دکتر مجید اولیاء

دکتر مجید اولیاء دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

دکتر مجید اولیاء

Dr. Majid Olia

دانشیار گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر کودهای آلی در تراکم جمعیت نماتد سیستی چغندرقند Heterodera schachtii Schmidt 1871 (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 3
2 اثر کودهای آلی و زیستی بر ویژگی های مورفولوژیک و عملکرد دانه گیاه لوبیا یام مکزیکی (Pachyrhizus erosus (L.) Urban) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 13، شماره: 4
3 اثرات نماتود ریشه گرهی (Meloidogyne javanica)روی گیاه دارویی بارهنگ کبیر (Plantago major) (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 48، شماره: 3
4 ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام خیار نسبت به نماتود ریشه گرهی، Meloidogyne javanica * (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 3
5 ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 2
6 Effect of Initial Density of Meloidogyne javanica on Salvia officinalis (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی و محصولات فرعی دوره: 2، شماره: 1
7 Evaluation of the effects of earthworm Eisenia fetida-based products on the pathogenicity of root-knot nematode(Meloidogyne javanica) infecting cucumber (دریافت مقاله) مجله بین المللی بازیافت مواد آلی در کشاورزی دوره: 3، شماره: 2
8 Nematicidal effect of cell-free culture filtrates of EPN- symbiotic bacteria on Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 8، شماره: 1
9 NEW RECORDS OF MUCORALES FROM IRAN (دریافت مقاله) دوفصلنامه رستنیها دوره: 8، شماره: 1
10 بررسی انتشار و تراکم جمعیت نماتدهای خانواده Longidoridae در باغات پسته استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 47، شماره: 1
11 بررسی برهمکنش نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و قارچ Verticillium dahliae در گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 4
12 بررسی کاربرد جداگانه و تلفیقی قارچ i۲۳۷۵ Trichoderma harzianum و ورمی کمپوست در مهار زیستی نماتد ریشه ی گرهی (Meloidogyne javanica) گوجه فرنگی (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 3
13 تاثیر تراکمهای مختلف نماتود ریشهگرهی Meloidogyne javanica بر پیشرفت بیماری و تولید ترکیبهای ثانویه در گیاه همیشه بهار،Calendula officinalis (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 2
14 رابطه اجزای آناتومیکی ریشه با مقاومت در ژنوتیپ های چغندرقند به نماتد سیست Heterodera schachtii Schmidt 1871 (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
15 شناسایی گونهMeloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
16 شناسایی گونهMeloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
17 غربال ژنوتیپ های چغندرقند نسبت به نماتد سیستی (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 32، شماره: 2
18 کنترل بیماریزایی نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی javanica Meloidogyne با استفاده از فرآوردههای کرم خاکی foetida Eisenia در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 1
19 مهار زیستی نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica توسطTrichoderma harzianum i۲۵ و بررسی تغییرات ترکیبات دفاعی در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 4
20 مهار زیستی نماتود ریشهگرهی Meloidogyne javanica با استفاده از ورمیکمپوست و قارچ Trichoderma harzianum در گوجهفرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 1
21 مهارزیستی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne incognita توسط قارچTrichoderma harzianum Iran۲۳۷۵c در خیار (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 2
22 وقوع لکه برگی، بلایت و پوسیدگی میوه کیوی(Actinidiae deliciosa)* (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 50، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بازدارندگی پونه وحشی و مریم گلی بر نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
2 اثر جدایه هایی از قارچ های Trichoderma harzianum و Trichoderma asperellum در کنترل بیولوژیک نمادتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
3 اثر نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) روی میزان عناصر گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa oficinalis) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
4 اثر نماتدکشی سوسنبر و بومادران بر نماتد ریشه گرهی گوجه فرنگی (Meloidogyne javanica) در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 اثرات سطوح مختلف مایه تلقیح نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) روی گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
6 ارزیابی اثر جدایه های قارچ Pochonia chlamydosporia var.chlamydosporia در تعامل با نماتد مولدگره ریشهMeloidogyne javanica درگلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
7 ارزیابی عکس العمل تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica و شناسایی ارقام مقاوم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 ارزیابی واکنش های رشدی و فیزیولوژیک تعدادی از ارقام سویا نسبت به نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 بررسی آزمایشگاهی اثرات ضدقارچی فراورده های مایع دو گونه کرم خاکی Eisenia foetida,Lumbericus luberus برعلیه تعدادی ازقارچهای بیماریزای گیاهی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 بررسی تاثیر قارچ Pochonia chlamydosporia var.chlamydosporia بر بیماری زایی نماتد ریشه گرهی(Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
11 بررسی تأثیر نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica برعناصرکلسیم و پتاسیم در خیار گلخانه ای و محلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
12 بررسی مهار زیستی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica با استفاده ازورمی کمپوست و قارچ بیوکنترل Trichoderma harzianum در گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 کنترل بیولوژیک نماتودریشه گرهی Meloidogyne javanica توسط جدایه ای ازTrichoderma harzianum درگلخانه و تغییرات کمی ترکیبات فنلی درگیاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
14 کنترل بیولوژیک نماد تود ریشه گیاهی Meloidogyne javanica توسط جدایه ای از Trichoderma harzianum در گلخانه و تغییرات آنزیم پراکسیداز در گیاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار