دکتر عمران علیشاه

دکتر عمران علیشاه Cotton Research Institute of Iran (CRII), Gorgan, Iran

دکتر عمران علیشاه

Dr. Omran Alishah

Cotton Research Institute of Iran (CRII), Gorgan, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.