرمال سازی دمای سطح زمین (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک و سومین کنفرانس مهندسی فناوری اطلاعات مکان
35 شبیه سازی رواناب با استفاده از مدل IHACRES (مطالعه موردی: حوضه آبریز رامیان) (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
36 شبیه سازی فرآیند بارش- رواناب با استفاده از مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS (مطالعه موردی: حوضه دشت ملایر) (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
37 شبیه سازی مقدار EC آب رودخانه کارون با استفادها ز شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
38 شبیهسازی سیستمی بهرهبرداری منابع آب در حوضه آبریز گاوهرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
39 محاسبه میزان بهره وری آب کشاورزی در اراضی نیشکر با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
40 مدل سازی رطوبت خاک سطحی با استفاده از مدل بیلان انرژی سطح مبتنی بر داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
41 مدل سازی سطح آب زیرزمینی کم عمق و تعیین اراضی ماندآبی با استفاده از مدل بیلان انرژی سطح مبتنی بر داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
42 مدلسازی عملکرد محصول نیشکر با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 و یک مدل ترکیبی مبتنی بر داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
43 مدلسازی کیفیت هوای شهر تهران با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
44 معرفی مدل فیزیکی Basic Hydrology system و کاربرد آن در مطالعات هیدرولوژیکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 نحوه تغییرات پروفیل سطح ایستابی و دبی خروجی از زهکش های پلکانی در یک خاک مطبق (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی