دکتر محمد باقر رضائی

دکتر محمد باقر رضائی Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

دکتر محمد باقر رضائی

Dr. Mohammad Bagher Rezaee

Department of Medicinal Plants & By-products, Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.