دکتر محمدعلی رضایی کرمانی

دکتر محمدعلی رضایی کرمانی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر محمدعلی رضایی کرمانی

Dr. Mohammad Ali Rezaei Kermani

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اعتبارسنجی رهیافت های کشف استدلالی غرض سوره های قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 79
2 بازخوانی آیه دین (بقره: 282/2) در ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 5، شماره: 12
3 بررسی تطبیقی روش شناسی فهم و نقد روایات در تفاسیر المنار و الفرقان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن و انگاره های هرمنوتیستهای کلاسیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 42، شماره: 2
5 بررسی و نقد مولفه های تفسیر کلامی زمخشری در انگاره طبرسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 52، شماره: 1
6 پژوهشی درباره آیات متشابه لفظی قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 40، شماره: 2
7 پژوهشی درباره امید بخش ترین آیه قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث دوره: 45، شماره: 1
8 تفسیر المنیر در نگاه نقد و بررسى(1) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 2، شماره: 7
9 جایگاه حدیث در تفاسیر عصری با تاکید بر تفسیر الفرقان (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 13، شماره: 19
10 جایگاه روایات سبب نزول، کارکردها و معیارهای نقد آنها در تفسیر فی ظلال القران (دریافت مقاله) دوفصلنامه کتاب قیم دوره: 3، شماره: 8
11 جایگاه سیاق در المیزان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 3، شماره: 9
12 داستان اصحاب الجنه (صاحبان باغ) در قرآن کریم (دریافت مقاله) فصلنامه مشکوه دوره: 30، شماره: 3
13 روش نقد و بررسی عنوان کتب و ابواب حدیثی از نگاه علامه محمد تقی شوشتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه حدیث پژوهی دوره: 2، شماره: 2
14 روش های به کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 80
15 رهیافتی زبان شناسانه به واژه ابتر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 18، شماره: 72
16 رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک، مجاز و آراء علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 23، شماره: 88
17 سلفی گری در اندیشه ابوالثناء آلوسی و رشید رضا با تاکید بر آرای ایشان در مبحث توحید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 75
18 سلفی گری در رویکرد تفسیری ابن کثیراز شهرت تا واقعیت با محوریت مبحث توحید (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 16، شماره: 25
19 عوامل اثرگذار در روحیه استکباری فرعون با تأکید بر تفسیر الکاشف (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 17، شماره: 32
20 مفهوم شناسی واژه «حرف» در آیه «و من الناس من یعبد الله علی حرف» (با تاکید بر آسیب شناسی ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 26، شماره: 100
21 منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره: 5، شماره: 10
22 نقد ترجمه ساختار لغوی معنایی آیهالکرسی در ترجمه های فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 21، شماره: 78
23 نقد ترجمه فارسی آیات الاحکام در ترجمه های فارسی قرآن کریم (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های قرآنی دوره: 14، شماره: 22
24 نقدى بر ترجمه جدید قرآن ترجمه خرمشاهى (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های قرآنی دوره: 2، شماره: 5
25 نگاهی گذرا به مقاله "آیه"دردایره المعارف بزرگ اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 31، شماره: 1
26 واکاوی راهبردهای ایجابی سلفیه در تفسیر متشابهات صفات (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 2، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ترجمه فارسی آیات فقهی در ترجمه سه فقیه (صادقی تهرانی، مشکینی، مکارم شیرازی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی