دکتر اسدالله اسدی گرمارودی

دکتر اسدالله اسدی گرمارودی استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

دکتر اسدالله اسدی گرمارودی

Dr. Assadollah Asadi Garmaroodi

استادیار، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.