دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی

دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر طاهره امیرآبادی فراهانی

Dr. Tahereh Amirabadi farahani

استادیار علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه شده با نمک های آنیونیک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 4، شماره: 3
2 اثر جایگزینی کنجاله سویای حلالی با کنجاله سویای اکسترود بر عملکرد و وضعیت متابولیکی گاوهای تازه زای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 3
3 اثر خوراندن منابع مختلف مواد معدنی کممصرف بر عملکرد و سلامت میشهای آبستن افشاری و ‏برههای آنها ‏ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 51، شماره: 3
4 اثر راه کارهای تغذیه ای کاهش سطوح نشاسته بر توان تولیدی، متابولیت ها سرمی و عملکرد کبدی در گاوهای هلشتاین تازه زا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 2
5 اثرسرعت تجزیه پذیری منابع نشاسته برتوان تولیدی و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین دراوایل دوره شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 3
6 اثرسطوح مختلف پروتیین خام و پروتیین غیرقابل تجزیه درشکمبه برتوان تولیدی گاوهای تازه زای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 42، شماره: 4
7 پاسخ های تولیدی و متابولیکی گاوهای تازه زای هلشتاین به تزریق زیرجلدی بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس اززایش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 3
8 تاثیر سطوح مختلف پروتیین خام در دوره پابه ماه کوتاه شده بر سلامت و تولید شیر گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 47، شماره: 1
9 تاثیر سطوح مختلف کنجاله کنجد بر مصرف خوراک، تولید و ترکیب شیر، فراسنجههای خونی و گوارشپذیری ظاهری مواد مغذی در گاوهای اوایل دوره شیردهی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 3
10 کاهش سطح پروتئین خام جیره غذایی با افزودن متیونین و لیزین محافظت شده شکمبه ای بر عملکرد و متابولیت های خونی در گاوهای تازه زای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 3
11 مقایسه ارزش غذایی کنجاله منداب و کنجاله تخم پنبه درتغذیه گاوهای هلشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 43، شماره: 1
12 مقایسه دو نرم افزار جیره نویسی NRC (2001) و CNCPS )نسخه )6/1 در برآورد نیازهای تغذیه ای گاوهای تازه زا (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 18، شماره: 1