خانم مهندس سیده کبری اسدی

مهندس سیده کبری اسدی

خانم مهندس سیده کبری اسدی

Seyedeh Kobra Asadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مهندس سیده کبری اسدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدو فصلنامه مباحث برگزیده در انرژی