پروفسور نصرت اله نجفی

پروفسور نصرت اله نجفی استاد شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

پروفسور نصرت اله نجفی

Prof. Nosratollah Najafi

استاد شیمی، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آلودگی خاک ها به فلزات سنگین بر تولید گیاهان دارویی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 2، شماره: 2
2 اثر اسید هیومیک و EDTA بر ویژگی های رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه کلزا تحت تنش سمیت مس (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 5
3 اثر باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی و فسفر بر شاخص کلروفیل برگ، غلظت نیتروژن و فسفر ریشه و بخش هوایی یونجه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
4 اثر بیوچار بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 4، شماره: 2
5 اثر تلفیق اوره با کود دامی و دو نوع کمپوست (لجن فاضلاب و پسماند شهری) بر عملکرد دانه، برگ و ساقه گندم و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 1
6 اثر تلفیق اوره با کود دامی و دو نوع کمپوست (لجن فاضلاب و پسماند شهری) بر غلظت عناصر غذایی کم مصرف و سدیم در دانه، برگ و ساقه گندم (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
7 اثر تلقیح کودهای زیستی رایج کشور بر رشد و جذب برخی عناصر غذایی لوبیا قرمز (.Phaseolus vulgaris L) در حضور میکروفلور بومی خاک (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 1
8 اثر تلقیح کودهای زیستی نیتروژنی و فسفاتی بر ذرت در حضور گونه های بومی خاک (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 24، شماره: 4
9 اثر رایزوسفر گیاه برنج بر شکل های فسفر معدنی در خاک های شالیزاری شمال ایران: پس از کاربرد کود فسفر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 3
10 اثر رژیم رطوبتی و کود فسفر بر فسفر قابل جذب و شکلهای فسفر معدنی در برخی خاکهای شالیزاری شمال ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 42، شماره: 2
11 اثر رطوبت خاک و کاربرد کمپوست لجن فاضلاب بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک و غلظت عناصر پرمصرف علوفه یونجه در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 6، شماره: 2
12 اثر رطوبت خاک و لجن فاضلاب بر کارایی مصرف آب و غلظت برخی عناصر در گیاه یونجه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 1
13 اثر رطوبت خاک، فسفر و روی بر ویژگیهای رشد سیبزمینی در شرایط گلخانهای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 1
14 اثر زادمایه های جامد انتروباکترکلوآسه بر جذب عناصر غذایی و مقدار روغن کلزا (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
15 اثر زادمایه های جامد انتروباکترکلوآسه بر عملکرد دانه و روغن کلزا (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 1
16 اثر شرایط آب خاک، لجن فاضلاب، کود مرغی و کودهای شیمیایی بر ویژگی های رشد و کارایی مصرف آب گیاه برنج در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
17 اثر شرایط رطوبتی خاک و کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگیهای رشد و کارآیی مصرف آب برنج در یک خاک قلیایی غیرآهکی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 3
18 اثر شرایط مختلف رطوبت خاک و کودهای سولفات روی و مونوکلسیم فسفات بر فسفر قابل‎استخراج یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
19 اثر شکل نیتروژن و pHمحلول غذایی بر تغییرات pH و EC ریزوسفر اسفناج در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 2، شماره: 1
20 اثر شوری کلرید سدیم و غرقاب خاک بر غلظت برخی عناصر کم مصرف در ذرت سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
21 اثر شوری کلرید سدیم و غرقاب شدن خاک بر ویژگی های رشد ذرت علوفه ای در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 2
22 اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر جذب برخی عناصر پرمصرف و سدیم در گیاه آفتابگردان در یک خاک شن لومی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
23 اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر غلظت فلزات سنگین در ریشه و بخش هوایی آفتابگردان در یک خاک شن لومی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 15، شماره: 58
24 اثر غرقاب، لجن فاضلاب و کود دامی بر ویژگی های رشد گیاه آفتابگردان در یک خاک شن لومی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
25 اثر قارچ های میکوریز آربوسکولار بر گیاه پالایی سرب توسط سورگوم (Sorghum bicolor L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 1
26 اثر کشت برنج، غرقاب، کمپوست لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر pH، EC، پتاسیم و سدیم محلول خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
27 اثر کشت مخلوط و کود دامی بر رشد، عملکرد و غلظت پروتئین ذرت، لوبیا و گاودانه (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 1
28 اثر کودهای آلی و نیتروژن بر کارایی مصرف آب، عملکرد و ویژگی های رشد گندم (رقم الوند) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
29 اثر گچ و کوکوپیت بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و رشد اسفناج در کشت هیدروپونیک در شرایط شور و غیرشور (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 4
30 اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 2
31 اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی کلزا (Brassica napus cv. Hyola) در یک خاک شن لومی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 8
32 اثر متقابل نیتروژن و فسفر بر جذب آهن، روی و منگنز توسط برنج در شرایط غرقاب دایم و متناوب (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 27، شماره: 4
33 اثر مصرف تلفیقی کود فسفر و لجن فاضلاب بر شاخص کلروفیل و برخی ویژگی های رشد آفتابگردان در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 4
34 اثر مصرف توام کادمیوم و روی در یک خاک آهکی بر جذب عناصر فسفر، مس، آهن و منگنز توسط دو رقم برنج در شرایط غرقاب و غیرغرقاب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 3
35 اثر هیدروچار لجن فاضلاب و نیتروژن بر ویژگی های رشد گیاه برنج در یک خاک آلوده به مس در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
36 اثرهای روی و فسفر بر غلظت عناصر غذایی، نشاسته و قندهای احیایی غده سیب زمینی درشرایط با و بدون تنش کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 2
37 ارزیابی اثر محلول پاشی سولفات آهن و روی بر عملکرد گل و غلظت عناصر غذایی در بخش هوایی بابونه آلمانی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 23، شماره: 3
38 ارزیابی چند روش عصاره گیری برای تعیین فسفر قابلاستفاده گیاه ذرت در برخی خاک های آهکی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 2
39 ارزیابی روش های عصاره گیری تعیین آهن قابل استفاده گیاه ذرت در خاک های آهکی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 47، شماره: 2
40 افزایش عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان با مصرف تلفیقی فسفر و لجن فاضلاب در شرایط آبیاری مطلوب و محدود (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 6
41 امکان سنجی استفاده از ظرفیت بافری فسفر (PBC) برای تخمین فسفر قابل جذب ذرت در برخی خاک های آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
42 Diagnosis of Nutrient Imbalance in Wheat Plant by DRIS and PCA Approaches (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 7، شماره: 2
43 Interactive Effects of Cadmium and Zinc Application on Their Uptake by Rice Under Waterlogged and Non-waterlogged Conditions (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی و پرورش گیاهان دوره: 2، شماره: 2
44 Morphological and Biochemical Responses of Some Promising Tea Genotypes to Aluminum-induced Soil Acidification (دریافت مقاله) مجله بین المللی علوم و فنون باغبانی دوره: 9، شماره: 4
45 برخی اثرهای مصرف زیاد نانو مواد در تغذیه گیاهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 6، شماره: 2
46 بررسی تأثیر کاربرد نانوکودهای عناصر غذایی کم‌مصرف در تغذیه گیاهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 4، شماره: 2
47 بررسی رابطه اسیدیته خاک با برخی از ویژگی های کیفی برگ سبز چای در چای کاری های استان گیلان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 37، شماره: 3
48 بررسی زنده مانی باکتری Enterobacter cloacae در چند حامل جامد و اثر زادمایه های تهیه شده بر جوانه زنی و رشد گندم (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 3
49 بررسی غلظت آرسنیک در برخی خاک های آهکی قروه و جذب آن به وسیله ذرت، گندم و کلزا در یک خاک آلوده طبیعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
50 بررسی کارایی تلقیح زادمایه های انتروباکتر کلوآسه بر خصوصیات رشدی، عملکرد روغن و نوع اسیدهای چرب کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 30، شماره: 4
51 بررسی ویژگی های بخش مایع و جامد هیدروچارهای تولید شده از ضایعات چوب سیب در دما و زمان های مختلف کربونیزه شدن گرمآبی (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 4
52 برهمکنش نیکل و آهن بر برخی صفات زراعی گیاه ذرت(Zea mays L.) در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 3
53 بهبود تغذیه ذرت علوفه ای با مصرف کود دامی و کشت مخلوط با گاودانه و لوبیا در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 1
54 بهبود غلظت عناصر غذایی آرد گندم رقم الوند با مصرف تلفیقی کودهای آلی و نیتروژن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 4
55 بیوچار، ماده ای با ویژگی های منحصر به فرد برای ترسیب کربن اتمسفر و کاهش گرمایش جهانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 5، شماره: 1
56 پاسخ ذرت به دامنه رطوبتی با کمترین محدودیت (LLWR) در دو سطح تراکمی در یک خاک لوم رسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
57 پرتوهای یون‌ساز و تأثیر کاربرد آن بر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی پساب فاضلاب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 4، شماره: 1
58 تاثیر استرپتومایسس ها بر کلنیزاسیون میکوریزی ریشه گیاه تره فرنگی و رشد آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
59 تاثیر pH و شکل نیتروژن محلول غذایی بر جذب آهن، روی، مس و منگنز بوسیله اسفناج در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
60 تاثیر pH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر ویژگی های رشد و عملکرد اسفناج (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 41، شماره: 2
61 تاثیر بسترهای مختلف کشت بر تعداد مینی تیوبر و غلظت عناصر در بخش هوایی و ریشه سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 3، شماره: 2
62 تاثیر بیوچارهای مختلف بر غلظت روی (Zn) استخراج شده با DTPA از دو خاک اسیدی و قلیایی دارای مقادیر متفاوتZn در دوره انکوباسیون یک ساله (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 3
63 تاثیر پرتوتابی لجن فاضلاب بر جذب عناصر غذایی پرمصرف و سدیم در گیاه دارویی ریحان در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون هسته ای دوره: 41، شماره: 1
64 تاثیر رطوبت خاک و کمپوست لجن فاضلاب بر شاخص کلروفیل برگ و برخی ویژگی های رشد گیاه یونجه در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 5، شماره: 4
65 تاثیر سه نوع کود آلی بر ویژگی های رشد و کارایی مصرف آب ذرت در سطوح مختلف فشردگی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 2
66 تاثیر شرایط رطوبتی و غلظت آمونیوم بر نیتراتسازی در دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
67 تاثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر جذب و غلظت پتاسیم، کلسیم، منیزیم و سدیم در ریشه و بخش هوایی اسفناج (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 2
68 تاثیر شکل نیتروژن و pHمحلول غذایی بر غلظت فسفر، نیترات و نیتروژن بخش هوایی اسفناج در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 1
69 تاثیر فسفر بر غلظت سرب و روی در ریشه برنج و تشکیل کانی های حاوی آن ها در یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
70 تاثیر فسفر و آلودگی سرب و روی بر سینتیک استخراج فسفر، سرب و روی قابل جذب از یک خاک آهکی در شرایط غرقاب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
71 تاثیر کاربرد نیتروهیومیک اسید بر برخی ویژگی‎های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 2
72 تاثیر کاربری اراضی بر جمعیت میکروبی خاک و تغییرپذیری مکانی آنها در اراضی میرآباد، نقده (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 6
73 تاثیر کمبود برخی فلزات و اینوکلوم های دو گونه قارچ میکوریز آربوسکولار بر ترشح ترکیبات کی لیت کننده از ریشه گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 1، شماره: 3
74 تاثیر لجن فاضلاب پرتوتابی شده و نشده با گاما بر جذب عناصر غذایی کم مصرف و فلزهای سنگین در ریحان (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
75 تاثیر محلول پاشی سولفات روی و اسید بوریک در مراحل مختلف فنولوژیک بر عملکرد دانه و برخی صفات کمی دو رقم کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
76 تاثیر مصرف توام کادمیوم و روی بر ویژگی های رشد گیاه برنج و غلظت روی،کادمیوم،آهن و منگنز خاک در دو شرایط رطوبتی غرقاب و غیرغرقاب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 3
77 تاثیر مصرف توام نیتروژن و فسفر بر جذب نیتروژن و فسفر و پتاسیم در گیاه برنج در شرایط غرقاب دائم و غیر غرقاب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 2
78 تاثیر مصرف توام نیتروژن وآهن بر شاخص کلروفیل وبرخی ویژگی های رشد ذرت علوفه ای در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
79 تاثیر مصرف سیلیسیوم بر رشد، ترکیب شیمیایی و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی برنج (Oryza sativa L.) در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
80 تعیین سطح بحرانی فسفر قابل جذب گیاه ذرت در خاک های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 28، شماره: 2
81 تعیین سطح بحرانی مس برای گیاه ذرت علوفه ای رقم ۷۰۴ در برخی از خاک های استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 3
82 تغییرات آهن، روی، مس و منگنز قابل استخراج با DTPA پس از غرقاب و کاربرد لجن فاضلاب و کود دامی در دو خاک مختلف (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 1
83 تغییرات زمانی میزان تولید رواناب و رسوب در طول فصل رشد گیاه زراعی نخود دیم (مطالعه موردی: در ایستگاه تحقیقات حفاظت خاک تیکمه داش، آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 2
84 تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیکی جو و باقلا تحت تناوب در واکنش به سمیت نیکل و کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 2
85 تغییرات فسفر قابل جذب و شکل های فسفر معدنی بومی پس از غرقاب در خاک های شالیزاری شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 67
86 توزیع شکل های مختلف فسفر در برخی خاک های استان آذربایجان شرقی و رابطه آن با برخی ویژگی های خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 44، شماره: 3
87 رفتار و سرنوشت نانوذرات در خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 5، شماره: 2
88 روابط آلودگی مس با ویژگی های خاکهای پایین دست معدن مس مزرعه (اهر-آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
89 روند تغییرات کربن زیتوده، شناسه های اکوفیزیولوژیک، تنفس پایه و برانگیخته خاک در انکوباسیون با سطوح گوناگون سرب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
90 سینتیک رهاسازی مس توسط DTPA از خاک های آهکی استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 3
91 غیرمتحرک کردن روی (Zn) در دو خاک آلوده به روی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 21، شماره: 3
92 فعالیت آنزیم نیترات ریداکتاز ، غلظت آهن و نیترات در اسفناج تلقیح شده با دو گونه باکتری سودوموناس در سطوح مختلف نیتروژن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
93 کارایی چند حامل مایع در افزایش زنده مانی باکتری Enterobacter cloacae S۱۶-۳ و اثر زادمایه های تهیه شده بر جوانه زنی و رشد بذور گندم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 2
94 کارایی هیدروکسید دوگانه لایه ای منیزیم-آلومینیم در حذف فسفر از محلول آبی (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 1
95 کاربرد کودهای کندرها یا با رهایش کنترل‌شده فسفری، راهکاری برای افزایش کارایی فسفر و کاهش مخاطرات زیست محیطی‌ (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 8، شماره: 2
96 کاربرد نانوحسگرها در تعیین رطوبت و دمای خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 6، شماره: 2
97 کاهش آلودگی محیط زیست با تبدیل پسماندهای آلی به هیدروچار و مصرف آن در خاک (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 19، شماره: 1
98 کشت برخی گیاهان دارویی در خاک های آلوده به فلزات سنگین: راهکاری برای مدیریت اراضی آلوده (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 3، شماره: 2
99 مروری بر سازوکار حذف محصولات دارویی و مراقبت شخصی (PPCPs) از آب و پساب با پرتوهای یونیزان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 3
100 مروری بر کاربرد نانو مواد در اصلاح خاک ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 6، شماره: 1
101 مطالعه اکولوژیک وضعیت همزیستی قارچ های آربوسکولار در زیست بوم های زراعی و مرتعی (مطالعه موردی: منطقه سراب، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 33، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اوره، سولفات روی و کمپوست پسمانده شهری بر کارایی مصرف آب گیاه برنج (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
2 اثر باقیمانده کودهای آلی بر غلظت عناصر دانه گندم در سطوح مختلف فشردگی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
3 اثر باکتری Ensifer meliloti ( Sinorhizobium meliloti ) وفسفر بر وزن تر و غلظت پتاسیم، کلسیم و منیزیم شاخساره و ریشه یونجه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
4 اثر رطوبت خاک، فسفر و روی بر فعالیت و الگوی نواری ایزوزیم های پراکسیداز در گیاه سیب زمینی (Solanum tuberosum) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
5 اثر غرقاب،لجن فاضلاب و کود دامی بر کارایی مصرف آب گیاه آفتابگردان در یک خاک شن لومی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با گاودانه بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد دانه گاودانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 اثر کود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا بر جذب و غلظت عناصر غذایی و عملکرد شاخساره و دانه لوبیا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 اثرشرایط آب خاک، لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی برغلظت های عناصرکم مصرف دربخش هوایی گیاه برنج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 اثرکود دامی و کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه برغلظت عناصرپرمصرف ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
10 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک ریحان تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 ارزیابی حاصلخیزی خاک دشت اردبیل برای گیاه گندم بر اساس برخی ویژگی های شیمیایی خاک با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
12 ارزیابی عملکرد کلزا تحت تنش مس با مصرف اسید هیومیک و EDTA (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 افزایش تحمل آفتابگردان روغنی Helianthus annuus L به تنش کم آبی با مصرف فسفر و لجن فاضلاب (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
14 افزایش فعالیت آنزیم های آنتیا کسیدانت در برنج با مصرف کودهای فسفر و روی در یک خاک آلوده به سرب (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
15 Effect of iranian common biofertilizers inoculation on growth and uptake of elements by corn (single cross ۷۰۴) and Bean (Phaseolus vulgaris L.) at green house condition (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
16 Effects of soil water conditions, sewage sludge, poultry manure and chemical fertilizers on macronutrients concentrations in rice plant (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
17 بررسی اثر ریزوسفر گیاه برنج بر شکلهای فسفر معدنی در خاکهای شالیزاری شمال ایران (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
18 بررسی برخی شاخص های کلنیزاسیون گیاه شبدر تلقیح شده با قارچ Glomus versiforme در انواع بسترهای کشت (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
19 بررسی تاثیر فسفر برعملکرد ذرت در خاکهای شور منطقه اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
20 تاثیر تنش غرقاب بررشد جذب عناصرپرمصرف و سدیم درگیاهان آفتابگردان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 تاثیر شوری کلرید سدیم و غرقاب برویژگیهای رشد گیاه ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 تاثیر کود فسفربررشد گیاه برنج جذب فسفرو برخی عناصر درخاکهای شالیزاری شمال ایران درشرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تاثیرتلفیقی کودهای آلی و نیتروژن برصفات زراعی گندم رقم الوند درشرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 تاثیرتلفیقی کودهای آلی و نیتروژن برعملکردو اجزای گندم رقم الوند درشرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
25 تاثیرکاربرد کود دامی نیتروژن و گوگرد برویژگیهای رشدگیاه سورگوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 تأثیر تلفیقی کودهای آلی و نیتروژن بر غلظت نیتروژن اندامهای مختلف گندم رقم الوند در شرایط مزرعه ای (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
27 تأثیر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بسترهای کشت خاکی و هیدروپونیک بر ویژگی های رشد مینی تیوبرهای سیب زمینی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
28 تأثیر رطوبت خاک و لجن فاضلاب بر وزن تر و غلظت فلزات سنگین علوفه یونجه در شرایط گلخانهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
29 تأثیر روی (Zn) و کادمیوم (Cd) مصرفی و گیاه برنج بر شکل قابل جذب برخی از عناصر کم مصرف در یک خاک شن لومی در شرایط غرقاب و غیرغرقاب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
30 تأثیر سه نوع کود آلی بر ویژگی های رشد گیاه ذرت در سطوح مختلف فشردگی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
31 تأثیر شرایط رطوبتی خاک، لجن فاضلاب و کودهای شیمیایی بر کارایی مصرف آب در گیاه برنج (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
32 تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر تغییرات pHو EC رایزوسفر گیاه اسفناج در طول دوره رشد در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
33 تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر غلظت Zn ،Mn ،Fe و Cu ریشهها و بخش هوایی اسفناج (Spinacia oleracea L.) در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
34 تأثیر شکل نیتروژن و pH محلول غذایی بر غلظت فسفر، نیترات، نیتروژن آلی و نیتروژن کل اسفناج (Spinacia oleracea L.) در کشت هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
35 تأثیر کاربرد کود دامی و نیتروژن و گوگرد در برخی خصوصیات رویشی گیاه سورگوم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 تأثیر کودهای آلی بر ویژگیهای رشد گندم در سطوح مختلف فشردگی خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
37 تأثیر لجن فاضلاب و کود دامی بر رشد، جذب و غلظت فلزات سنگین در گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
38 تأثیر منابع و مقادیر کودهای آلی و غرقاب بر ویژگیهای رشد گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
39 تأثیر منبع و مقدار کود آلی بر کارایی مصرف آب ذرت در سطوح مختلف فشردگی خاک (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
40 تأثیر ویژگیهای شیمیایی کشتهای خاکی و هیدروپونیک بر شاخصهای رشدی در مینی-تیوبرهای سیبزمینی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار
41 تغییرات پروتئین آرد گندم رقم الوند تحت اثرکودهای آلی، نیتروژن و روش اندازه گیری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 تغییرات فسفر قابلجذب و شکلهای فسفر معدنی پس از غرقاب در خاکهای شالیزاری شمال ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
43 تلقیح قارچ Glomus versiforme در گیاه شبدر و بررسی برخی شاخص های فیزیولوژیک در بسترهای مختلف (دریافت مقاله) هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب
44 تهیه و طبقه بندی نقشه ی حاصلخیزی خاک دشت اردبیل برای گیاه سیب زمینی براساس برخی ویژگیهای شیمیایی خاک با استفاده از مدل AHPوGIS (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
45 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- اثرات برخی از باکتری های محرک رشد گیاه بر صفات رشدی و بهبود جذب N ، P و K گیاه ذرت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
46 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر هیدروچار لجن فاضلاب و نیتروژن بر شاخص کلروفیل، تعداد برگ ها و درصد خاکستر گیاه برنج و pH و EC یک خاک آلوده به مس در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
47 محور مقاله: شیمی خاک- تاثیر چند بیوچار مختلف بر تغییرات pH و EC دو خاک قلیایی و اسیدی در طی یک سال انکوباسیون (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران