دکتر علیرضا زبرجدی

دکتر علیرضا زبرجدی Department of Plant Production and Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran

دکتر علیرضا زبرجدی

Dr. Alireza Zebarjadi

Department of Plant Production and Genetics, Razi University, Kermanshah, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.