دکتر اصغر دادبه

دکتر اصغر دادبه عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر اصغر دادبه

Dr. Asghar Dadbeh

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از دریا تا خورشید (بررسی و تحلیل تمثیلهای وحدت وجود و تجلی در شرح رباعیات جامی) (دریافت مقاله) مجله عرفانیات در ادب فارسی دوره: 4، شماره: 14
2 انسان کامل به روایت ابن عربی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 10، شماره: 34
3 انعکاس‌ مضامین ‌ادبی ‌و مذهبی ‌اشعار ‌آقاصادق ‌هجری ‌تفرشی در ‌هنر ‌خوشنویسی‌ قاجاریه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 16، شماره: 38
4 بررسی سبک شناختی توضیح «الاخلاق تحریر» (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 13، شماره: 24
5 بررسی و تحلیل تمثیل های تعلیمی وحدت وجود و تجلی در شرح رباعیات جامی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دوره: 4، شماره: 14
6 بررسی همسانی معنابی مفهوم «عشق» در ادوار شعر فارسی از منظر تحلیل محتوای کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 59
7 پیر مراد و شرح او بر ابیات دشوار حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 15، شماره: 58
8 پیوستگی معنایی ابیات غزلی از حافظ بر بنیاد تحلیل روانکاوانه با رویکرد به عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 76
9 تحلیل اصطلاح «بخت» در منظومه «هفت پیکر» از منظر تقدیرگرایی زروانی، بانگاهی به نظریه تحلیل گفتمان (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 21، شماره: 47
10 تحلیل اصطلاح «بخت» در منظومه های «اقبال نامه» و «مخزن الاسرار» از منظر تقدیرگرایی زروانی، با نگاهی به تحلیل گفتمان (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 13، شماره: 50
11 تحلیل و شناسایی روش‎های پیونددهنده ابیات در غزلیات حافظ بر اساس نظریات حافظ پژوهان قرن اخیر (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 57
12 تفسیرتثلیث، تصلیب، عروج و رجعت عیسی در ادب فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 73
13 رنج از دیدگاه مولانا با نگاهی به مسیله شر (دریافت مقاله) پژوهشنامه فلسفه دین دوره: 11، شماره: 2
14 ریاستیزی و نقد شخصیت های زاهدنما از دیدگاه بیدل دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 20، شماره: 78
15 سانتیمانتالیسم و شعر معاصر فارسی(مطالعه ی موردی؛ سهراب سپهری و فخرالدین مزارعی) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 14، شماره: 1
16 سخن شناسی فرهنگ بنیاد سعدی در نقد نگرش او به فرهنگ ایران باستان (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 56
17 طراحی الگوی اقناع مخاطب در سازمانهای رسانه ای با رویکرد تحلیل مضمون (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 51
18 عروج و رجعت عیسی از منظر اسطوره و عرفان (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 44
19 معرفی، بررسی و تحلیل نسخه خطی«تحفه الوزراء» علی بسطامی شاهرودی «مصنفک» (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 40
20 نامه های محمد غزالی از منظر تاریخ گرایی نوین (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 89
21 نظریه افلاک و تاثیر آن بر فلسفه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت سینوی (مشکوه النور) دوره: 11، شماره: 38
22 نگاه دیگرگونه مولانا به مساله جبر و اختیار (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب حماسی دوره: 6، شماره: 9
23 نگاهی اجمالی به کارکرد عقل و عشق در اندیشۀ ابن عربی، مولوی و سنایی (دریافت مقاله) فصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 15، شماره: 17
24 هنجارهای زیستی-فرهنگی جامعه ی ایرانی در آثار سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 از هفت خوان تا هشت کتاب سپهری،با نگاهی برمراحل هفت گانه عرفان در منطق الطیر (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی
2 بررسی گفتگوهای عاشقانهی قصهی شیخ صنعان سرودهی عطار نیشابوری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بررسی و مطالعه تطبیقی کارایی ، ناکارآیی خانواده های شاهنامه براساس مدل خانواده درمانی مک مستر (دریافت مقاله) همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم
4 جذب از طریق تجانس در مثنوی معنوی (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی