دکتر احمد جعفرنژاد

دکتر احمد جعفرنژاد استادیار مهندسی کشاورزی

دکتر احمد جعفرنژاد

استادیار مهندسی کشاورزی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ژنوتیپ های گندم نان برای تحمل به تنش رطوبتی انتهای فصل (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 8، شماره: 1
2 بررسی اثرات تاریخ کاشت بر شاخص های رشد و عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم بهاره در نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 30، شماره: 2
3 بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر مراحل نموی ارقام گندم و رابطه آن با عملکرد و اجزای عملکرد در منطقه نیشابور (دریافت مقاله) مجله تولید گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 4
4 بررسی تحمل به خشکی چهار ژنوتیپ گندم در مرحله جوانه زنی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 2، شماره: 1
5 برهمکنش ژنوتیپ در محیط بر عملکرد دانه لاین های امیدبخش گندم نان (.Triticum aestivum L) در مناطق معتدل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 23، شماره: 2
6 تاثیر تنش های آبی و نیتروژن در مراحل مختلف رشد بر تجمع ماده خشک در گیاه ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 40، شماره: 1
7 تاثیر سطوح مختلف پتانسیل آب بر مراحل جوانه زنی و گیاهچه ای چهار رقم کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 4
8 صفات مؤثر بر عملکرد دانه ژنوتیپ های گندم در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی دوره زایشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پتاسیم در شرایط شور بر غلظت سدیم، پتاسیم و نسبت پتاسیم به سدیم (K/Na) در کاه و کلش گندم (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثراسموپرایمینگ بر مولفه های جوانه زنی و مرحله گیاهچه ای گوجه فرنگی در دماهای مختلف (دریافت مقاله) همایش پژوهشی علوم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی
3 اثراسموپرایمینگ برمولفه های جوانه زنی و مرحله گیاهچه ای گوجه فرنگی دردماهای مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
4 ارزیابی ارقام و لاین های گندم نان در آزمایش مقایسه عملکرد پیشرفته مناطق معتدل کشور تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش رطوبتی آخر فصل (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 بررسی اثر روش کاشت و تراکم بوته بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت بچه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
6 بررسی اثرپرایمینگ برمولفه های جوانه زنی بذر چهاررقم ذرت علوفه ای درشرایط آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی
7 بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر ویژگیهای جوانه زنی ذرت رقم 704 (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
8 بررسی سازگاری لاین های امیدبخش گندم نان متحمل به خشکی آخر فصل برای مناطق معتدل با استفاده از روش تجزیه پایداری AMMI (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 بررسی سازگاری و پایداری عملکرددانه ژنوتیپ های امیدبخش گندم نان درشرایط کم آبیاری برای مناطق معتدل کشور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 بررسی عکس العمل ارقام گندم رایج مناطق معتدل استان خراسان به تاریخ کاشت های نامناسب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسیاثر اسید سالیسیلیکبر صفاتمورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت درشرایط تنشخشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 تاثیر تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی گیاه سیب زمینی در محیط کشت (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 تأثیر پتاسیم بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم در شرایط اقلیمی عدم بارش تنش خشکی آخر فصل (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
14 تأثیر پتانسیل آب و دما بر خصوصیات جوانه زنی چاودار(.Secale cereal L) (دریافت مقاله) پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران
15 تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت تیپ های متفاوت گندم (بهاره، بینابین و زمستانه) در شهرستان نیشابور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 عکس العمل ارقام بهاره گندم به تاریخ های متفاوت کاشت پاییزه درنیشابور (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم به تنش خشکی انتهای فصل (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری