دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

دکتر غلامرضا بخشی خانیکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر الیسیتورها و ترکیب فیتوهورمون ها بر رشد، محتویات رنگیزه های فتوسنتزی و پروتئین جلبک sorokiniana Chlorella (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 4
2 اثر برخی عوامل اکولوژیکی بر روغن اسانس گیاه مریم نخودی (.L Teucrium polium ) (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 13
3 اثر پاکلوبوترازول و براسینواستروئید بر بیان ژن 1- دئوکسی گزیلولوز 5- فسفات ردوکتاز ایزومراز و ارتباط آن با بیوسنتز مونوترپن کارواکرول و تیمول در گیاه آویشن دنایی (Thymus daenenesis Celak) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 11، شماره: 43
4 اثر عوامل بوم شناختی بر سازگاری های فیزیولوژیکی، آناتومیکی و مورفولوژیکی برگ توسکای ییلاقی (.Alnus subcordata C.A.Mey) در جنگل های هیرکانی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 29، شماره: 3
5 اثر غربالگری و بهینه سازی اسموپرایمینگ بر خصوصیات جوانه زنی بذور گندم (.Triticum aestivum L) با استفاده از روش سطح- پاسخ (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 17، شماره: 67
6 اثر مدت زمان و غلظت تیمار کلشی سین برفراوانی تولید برنج دابل هاپلویید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 104
7 اثرات استرس شوری بر روی مقادیر لیپیدی تام، پروفایل اسیدهای چرب، امگا-۳، امگا-۶ و امگا-۹، در جلبک قهوه ای سارگاسوم بوویانوم سواحل بوشهر (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 51
8 اثرات فیتوشیمیایی و بیولوژیکی گیاه وج Acorus calamus (Acoraceae) در طب سنتی و مطالعات آزمایشگاهی، بالینی و فرآورده های بهداشتی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 33، شماره: 224
9 اثرکمبود آب و برهم کنش آن با اسیدآسکوربیک بر مقدار پرولین، قندهای محلول و فعالیت آنزیمهای کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در سیاه دانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 4
10 ارزیابی آثار بالقوه استقرار بازار آب محلی در شرایط رویارویی با خشکسالی و کم آبی در استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 17، شماره: 4
11 ارزیابی آثار بالقوه خشکسالی هیدرولوژیکی بر وضعیت کشاورزی، بازده درآمدی و مصارف آبی کشاورزان استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران دوره: 16، شماره: 2
12 ارزیابی اثرگذاری های انتشار گازهای گلخانه ای بر عملکرد و الگوی کشت محصول های منتخب زراعی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 4
13 ارزیابی پیامدهای بالقوه پدیده خشکسالی بر الگوی زراعی و وضعیت معیشتی کشاورزان حوضه جنوبی استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
14 ارزیابی رویش و بنیه گیاهچه سه جمعیت گونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) تحت تاثیر روش های مختلف پرایمینگ در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 7، شماره: 3
15 ارزیابی صفات سبز شدن سه جمعیت گونه آویشن دنایی برگ نیزه ای (Thymus lancifolius Celak) به روش های مختلف پرایمینگ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 12، شماره: 44
16 ارزیابی عملکرد و برخی صفات زراعی و فیزیولوژیک در ژنوتیپ های بامیه تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 25، شماره: 4
17 ارزیابی نتاج ناتنی پده و والدین آنها بر اساس ویژگی های مورفولوژیک و ریزمورفولوژیک برگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 21، شماره: 4
18 ازدیاد غیر جنسی گردوی خوراکی (.Juglans regia L)با استفاده از تنظیم کننده های رشد (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 2، شماره: 5
19 ایجاد نهاد ساختاری بازار آب محلی در شبکه آبیاری استان تهران با رویکرد مدل تولیدات کشاورزی منطقه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
20 Effective in vitro seed germination and direct regeneration from cotyledonary leaf explants of Nitraria schoberi (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 9، شماره: 1
21 The effect of chilling and chemical treatment on seed dormancy of Capparisspinosa L (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 18
22 بررسی آناتومیکی برگ و ساقه گونه هایی از جنسChenopodium L. و Atriplex L. در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 2، شماره: 7
23 بررسی اثر تنش خشکی بر ترکیب های آنتی اکسیدان در گیاه دارویی کتان (Linum usitatissimum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 4
24 بررسی اثر دگرآسیبی Eucalyptus camaldulensis Dehnh. بر فعالیت آنزیمی پراکسیداز و برخی شاخص های رشد گندم (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 1
25 بررسی اثرات تنش شوری و خشکی بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و محتوای یونی در دو گونهSalsola imbricata var Forssk و var Spach ex Moq Salsola tomentosa (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 8، شماره: 32
26 بررسی اثرات دگرآسیبی برگ های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه های گندم (L. Triticum aestivum) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 4، شماره: 16
27 بررسی ارتباط پلی مورفیسم تک نوکلیوتیدی rs8099917 وابسته به ژن IL 28B با استعداد ابتلا به عفوت HCV در جمعیت ایرانی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 19، شماره: 1
28 بررسی پتانسیل جهش زایی و فعالیت سیتوتوکسیک نانوذرات نقره بیوسنتزی (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 20، شماره: 1
29 بررسی تاثیر برخی از شرایط رویشگاهی بر روی کمیت و کیفیت اسانس Ziziphora clinopodioides Lam. Subsp. rigida (Boiss.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 1
30 بررسی تاثیر تنش خشکی روی برخی خصوصیات کمی و کیفی ارقام جدید اصلاح شده چغندرقند (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 1، شماره: 3
31 بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس مریم نخودی ( L. Teucrium polium ) در رویشگاه های مختلف استان مازندران (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 3، شماره: 12
32 بررسی تغییرات فصلی کمیت و کیفیت اسانس سه گونه اکالیپتوس (Eucalyptus melliodora Cunn. ex Schauer، E. kingsmilli Maiden & Blakely و E. dundasii Maiden) در جنوب ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 1
33 بررسی تنوع درون و بین جمعیت های مختلف گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در رویش بذر نارس (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 2
34 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه گزنهNettele) ) در بخش مرکزی مازندران با استفاده ازنشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 7، شماره: 25
35 بررسی تنوع ژنتیکی و فیتوشیمیایی ژرم پلاسم کلپوره استان کرمان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD و روش GC/MS (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 33، شماره: 4
36 بررسی توزیع سدیم، پتاسیم و پرولین در سه گونه خشکی زی رمس (Hammada salicornia)، اسکنبیل (Calligonum polygonoides) و سبط (Stipagrostis pennata) در استان یزد (شهرستان بافق) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 4
37 بررسی جوانه زنی دانه های زردآلو(Prunus armenica L.) در دو حالت طبیعی و سرما دهی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 5، شماره: 17
38 بررسی رابطه پوشش گیاهی با خاک در اراضی شور استان قم (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 19، شماره: 2
39 بررسی ریخت شناسی و ریخت زایی گیاه(Heliotropium chorassanicum) (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 1، شماره: 1
40 بررسی فلور اشکال زیستی و کوروتیپ های گیاهان منطقه خضرآباد (ارزانک)، استان یزد (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 3، شماره: 11
41 بررسی فیتو شیمیایی اسانس گیاه دارویی Ziziphora clinopodioides Lam. در رویشگاههای طبیعی استانهای البرز و مازندران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 3، شماره: 3
42 بررسی قابلیت ماندگاری باکتری های حل کننده فسفات در گرانول فسفاته (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 1
43 بررسی کمی و کیفی مواد موثره اسانس اندامهای مختلف گیاه دارویی جعفری کوهی ( Pimpinella aurea DC. ) در مراحل مختلف رشد، مطالعه موردی در رویشگاههای طبیعی استان تهران (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 1، شماره: 1
44 بررسی کمیت و کیفیت اسانس بذر گیاه Pimpinella aurea DC. در سه رویشگاه استان تهران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 4
45 بررسی گونه های گیاهی در طول گرادیان ارتفاعی منطقه دلفارد، استان کرمان (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 15، شماره: 56
46 بررسی مقدماتی فلور، شکل زیستی و کوروتیپ گیاهان منطقه بوزداغی در استان خراسان شمالی (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 14، شماره: 52
47 تاثیر برخی عوامل محیطی بر صفت های مورفولوژیکی، آناتومیکی و فیتوشیمی عناب (Ziziphus jujuba Miller) در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 12، شماره: 2
48 تاثیر برگ پاشی آسکوربات بر میزان مالون د آلدهید، پرولین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان گیاه کتان (Linum usitatissimum L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 7، شماره: 26
49 تاثیر بعضی عوامل محیطی بر ویژگی های رویشی، جوانهزنی بذر و مواد موثر کاکوتی کوهی (Ziziphora clinopodioides) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 8، شماره: 29
50 تاثیر روشهای مختلف خشک کردن و اسانس گیری بر کمیت و کیفیت اسانس Eucalyptus largiflorens (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 25، شماره: 1
51 تاثیر همزیستی میکوریز بر خصوصیات فیزیولوژیک سورگوم در سطوح مختلف شوری (در مرحله چهار برگی) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 2، شماره: 6
52 تعیین نقش عوامل باکتریایی شایع در عفونت خون نوزادان بیمارستان شهید عارفیان ارومیه (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 1، شماره: 3
53 تغییرات بیوشیمیایی دو رقم سیب گلاب و شفیع آبادی در زمان برداشت و پس از انبارداری (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 2، شماره: 5
54 تقویت اثر شوری توسط امواج فراصوت بر رشد و تولید متابولیت در سلولهای Dunaliella salina (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 17
55 توسعه تولید دابل هاپلوئیدها با استفاده از کلشی سین در محیط کشت بساک برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 27، شماره: 104
56 جایگاه حفاظتی شش گونه انحصاری مرزه در ایران (دریافت مقاله) نشریه طبیعت ایران دوره: 1، شماره: 1
57 جداسازی و شناسایی مقدماتی ریزجلبک‮ها و سیانوباکترهای بومی لاگون‮های نفتی جزیره خارک‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 20
58 شناسایی ترکیبهای شیمیایی اسانس گونه های Vitex در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 1
59 صفات رویشی و ترکیب های اسانس Chaerophyllum macropodum Boiss در رویشگاه های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 1
60 غربال ارقام و لاین های امیدبخش گلرنگ به پوسیدگی فیتوفتورائی ریشه و طوقه (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 7، شماره: 16
61 مدل سازی بیوفیزیکی- اقتصادی جامع اقلیم و کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبخیز رودشور) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 46
62 مدلسازی هیدرولوژی- اقتصادی جامع کشاورزی و منابع آب استان تهران جهت ارزیابی آثار بالقوه گرمایش جهانی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 2
63 مشخصات کاریوتیپی گونه های جنس Papaver در رویشگاه های استان اردبیل (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 2، شماره: 3
64 مطالعه اکولوژی برخی از گونههای جنس سالسولا (کنوپودیاسه) در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 2، شماره: 6
65 مطالعه ریز ازدیادی گل آنتوریوم آندرانوم از طریق کشت بافت (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 1، شماره: 4
66 مطالعه سیتوژنتیکی شش جمعیت ماریتیغال (Silybum marianum (L.) Gaertn. ) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 3
67 مطالعه فلوریستیک و مقایسه دو بخش مرکزی و ضربه گیر ذخیره گاه جنگلی تنگ خشک سمیرم در استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 14، شماره: 53
68 مطالعه کروموزومی در برخی از گونه های جنس Cirsium در استان های خراسان رضوی و شمالی (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 1، شماره: 2
69 مطالعه نوع اثرات ژنی و برآورد روابط همبستگی بین صفات مورفولوژیکی و تحمل به بیماری سیاهک معمولی (Ustilago maydis) ذرت (Zae mays L.) (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 1، شماره: 2
70 مقایسه روشهای مختلف برآورد سطح پوشش اسکنبیل (Calligonum comosum L’Her.) و بادام خاکستری (Amygdalus eburnea Spach) در شهرستان شهربابک استان کرمان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 20، شماره: 4
71 مقایسه کمیت و کیفیت ترکیبهای معطر Rosa damascena Mill. حاصل از روشهای مختلف استخراج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 22، شماره: 4
72 ویژگی های کاریوتیپی گز روغنی (Moringa peregrina (Forssk.) Fiori) در ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز DNA ارگانل های سلولی(کلروپلاست و میتوکندری)در تعدادی از مرکبات کشور (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 آنالیز بیوانفورماتیکی ایمنی در پروتئین هایگرومایسین فسفوترانسفراز (hpt) در برنج تراریخته (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
3 آندروژنز در کشت بساک ارقام جو پائیزه ایرانی ( Hordeum vulgare L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 اثر ارتفاع بر روغن اسانس گیاه مریم نخودی Teucrium polium ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
5 اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت برخی ژنوتیپ های گندم نان در مرحله گیاهچه ای (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
6 اثر خاک و شیب بر اسانس گیاه مریم نخودی ( Teucrium polium ) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
7 اثر متیل جاسمونات و تیمار تنش خشکی بر روی خصوصیات فیزیولوژیکی و کیفیت مواد موثره گیاه گل محمدی شهرستان کاشان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی اثر تنش شوری بر روی فتوسنتز و محتوای کلروفیلی در برخی از ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
9 ارزیابی ایمنی و عدم آلرژی زایی پروتئین های Cry در برنج تراریخته در شرایط In silico (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 ارزیابی تاثیر تعدادی از قارچ های بیوکنترل برکپک آبی سیب (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپهای عدس با استفاده ازنشانگرمولکولی RAPD (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 ارزیابی دمای بهینه رشد عامل بیماری پژمردگی گوجه فرنگی و تأثیر پارامترهای مختلف بر اثر قارچ کشی روغن فرار اکالیپتوس گونه سیتریودورا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
13 ارزیابی ژنوتیپهای جو پاییسه ایرانی برای پاسخ به کشت بساک Hordeum vulgare L. (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
14 ارزیابی و مقایسه فعالیت ضدمیکروبی اسانس پیاز با آنتی بیوتیک های رایج درمانی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 بررسی اثر پرتودهی گاما بر روی خواص بیولوژیک اسانس استخراج شده از گیاه دارویی اویشن شیرازی (zataria multiflora) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
16 بررسی اثر تیمارهای مختلف تنظیم کننده های رشد برکال زایی گیاه انحصاری و دارویی پونه سای البرزی (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
17 بررسی اثر ضد سرطانی عصاره گیاه نیمه انگلی دارواش (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
18 بررسی اثر ضد قارچی روغن فرار اکالیپتوس گونه سیتریودورا علیه پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
19 بررسی امکان کنترل بیولوژیکی زنجره خرما توسط قارچ های انتوموپاتوژن Beauveria bassiana ، Lcanicillium muscarium در ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
20 بررسی تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر باززایی گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum Bioss) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
21 بررسی تاثیر تیمار شستشو و عدم شستشو با آب بر رشد و جوانه زنی گیاه پونه سای البرزی در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
22 بررسی تعدادی از قارچ کش ها در شرائط آزمایشگاهی بر علیه عامل بیماری لکه موجی سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
23 بررسی تغییرات کادمیوم در خاک و گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) در حضورباکتری های محرک رشد (PGPR) و قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
24 بررسی تغییرات ماده موثر پونه آبی ( Mentha aquatica) با استفاده از کلشی سین (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
25 بررسی تغییرات ماده موثره پونه آبی ( Mentha aquatica) با استفاده از کلشی‌سین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی
26 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ های ایرانی گیاه هالوفیت Aeluropus littoralisبه روش RAPD-PCR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
27 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های 3 گونه ی Agropyron cristatum,A.desertrum,A.pectinform بوسیله ی مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
28 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ با استفاده ازنشانگرمولکولی ISJ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی تنوع ژنتیکی گونه ی Agropyron desertrum بوسیله مارکرهای پروتئین های محلول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه زولنگ Eryngium caucasicum استان مازندران با استفاده از روش مارکز مولکولی RAPD (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
31 بررسی تنوع ژنتیکی گیاه گزنه در فلور مازندران با استفاده از مارکر RAPD (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
32 بررسی تنوع ژنتیکی مرکبات ایران با استفاده از نشانگر های ریزماهواره (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
33 بررسی ثبات ژنتیکی در واکشت های متوالی چند رقم انگور ریزازدیاد شده در خراسان با استفاده از مارکرهای RAPD و ISSR (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
34 بررسی خواب بذرچندگونه ازگیاهان دارویی خانواده چتریان (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
35 بررسی روابط خویشاوندی گیاه گزنه در بخش شرقی مازندران با استفاده از نشانگر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
36 بررسی روشهای تولید پینه تغییریافته در راستای تولید گیاه مقاوم لیمو ترش به جاروک لیموترش (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
37 بررسی ریزازدیادی سماق (Rhus coriaria L.) در شرایط این ویترو (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
38 بررسی شاخص های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی مرتبط به تحمل شوری در تعدادی از ژنوتیپ های گندم نان (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
39 بررسی فلورستیک و اقلیم منطقه گنبروف سهند (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
40 بررسی فنولوژی گونه جدید اسپیره شیخی و مقایسه آن با گونه های دیگر اسپیره در باغ گیاه شناسی نوشهر (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
41 بررسی فنولوژی گونه مغیر Acacia oerfota.Forrsk در مناطق مختلف ارتفاعی در استان هرمزگان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
42 بررسی فنولوژی گونه مغیر(Acacia oerfota)در رویشگاه های مختلف استان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
43 بررسی کشت بافت گیاه دارویی رزماری Rosemarinus officinalis (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
44 بررسی کیفیت اسانس گیاه مریم نخودی (Teucrium polium L) در شرق و غرب استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
45 بررسی کیفیت اسانس گیاه مریم نخودی (Teucrium polium L) در شرق و مرکز استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
46 بررسی مقایسه ای اثرات منتول و اشعه ماورای بنفش بر درصد جوانه زنی بذور همیشه بهار (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
47 بررسی میزان حذف آرسنیک در آبهای آلوده بوسیله بیوفیلتر تثبیت شده باباسیلوس تورینژینسیس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
48 بررسی میزان حذف ارسنیک از آب های آلوده بوسیله بیوفیلتردر مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
49 بررسی میزان کالوس زایی و باززایی رقم پنبه کوکر- 312 در شرایط درون شیشه ای (دریافت مقاله) دومین همایش بیوتکنولوژی کشاورزی
50 بررسی میزان کالوسزایی و باززایی ریزنمونه های مختلف ارقام پنبه در شرایط درونشیشه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
51 بررسی نقش آموزش دهیاران در توسعه پایدار روستایی مطالعه موردی شهرستان ری استان تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
52 بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی روغن و پروفایل اسیدهای چرب در جلبک قهوه ایسارگاسوم بوویانوم سواحل بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی
53 بهینهسازی غلظت سیتوکینین بر ارتفاع گیاه دارویی آنغوزه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
54 بیوسنتز نانوپارتیکل نقره با استفاده ازعصاره آبی بذرگیاه سیاه دانه و بررسی اثرضدالتهابی آن در رده سلول های BFLS تحت شرایط invitro (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو دانشگاه تهران
55 تاثیر آلودگی هوای شهر تهران بر روی خواص ضد میکروبی گیاه اسطوخودوس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
56 تاثیر جلبک Sargassum tenerrimum بر پارامترهای سرمی دخیل در پوکی استخوان در موش (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
57 تأثیر باکتری های محرک رشد PGPR و قارچ تریکودرما Trichoderma harzianum بر جذب نیتروژن و برخی صفات رویشی گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum تحت سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
58 تعیین تنوع ژنتیکی لاین های امید بخش برنج از نظر تحمل به شوری با استفاده از نشانگر SSR مولکولی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
59 تعیین میزان ترکیبهای موجود در میوه زغال اخته جمع آوری شده از باغ های استان قزوین (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
60 تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیتهای وحشی ایرانی یونجه Medicago sativa بوسیله مارکر پروتئینهای محلول (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
61 توسط مارکر (Dactylis glomerata) ت تنوع و تمایز ژنتیکی جمعیتهای وحشی علف باغ پروتئین نهای محلول (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
62 توسعه تولید دابل هاپلوئید با استفاده ازکلشی سین درمحیط کشت بساک برنج (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
63 جداسازی و شناسایی باکتری ها از لاگون های نفتی خارک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
64 جداسازی،خالص سازی و شناسایی ریزجلبک های جدا شده ازلاگون های نفتی خارک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
65 جذب و انتقال جیوه در دو گیاهCelosia argentea var. و L. Amaranthus retroflexus cristata L. و اثرات آن بر جذب دیگر فلزات و آنزیمها (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
66 ژنوتیپ های نخود غرب ایران با استفاده ازنشانگر RAPD ازنظر ژنتیکی قرابت فامیلی نشان میدهند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
67 سمیت زدایی از مایکوتوکسین های تریکوتسنی آلوده کننده غلات توسط ژن استیل ترانسفراز FsTRI101 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
68 شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه دارویی جعفری فرنگی کوهستانی (Chaerophyllum macropodum Boiss) در استان تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
69 شناسایی مواد موثره روغن اسانس گیاه مریم نخودی (Teucrium polium L) در شرق استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
70 شناسایی مواد موثره روغن اسانس گیاه مریم نخودی (Teucrium polium L) در غرب استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
71 شناسایی مواد موثره روغن اسانس گیاه مریم نخودی (Teucrium polium L) در مرکز استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
72 شناسایی و بررسی ژن اکسیدوردوکتاز از یک سویه باکتری رودوکوکوس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
73 شناسایی و تعیین تراکم علف های هرز مزارع ذرت استان قزوین (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
74 کشت جنین چتریان ومقایسه آن درگونه های مشابه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
75 گیاهان دارویی موثر بر بهبود کرونا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
76 مروری بر مطالعات مورفومتریک در درختچه Amygdalus lycioides (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
77 مطالعه اثرات تفاله زیتون بر روی رشد گیاه برنج طی مراحل مختلف حیات گیاه در استان خوزستان (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت و تجاری سازی کشاورزی
78 مطالعه صفات رویشی مراحل فنولوژی عملکردسرشاخه و بذرگیاه مرزه سهندی(Satureja sahandica Bornm (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
79 مطالعه فلورستیک پوشش گیاهی بخش دیشموک در استان کهگیلویه و بویر احمد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم زیستی
80 مطالعه کلونهای موز مقاوم شده به شوری از طریق آبیاری با آب با EC های مختلف در شرایط مزرعه (رقم والری) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
81 مطالعه مولکولی و شناسایی پنج اینترون در ساختار ژن پارامیوزین اکینوکوکوس گرانولوزوس (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
82 معرفی عصاره آبی آنغوزه Ferula assafoetid بعنوان عامل کنترل بیولوژیک شپشه آرد ، شته اقاقیا ومگس سفید در استان کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
83 مقایسه کمی و کیفی اسانس جمعیت های مریم نخودیL. Teucrium polium در بلده استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
84 مقایسه کمی و کیفی اسانس مریم نخودی Teucrium polium L در ارتفاعات گلوگاه استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست
85 نقش باکتریهای افزاینده رشدPGPR دربهبود جوانه زنی گیاه دارویی ریحان Ocimum basilcum L تحت آلودگی به کادمیوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 همبستگی سطح پلوئیدی و تعداد کلروپلاستهای سلولهای محافظ روزنه در جنس زعفران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران