دکتر ابوسعید رشیدی

دکتر ابوسعید رشیدی استاد -  گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دکتر ابوسعید رشیدی

Dr. Abosaeed Rashidi

استاد - گروه مهندسی نساجی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.