دکتر محمدیوسف نیری

دکتر محمدیوسف نیری استاد دانشگاه شیراز

دکتر محمدیوسف نیری

Dr. Mohammad Yousef Nayeri

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اشعار یونانی در دیوان کبیر مولوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 3، شماره: 1
2 امیرالمومنین علی علیه السلام وجهه جاودانه (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 2، شماره: 5
3 بررسی «آداب المریدین»ها تا قرن سیزدهم هجری (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 56
4 بررسی انتساب شش غزل از دیوان کبیر به مولوی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 11، شماره: 3
5 بررسی چند ترقیمه از نسخ غزلیات شمس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 7، شماره: 1
6 بررسی مفهوم سلم و همزیستی مسالمت آمیزاز نظر ملاهادی سبزواری در مقایسه با مولانا و حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 9، شماره: 34
7 بررسی و تحلیل سطوح معنایی اصطلاح «التباس» و نسبت آن با تثلیث «عشق، زیبایی و تجلی» در نگرش عرفانی شیخ روزبهان (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 56، شماره: 1
8 تحلیل و بررسی نسخه اساس استاد فروزانفر در تصحیح دیوان کبیر مولوی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 53
9 جریان های صوفیانه در فارس پیش از ظهور ابن خفیف (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 32، شماره: 96
10 جستاری در پدیدارشناسی همدلانه آنهماری شیمل برپایه آرای فردریش هایلر (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 13، شماره: 2
11 جلوه هایی از آیات حسن و عشق در عبهرالعاشقین (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 3
12 چنین کنند بزرگان: نقد و تحلیل کتاب شرح شوق (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 2
13 حکمت معصومیه الهیه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 1، شماره: 4
14 درنگی بر مهم‌ترین خصیصه‌های سبکی غزلیات فیض کاشانی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 12، شماره: 45
15 دین از نگاه صوفیه (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 8، شماره: 29
16 رویکرد جامعه شناختی تصوف در پژوهش های شرق شناسان با تکیه بر خانقاه پژوهی آنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 43
17 ریشه شناختی «وحدت وجود» در «کشف الحقایق» نسفی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 16، شماره: 62
18 سرچشمه ی زیبایی از منظر مولانا و هاپکینز (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 4، شماره: 2
19 سیمای شبلی در منطق الطیر و دیگر آثار عطار (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 8، شماره: 28
20 شخصیت سازی و شخصیت پردازی در آثار اقتباسی از مثنوی مولوی برای کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 4، شماره: 1
21 فرهنگ آفرینی سنایی در ساحت قلندری با تکیه بر قصائد او (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 13، شماره: 3
22 گذر از افسانه نارسیس به خویشتن در غزلیات شمس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 9، شماره: 1
23 لزوم تصحیح دوباره ی غزلیات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 2
24 مقایسه ی کاربرد معنایی سیمرغ در منطق الطیرعطار و مثنوی معنوی مولانا با تکیه بر عرفان عملی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 10، شماره: 35
25 مولفه های فکری فخرالدین ابراهیم عراقی در غزلیات وی (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 14، شماره: 53
26 نقد دیوان‌ کبیر مصحَّح بدیع‌الزمان فروزانفر با تکیه بر نسخه نورعثمانیه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 8، شماره: 2
27 نقد و تحلیل سبک شناسی کشف الحقایق عزیز نسفی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 9، شماره: 31
28 واکاوی «رمزهای هندسی زبان صوفیانه» در شعرعراقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 9، شماره: 32
29 واکاوی رویکرد روان شناختی تصوف در پژوهش های شرق شناسان (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 13، شماره: 24
30 ولایت در نگاه راز شیرازی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 4، شماره: 1
31 همانندی های دیالکتیکی مولانا و هگل (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 10، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی 14 اسم از اسماء الله (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
2 بررسی تاثیر روح الارواح سمعانی در گلستان سعدی بر اساس سبکشناسی لایه ای (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
3 بررسی زبان عامیانه در روح الارواح سمعانی و لغت موران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
4 بررسی و تحلیل تفصیلی لایه ی واژگانی از سبک شناسی لایه ای در کتاب روح الارواح فی شرح اسماء ملک الفتاح (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
5 خداوند در فضای تصاویر غزلیات شمس و اشعار جرالد منلی هاپکینز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
6 شرح اسم الهی المنتقم از کتاب روح الارواح فی شرح اسماءملک الفتاح (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی فرهنگ، هنر و ادبیات عامه
7 شرح اسم الهی تواب از کتاب روح الارواح سمعانی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی فرهنگ، هنر و ادبیات عامه
8 شرح اسماء الهی الرووف و المقسط الجامع از کتاب روح الرواح فی شرح اسماء ملک الفتاح (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل
9 مقاله تحقیق در برخی اشعار فارسی و عربی موجود در روح الارواح سمعانی، (شرح، ترجمه و مآخذشناسی و معرفی شاعران ابیات) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
10 مقاله شرح متن اسم البر از کتاب روح الرواح فی شرح اسماء ملک الفتاح (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان و ادبیات ملل