دکتر بهناز مهاجران

دکتر بهناز مهاجران دانشیار  مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

دکتر بهناز مهاجران

Dr. Behnaz Mohajeran

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه الگوی بهبود شایستگی حرفه‎ای کارکنان (مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 7، شماره: 25
2 ارتباط جوکاری اخلاقی و هویت سازمانی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 4
3 ارتباط کیفیت زندگی کاری با استرس های شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال 92 (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 13، شماره: 4
4 الگوی راهبردی مدیریت آموزش عالی با تاکید بر مفهوم حکمرانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 53
5 بررسی ارتباط بین رشد اعتقادی با خودپنداره و رفتار شهروندی و مقایسه آنها در دانش آموزان دختر و پسر (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 12، شماره: 24
6 بررسی تاثیر رهبری موثق و قلدری سازمانی بر از خودبیگانگی شغلی با نقش میانجی فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 20، شماره: 6
7 بررسی رابطه بین استفاده دانشجویان از فناوری اطلاعات و ارتباطاتدانشجویان با عملکرد تحصیلی آنان در دانشکده های علوم رفتاری و اجتماعیدانشگاه تهران (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 4
8 بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی عوامل فردی و شغلی (دریافت مقاله) مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 39
9 بررسی رابطه بین هوش معنوی و مولفه های آن با عملکرد شغلی معلمان شهرستان اصلاندوز (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 8، شماره: 2
10 بررسی رابطه رهبری امنیت مدار با تعهد سازمانی با میانجی گری رضایت شغلی به روش مدل یابی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 3
11 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی با میانجی گری عزت نفس سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 4
12 بررسی رابطه علی آموزش اقتصاد با سواد مالی، مهارت های تصمیم گیری و قصد کارآفرینی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 25، شماره: 97
13 بررسی رابطه میان ذهنیت فلسفی با ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه مدیران مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 28، شماره: 3
14 بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
15 بررسی روابط بین سرمایه اجتماعی، مشارکت سازمانی و سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
16 بررسی عوامل موثر بر بهره وری و ارتقای کیفیت مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 2
17 بررسی مدیریت دانش در آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 3، شماره: 9
18 بررسی نقش فعالیت های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با آزمون نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 6، شماره: 3
19 بررسی نقش میانجی انتظارات والدین و مشارکت والدین در رابطه بین انتظارات معلمان با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم استان آذربایجان غربی در سال 94-95 (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 13، شماره: 3
20 بررسی نقش میانجی هوش هیجانی در رابطه بین سبک رهبری تحولی و میزان پاسخگویی مدیران مدارس (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 2، شماره: 2
21 بررسی و تحلیل شاخص های روان سنجی و سطوح حیطه شناختی سوالات امتحانات نهایی دروس ریاضیات و علوم پایه سوم راهنمایی شهرستان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 4، شماره: 3
22 تاثیر کیفیت برنامه درسی و خودتعیین گری دانشجویان بر نیت کارآفرینی: نقش میانجی گرانه الهام کارآفرینانه و خلاقیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 14، شماره: 28
23 تبیین نقش میانجی تعهد سازمانی در رابطه بین چابکی و هوش سازمانی با عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی- پژوهشی نوآوری و ارزش آفرینی دوره: 10، شماره: 20
24 تحلیل رابطه سبک رهبری اخلاقی و سکوت سازمانی با خلاقیت کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 12، شماره: 2
25 تحلیل کانونی رابطه بین مولفه های اخلاق حرفه ای و ابعاد سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 13، شماره: 2
26 تحلیل همبستگی کانونی بین مولفه های فرهنگ دانشگاهی و مسئولیت اجتماعی درآموزش عالی(مطالعه موردی: دانشگاه شهید بهشتی) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 37
27 چالش های آموزش مجازی در نظام آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 10، شماره: 42
28 دانشگاه پایدار: پیش‌بایست‌های دست‌یابی به آموزش پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 30، شماره: 3
29 دلایل اصلی عدم شکل گیری صحیح مدارس هوشمند و ارائه راه کارهایی برای توسعه آنها در استان مازندران (از دیدگاه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات) (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
30 رابطه اخلاق کاری با مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 4
31 رابطه ی بین هوش معنوی با سلامت روان و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) مجله مراقبت و سلامت در اتاق عمل ابن سینا دوره: 23، شماره: 4
32 رابطه ی بین هوش معنوی به سلامت روان و استرس شغلی در پرستاران بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 23، شماره: 4
33 سنجش میزان محرومیت مناطق آموزش وپرورش استان اردبیل و ارائه راهبردهای به منظور نیل به توسعه پایدار آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 13، شماره: 47
34 شناسایی چالش ها و نقاط قوت نظام رتبه بندی معلمان و ارائه الگویی برای کیفیت بخشی به آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 3
35 شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر شکل گیری دانشجوی کارآفرین (از منظر اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 1
36 طراحی الگوی کیفیت بخشی نظام رتبه بندی معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 16، شماره: 57
37 طراحی مدل بهینه استقرار آموزش های تعامل گرای هوشمند مجازی فراگیر در دانشگاه تهران مبتنی بر تحلیل راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
38 طراحی مدل معادلات ساختاری رهبری عاطفی (پیشایندها و پیامدها) مدیران مدارس متوسطه استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 12، شماره: 4
39 طراحی و اعتبار بخشی الگوی بالندگی اخلاقی اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه فرهنگیان (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 3
40 طراحی و تبیین مولفه های اخلاق حرفه ای (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 15، شماره: 2
41 گردش شغلی و نقش آن در توسعه سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری دوره: 4، شماره: 12
42 مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی (کارت امتیازی متوازن- تحلیل پوششی دادها) (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 10، شماره: 3
43 مدل ساختاری تاثیر سبک رهبری اخلاقی و عدالت سازمانی ادراک شده بر سکوت سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 9، شماره: 30
44 مدل یابی تاثیر کیفیت برنامه درسی بر قصد کارآفرینی دانشجویان: نقش میانجی الهام کارآفرینانه و خلاقیت کارآفرینانه (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 25، شماره: 98
45 مدل یابی معادلات ساختاری روابط انتظارات و کیفیت خدمات آموزشی با رضایتمندی و وفاداری دانشجویان با تاکید برنقش میانجی گری ارزش درک شده (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 12، شماره: 1
46 مقاله پژوهشی:شناسایی و رتبه بندی موانع کارآفرینی دانشجویان در نظام آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بین رشته ای دانش راهبردی دوره: 9، شماره: 37
47 مقایسه پایبندی به فنون تعلیم و تربیت در آموزش مجازی و حضوری در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 4
48 موانع ارتقای پرستاران زن به پست های مدیریتی در بیمارستان «مطالعه موردی: بیمارستان امام خمینی اردبیل» (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 30، شماره: 106
49 نقش مدیریت دانش و سواد دیجیتالی در عملکرد شغلی: سهم متغیر یادگیری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون مدیریت اطلاعات دوره: 8، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشنایی با مدیریت دانش و تحلیلی بر عوامل موفقیت در پیاده سازی سیستم های مبتنی بر دانش در سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
2 آموزش و فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران
3 آموزش های الکترونیکی پروژه محورمطالعه پژوهشی مروری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
4 ارزشهای کاری سازمان از دیدگاه مدیریت اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
5 الگوی ارتقاء رفتارمدنی سازمانی براساس ویژگیهای رهبری معنوی (مطالعه موردی: استانداری آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
6 بررسی ارتباط بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین معلمان شهر هشترود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری در هزاره سوم
7 بررسی برنامه های یادگیری حرفه ای معلمان دوره ابتدایی و ارائه پیشنهاداتی برای بهبود کیفی آن ها در شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
8 بررسی تاثیر اجرای آنالیز ارزش اداری بر بهره وری «مطالعه موردی: بانک مسکن آذربایجان شرقی» (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
9 بررسی تاثیر بکار گیری فناوری اطلاعات بر توانمند سازی کارکنان موسسات آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
10 بررسی تاثیر دوره های آموزشی تخصصی در افزایش خلاقیت کارکنان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
11 بررسی تاثیرارزشیابی مبتنی بر رویکرد هوش های چند گانه بر ارتقاء پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
12 بررسی تأثیر کتاب کار هدیههای آسمانی بر کیفیت یادگیری دانشآموزان دوره ابتدایی شهرستان ارومیه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
13 بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی با معدل در بین دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور شهر یاسوج 1395 (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی،علوم تربیتی و سبک زندگی
14 بررسی رابطه بین آموزش مبتنی برتفکر و رفتارهای منطقی دانش آموزان پسر دوره متوسطه شهرستان سلماس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
15 بررسی رابطه بین تسلط ربع های مغزی بابرخی ازویژگی های تحصیلی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان استان آذربایجانغربی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
16 بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش با یادگیری سازمانی درمیان اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی
17 بررسی رابطه بین مولفه های نشاط با توانمند سازی کارکنان در دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
18 بررسی رابطه بین ویژگی های رهبری معنوی مدیران میانی دانشگاه ارومیه و بهبود عملکرد کارکنا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
19 بررسی رابطه ذهنیت فلسفی با تمایل به کارآفرینی درمدیران مدارس متوسطه پسرانه مطالعه موردی شهر ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
20 بررسی رابطه ی بین توانمند سازی و کارآفرینی سازمانی در میان دانشجویان دانشگاه غیر انتفاعی علم و فن شهر ارومیه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
21 بررسی رابطه ی سرمایه روانشناختی و هوش معنوی با سرزندگی دانشجویان دانشگاه ارومیه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
22 بررسی سبک رهبری استادان دانشگاه ارومیه و ارتباط متقابل آن با انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
23 بررسی ضرورت و نقش مدیریت منابع انسانی دربهینه سازی سرمایه انسانی و توسعه در هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
24 بررسی عوامل تاثیرگذار رهبری معنوی بر رفتارسازمانی کارکنان بانک کشاورزی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
25 بررسی مقایسه ای مهم ترین عناصر تعلیم و تربیت در میان اعضای هیأت علمی حوزه و دانشگاه (مطالعه موردی : مدرسه علمیه معصومیه قم و دانشگاه قم) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
26 بررسی مقایسه ای میزان دانش محوری سازمانی پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
27 بررسی میزان، موانع و راهکارهای مشارکت والدین در برنامه ها، فعالیت ها و تصمیم گیری های مدارس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی
28 بررسی نقش فناوری اطلاعات بر گسترش روابط دانش آموزان با اتحادیه انجمن های اسلامیدانش آموزان در راستای ارتقای سطح فعالیت های علمی وفرهنگی آنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
29 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر برنامه ریزی منابع انسانی سازمان ها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
30 بررسی وضعیت آموزش و پرورش چند فرهنگی در کشور استرالیا (دریافت مقاله) همایش ملی آموزش و پرورش چند فرهنگی
31 بررسی وضعیت خلاقیت و نوآوری، وضعیت پایداری و خطرپذیری در فرهنگ سازمانی حاکم بر مدیران مدارس ابتدایی بر اساس مدل رابینز شهرستان خوی (مطالعه ی موردی:مدیران شهرستان خوی) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدرسه آینده
32 بررسی ویژگی های لازم مدرسین و انتظارات از آنها برای تدریس موفق و آموزش موثر (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
33 پاسخ گویی در سازمانها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
34 پیش بینی خلاقیت کارکنان در چهارچوب ابعاد رهبری تحول گرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
35 تاثیر ایجاد سازمانهای یاددهنده در آموزش مدیران و رهبران موفق (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
36 تاثیر برنامه آموزشی خودتنظیمی بر تنظیم شناخت هیجان و درگیری تحصیلی در میان دانش آموزان دختر دوره ی دوم متوسطه شهر تکاب (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی
37 تاثیر فناوری اطلاعات بر کارایی نیروی انسانی (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
38 تاثیر مدیریت منابع انسانی بر نوآوری (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
39 تاریخچه خودکارآمدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی جامعه شناسی علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی
40 تاریخچه مدیریت دانش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
41 تامین و گسترش برابری فرصت ها و عدالت آموزشی در آموزش و پرورش استان آدذربایجان غربی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
42 تبیین عوامل انگیزشی بر مشارکت دانش آموزان در آموزش مجازی؛ مطالعه موردی: دانش آموزان پسردوره ی دوم متوسطه ناحیه ۲ تبریز (دریافت مقاله) اولین همایش پژوهشمند
43 تحلیل محتوای کتابهای درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی از نظر جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
44 تفاوت انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه ارومیه با ویژگی های دموگرافیکی مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
45 تفکر سیستمی و تاثیر آن بر فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران
46 توسعهی مدیریت دانش بر پایه منابع انسانی و فرهنگ سازمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
47 جنگ نرم و عرصه های مختلف آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
48 جهاد اقتصادی و افزایش بهره وری نیروی انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
49 چالش ها وراهکارهای پیاده سازی مدیریت دانش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
50 حمایت از تولید ملی - کار و سرمایه ایرانی، سرمشقی برای تحقق رویای اقتصاد شکوفا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
51 حمایت سازمانی ادارک شده (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
52 دانشگاه به عنوان سازمان ویژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری ایران
53 دیدگاه معلمان در مورد آموزش پژوهش محور در آموزش و پرورش مطالعه موردی: شهرستان میاندوآب (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی
54 رابطه انگیزش تحصیلی دانشجویان با انتظارات آنان از برنامه های آموزش عالی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
55 رابطه پیوند با مدرسه و جو کلاسی با فرسودگی در دانش آموزان (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
56 رابطه مدیریت استراتژیک و برنامه ریزی منابع انسانی (دریافت مقاله) نهمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
57 رویکردها ، روش ها و اهداف تعلیم وتربیت اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه درحوزه مشاوره ،خانواده و تعلیم و تربیت اسلامی
58 سنجش شیوه های کنترل مدیران و تاثیر آن بر میزان رضایت شغلی معلمان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
59 سیستمهای یادگیری الکترونیک با نقش تعدیل کننده ی سازگاری درک شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی
60 شرایط اجرای مدیریت دانش در سازمانها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
61 شناسایی عوامل مرتبط با افت تحصیلی در دانشجویان مشروط (مورد مطالعه : دانشکده علوم پایه دانشگاه ارومیه ) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی، روانشناسی، مشاوره، آموزش و پژوهش
62 فرهنگ سازی و کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
63 کارآفرینی سازمانی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
64 کرونا ویروس، چالش های پیش روی آموزش عالی با تاکید بر مسائل آموزشی دانشجویان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی
65 کنکاشی پیرامون موانع توسعه ی کارآفرینی در دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
66 مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن تحلیل پوششی دادها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
67 مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی کارت امتیازی متوازن- تحلیل پوششی دادها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
68 مدیریت بحران ونقش رسانه درکاهش آثار بحران (زلزله) (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
69 مدیریت دانش: مدل بلوغ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
70 مراحل آموزش نیروی انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
71 مطالعه تطبیقی مولفه های توانمندسازی ازدیدگاه مدیران و معلمان مدارس متوسطه دولتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404
72 معرفی مدل مناسب برای نهادینه کردن نوآوری آموزشی با تاکید بر روش مهندسی مجدد (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
73 موانع و راهکارهای استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش
74 نقد نظام پژوهش در علوم انسانی (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی علوم انسانی
75 نقش دانشگاه در توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
76 نقش شبکه های الکترونیکی اجتماعی مجازی بر یادگیری مادام العمر در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی پژوهش های حرفه ای در روانشناسی و مشاوره با رویکرد ازنگاه معلم
77 نقش مراکز رشد علمی در حمایت از ایده ها و تجاری سازی محصولات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی فناوری
78 نقش و اهمیت مدیریت دانش در سازمانها و راهکارهای پیاده سازی آن (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مدیریت کسب و کار
79 واکاوی فرایند ارزیابی عملکرد اساتید دانشگاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
80 یادگیری سازمانی و مدیریت دانش (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت و آموزش