دکتر ولی فیضی اصل

دکتر ولی فیضی اصل عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، بخش تحقیقات مدیریت منابع

دکتر ولی فیضی اصل

Dr. Vali Feiziasl

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، بخش تحقیقات مدیریت منابع

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پرایمینگ بذر بر روند رشد و عملکرد دانه جو (Hordeum vulgare L.) رقم آبیدر در شرایط دیم (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 27، شماره: 1
2 اثر پرایمینگ بذر بر قدرت رویش و عملکرد دانه جو رقم آبیدر در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 4
3 اثر قارچ های Glomus mosseae و Piriformospora indica و سطوح مختلف مواد آلی بر روابط بین صفات مرتبط با عملکرد گندم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 3، شماره: 3
4 اثر کاربرد توام فسفر و روی در غلظت عناصر غذایی و عملکرد گندم دیم رقم سرداری «Triticum aestivum» (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 6، شماره: 3
5 اثر کاربرد کود اوره به صورت مایع و دانه ای بر صفات زراعی، انتقال مجدد مواد و فتوسنتزی جاری در گندم (Triticum aestivum L) دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 2
6 اثر محلول پاشی کودهای پتاسیم دار بر عملکرد، اجزای عملکرد و پروتئین دانه گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی و بیوشیمی غلات دوره: 2، شماره: 3
7 اثر مدیریت مصرف نیتروژن بر کارائی مصرف آن در گندم دیم با استفاده از نیتروژن-۱۵ (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 31، شماره: 1
8 اثر مصرف بهینه نیتروژن در کاهش اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه برخی ژنوتیپ های گندم نان دیم (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 30، شماره: 2
9 اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
10 اثرات مصرف بهینه نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران و عملکرد گندم دیم در رژیم های متفاوت رطوبتی (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 5، شماره: 1
11 ارزیابی بهبود عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از مایه تلقیح باکتری‌های محرک رشد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 12، شماره: 3
12 ارزیابی پاسخ ژنوتیپ های جو (Hordum vulgare) دیم به مقادیر و زمان های مصرف نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
13 ارزیابی تاثیر مدیریت کاربرد نیتروژن بر تحمل به تنش خشکی و کارایی استفاده از آب باران در گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
14 ارزیابی دامنه صفات زراعی نخود (Cicer arietinum L.) دیم در مناطق سرد کشور (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 11، شماره: 2
15 ارزیابی دلایل سرخشکیدگی و زردی زود هنگام درختان چنار (platanus sp.) در شهر مشهد با استفاده از تجزیه رگرسیون مکانی (GGE biplot) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 3
16 ارزیابی ژنوتیپ های گندم از نظر تبعیض ایزوتوپی کربن ۱۳ و صفات موثر بر عملکرد در شرایط دیم (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 5، شماره: 1
17 ارزیابی میزان نیتروژن کل آسمانه گندم دیم با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ در جنوب استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 5
18 ارزیابی و انتخاب ژنوتیپ های برتر عدس (Lens culinaris Medik) دیم در مناطق سرد کشور با الگوی خطوط مرزی صفات زراعی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 13، شماره: 2
19 ارزیابی واکنش گندم دیم (Triticum aestivum L.) رقم آذر ۲ به همزیستی با قارچ های میکوریزای آربوسکولار و شبه میکوریزا در سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
20 ارزیابی وضعیت آبی و مراحل بحرانی آن در ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare) دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه (CWSI) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 36، شماره: 2
21 ارزیابی وضعیت حاصلخیزی خاک در دیمزارهای شمال غرب ایران با استفاده از ارزش شاخص عناصر غذایی (NIV) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 34، شماره: 4
22 ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالاب های شمال کشور و گروه بندی آن ها براساس آزمون تجزیه به مولفه های اصلی (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 35، شماره: 2
23 بررسی واکنش گندم دیم به مصرف نیتروژن در شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 15، شماره: 48
24 بررسی وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ های گندم دیم (.Triticum aestivum L) با استفاده از نیتروژن- 15 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 15، شماره: 3
25 پاسخ ژنوتیپ های گندم نان زمستانه (Triticum aestivum L.) دیم به کود نیتروژنی در شرایط آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 19، شماره: 4
26 تاثیر تنش خشکی و تیمارهای قارچ- ریشه آربوسکولار و ریزوبیوم بر غلظت عناصر غذایی ریشه، اندام هوایی و خاک در کشت نخود (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 2
27 تاثیر مقادیر و زمان مصرف نیتروژن بر برخی ویژگی های ریشه ژنوتیپ های مختلف گندم دیم (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 3، شماره: 1
28 تاثیر نیتروژن بر کارایی استفاده از آب باران، کارایی زراعی نیتروژن و تخلیه رطوبت خاک تحت کشت گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 47، شماره: 3
29 تأثیر خاک‌ورزی حفاظتی بر برخی خواص فیزیکی خاک و عملکرد محصول در تناوب گندم- ماشک در منطقه سردسیر دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
30 تعیین نرم های دریس و ارزیابی وضعیت تغذیه ای درختان چنار (Platanus sp.) در مشهد (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 26، شماره: 1
31 تعیین حد بحرانی عناصر کم مصرف در خاک های گندم دیم در شمال غرب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 5، شماره: 4
32 تعیین محتوی کلروفیل و وضعیت نیتروژن در ژنوتیپ‌های گندم (Triticum aestivum L.) دیم با استفاده از کلروفیل‌متر (SPAD) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 17، شماره: 2
33 تعیین موازنه آبی و مراحل بحرانی آن در گندم دیم با استفاده از شاخص تنش آبی گیاه CWSI (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 4
34 تعیین نرم های نظام تلفیقی تشخیص و توصیه (دریس) برای تشخیص وضعیت تغذیه ای و مطالعه تعادل عناصر غذایی گندم آبی در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 4
35 تعیین نیاز نیتروژن ،وفسفر گندم دیم رقم سبلان در شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 3، شماره: 4
36 تغییرات ویژگی های فیزیکی خاک مزارع دیم دشت مراغه در اثر اعمال تیمارهای خاک ورزی حفاظتی و سنتی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
37 دگرگونی ویژگی های ریخت شناسی ریشه و اندام هوایی نخود در تنش خشکی و تیمارهای قارچ- ریشه آربسکولار و ریزوبیوم (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 2
38 سینتیک معدنی شدن کربن آلی و تغییرات آن در سه نوع خاک تیمار شده با بقایای گیاهی مختلف (مطالعه موردی: خاکهای اطراف دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 10، شماره: 1
39 مدل سازی ترکیب ایزوتوپی H2,O18 آب بندهای استان گیلان با استفاده از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
40 مقایسه کارایی جاذب های آلی ارزان قیمت اصلاح نشده و اصلاح شده به روش شیمیایی در حذف سرب از محلول های آبی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 30، شماره: 5
41 واسنجی مقادیر نیتروژن قابل استفاده و محتوی آب خاک با عملکرد دانه گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
42 واکنش گندم (.Triticum aestivum L) به کاربرد کمپوست مصرف شده قارچ خوراکی در شرایط مختلف رطوبتی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 26، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تبدیل تناوب های گندم - آیش و گندم - نخود به کشت ممتد گندم بر خصوصیات فیزیکی خاک در ارتباط با فاکتور فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثرات کاربرد پائیزی نیتروژن بر خصوصیات ریشه ژنوتیپ ها و ارقام مختلف گندم دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثرهمزیستی میکوریزایی برکارایی کوانتومی فتوسیستم II تحت تنش رطوبتی درگندم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 Zinc application alleviates drought stress in bread and durum wheat genotypes under dryland conditions (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
6 بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت، میکوریز و ریزوبیوم در تاریخ سبز کردن، زمان گلدهی و صفات مورفولوژیک نخود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت، میکوریز و ریزوبیوم در خصوصیات ریشه نخود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 تاثیر کاربرد مقادیر و زمان مصرف کود نیتروژن بر غلظت نیتروژن و فسفر توسط ارقام و ژنوتیپ های مختلف جو دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
9 تاثیر کاربرد مقدار و زمان مصرف نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژیک و ریشه ژنوتیپ های جو دیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
10 نقش کود سبز در پایداری و فظ حاصلخیزی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران