دکتر مهدی حسن شاهیان

دکتر مهدی حسن شاهیان استاد، گروه زیست شناسی،  دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر مهدی حسن شاهیان

Dr. Mehdi Hassanshahian

استاد، گروه زیست شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antibacterial activity of Mentha longifolia against Salmonella typhimurium (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 2، شماره: 1
2 Antifungal effects of the aqueous and ethanolic leaf extracts of Echinophora platyloba and Rosmarinus officinalis (دریافت مقاله) مجله قارچ شناسی پزشکی دوره: 2، شماره: 1
3 Antifungal effects of the extract of the Withania somnifera on Candida albicans (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 3، شماره: 1
4 Antimicrobial Activity of Combined Extracts of Trachyspermum, Thymus and Pistachio against Some Pathogenic Bacteria (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 25، شماره: 2
5 Antimicrobial activity of methanol extract of Citrullus colocynthis against antibiotic-resistant Staphylococcus aureus (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 4، شماره: 3
6 Antimicrobial activity of Trachyspermum ammi essential oil against human bacterial (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 1
7 آلودگی های باکتریایی مواد غذایی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی دوره: 2، شماره: 1
8 ارزیابی آثار مهاری عصاره‏ های گیاه گز (Tamarix hispida) بر فرم منفرد و بیوفیلمی 6 باکتری پاتوژن (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 13
9 Cloning and gene expression of cytochrome P450 gene from Alcanivorax borkumensis Bacterium (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 1
10 Degradation of Alkanes in contaminated sites (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 5
11 EEffect of diesel contamination and diesel degrading bacteria on Zea mays growth and degradation of diesel oil (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 31
12 Evaluating the Prevalence of Human T-cell Lymphotropic Virus in Blood Donors and Thalassemia and Hemophilia Patients in Rafsanjan and Jiroft Cities of Kerman Province, Iran (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 9، شماره: 1
13 Evaluation of Antimicrobial Effects of Zinc Oxide Nanoparticles and extract of Solanum nigrum on Pseudomonas aeruginosa isolated from clinical specimens (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 4، شماره: 4
14 Hydrophobicity effect on oil degradation by two marine bacterial strains Alcanivorax borkumensis and Thalassolituus oleivorans (دریافت مقاله) مجله فناوری محیط زیست ایران دوره: 1، شماره: 1
15 Identification of Genetic and Protein Markers in Salmonella enterica serovar Typhimurium by Bioinformatic Analyses for the Purpose of Diagnosis and Treatment (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 11، شماره: 4
16 In vitro study of antimicrobial effects of Rosmarinus officinalis and Glycyrrhiza glabra extracts against some pathogens (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 3، شماره: 4
17 Investigating the antimicrobial effects of Withania somnifera methanol extract prepared by ultrasonic waves on omit Klebsiella pneumonia (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 4، شماره: 1
18 Investigations of Antimicrobial Activity of Eucalyptus Camaldulensis Extracts against Six Pathogenic Bacteria in Planktonic Form and Biofilm (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 22، شماره: 2
19 Isolation and characterization of phenol degrading bacteria from Midok copper mine at Shahrbabk provenance in Iran (دریافت مقاله) مجله فناوری محیط زیست ایران دوره: 1، شماره: 2
20 Isolation and characterization of phenol degrading bacteria from Persian Gulf (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 2
21 Molecular Detection of Staphylococcus aureus Enterotoxin A and B Genes in Clinical Samples from Patients Referred to Health Centers in Zahedan City (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 4، شماره: 2
22 Study the antimicrobial effects of artemisia santonica extract on some pathogenic bacteria (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 2، شماره: 2
23 Survey frequency of verotoxigenic Escherichia coli (VTEC) in raw milk at Kerman city (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 1
24 The anti-biofilm effects of sponge (Callyspongia sp.) and two sea anemones (Zoanthus sansibaricus and Cerianthus lloydii) collected from the Persian Gulf (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 25، شماره: 6
25 The effects of crude oil on marine microbial communities in sediments from the Persian Gulf and the Caspian Sea: A microcosm experiment (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 1
26 The inhibitory effect of Thymus vulgaris extracts on the planktonic form and biofilm structures of six human pathogenic bacteria (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 5، شماره: 4
27 بررسی اثر آلودگی نفت سفید بر روی جمعیت میکروبی خاک بیابان و خاک مزرعه (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
28 بررسی اثر آلودگی نفتی و باکتری های تجزیه کننده نفت خام بر برخی شاخص های بیوشیمیایی و رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 21
29 بررسی اثر ضدباکتریایی عصاره ترکیبی سه گیاه کلپوره، فلفل سیاه و چای سبز بر باکتری های پاتوژن مقاوم به آنتی بیوتیک (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 13، شماره: 2
30 بررسی اثر ضد‏میکروبی عصاره ‏های الکلی گیاه اسپند (Peganum harmala) بر فرم منفرد و بیوفیلمی ۶ باکتری پاتوژن (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 4، شماره: 16
31 بررسی اثر غلظت فنل بر رشد ، تنفس و تشکیل بیوفیلم باکتری های تجزیه کننده فنل در پساب کارخانه ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 52
32 بررسی اثر فلور میکروبی محیط بر تغییرات میکروفلور گوارشی هتروتروف و تجزیه کننده نفت خام در چهار گونه از گاوماهی شکلان شمال خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 11، شماره: 3
33 بررسی اثر کاهش سمیت آلودگی نفتی توسط باکتری های تجزیه کننده نفت خام همزیست با شکم پا جداسازی شده از خلیج فارس بر روی کیفیت محصولات غذایی دریایی (دریافت مقاله) فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی دوره: 1، شماره: 1
34 بررسی تاثیر برهمکنش ریزوسفر و باکتری های تجزیه کننده گازوییل بر برخی شاخص های رشدی و بیوشیمیایی گیاه ذرت (Zea mays) در خاک های آلوده به گازوییل (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 7، شماره: 25
35 بررسی جمعیت باکتری های اکسید کننده آهن و گوگرد در خاک معدن مس میدوک شهربابک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 31، شماره: 4
36 بررسی خواص ضد میکروبی گیاه زوفا (Hyssopus officinalisis) علیه باکتریهای بیماریزای مقاوم به انتی بیوتیک در فرم منفرد و بیوفیلم (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 7، شماره: 28
37 بررسی رابطه بین وجود ژن آلکان هیدروکسیلاز و تجزیه ترکیبات آلیفاتیک (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 15
38 بررسی مقایسه ای اثر آلودگی نفت خام بر روی جمعیت میکروبی خاک جنگل و خاک صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 4
39 بررسی مقایسه ای اثر تحریک زیستی و اثر تقویت زیستی برای رفع آلودگی رسوبات آلوده شده به نفت خام در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 12، شماره: 46
40 جداسازی باکتری حل‏کننده فسفات مولد آنزیم فسفاتاز از چشمه آب گرم لریا: بررسی پتانسیل حل‏کنندگی فسفات در حضور شاخص‏های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 9
41 جداسازی مایکوپلاسماسینوویه آلوده کننده ریه شترمرغ های استان کرمان (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 14
42 جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از مکان های آلوده به مواد نفتی در مسجدسلیمان (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 10، شماره: 38
43 جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده فنل از پساب کارخانه گل گهر سیرجان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 27، شماره: 101
44 جداسازی و شناسایی باکتری های تجزیه کننده نفت خام از اکوسیستم جنگل های حرا بندر خمیر و میناب، شمال خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 3
45 جداسازی و شناسایی باکتری‏ های تجزیه کننده نفت خام از شکم‏ پا Haustrum scobina‏‏ جمع ‏آوری شده از خلیج فارس (ناحیه ساحلی بندرعباس) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 17
46 جداسازی و شناسایی باکتریهای تجزیه کننده گازوئیل از خاکهای آلوده به مواد نفتی در استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 5، شماره: 19
47 جداسازی و شناسایی باکتری‌های تجزیه‌کننده سم آلی کشاورزی فنیتروتیون از باغات پسته استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 10
48 جداسازی، شناسایی مولکولی Alcanivorax dieselolei ‏از خلیج فارس و بررسی قابلیت تجزیه زیستی آن برای پاک‏سازی آلودگی نفتی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 1، شماره: 1
49 جداسازی،شناسایی و تعیین ویژگی دو گونه تریکوسپورون مخمری تجزیه کننده فنل جداسازی شده از پساب کارخانه کک سازی زرند کرمان (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 100
50 کاربرد بیوسورفکتانت ها در نگهداری مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه کیفیت و ماندگاری تولیدات کشاورزی و مواد غذایی دوره: 1، شماره: 3
51 معرفی باکتری های زنده لکن غیرقابل کشت (VBNC) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 65
52 همسانه سازی و بیان ژن آلکان هیدروکسیلاز از باکتری Pseudomonas putida (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Antimicrobial and anti-biofilm activities of biosurfactant produced by Shewanella on antibiotic-resistant bacteria (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
2 Construction of recombinant CRISPR plasmid for disruption of virulence SetA۱ gene from Shigella flexneri ۲a pathogenic bacterium (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
3 Evaluation of alginate production by native strains of Azotobacter isolated from soil by carbazole reagent by Nutson-Jeans method (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
4 Introduction of Arthrobacter citreus as a Crude Oil degradation from an Oil-Contaminated Soil in Masjed Soleyman (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
5 Investigating the antimicrobial and antibiofilm effects of Euphorbia hebecarpa extract on some pathogen bacteria resistant to antibiotics (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
6 Investigation of the quantity of crude oil degrading bacteria in contaminated areas in Masjed Soleyman (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
7 Optimization of biosurfactant production by an oil-degrading Bacillus isolated from petroleum-contaminated soil (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
8 Optimization of growth conditions of native alginate-producing Azotobacter strains isolated from kerman soil through carbon and nitrogen sources of culture medium (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
9 Screening and evaluation of the alginate production potential of Azotobacter from soil in Kerman province (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
10 The introduction of a new genus as the degrading crude oil from industrial sewage in Shiraz (دریافت مقاله) بیستمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران
11 بررسی اثر آلودگی گازوئیلی بر روی جمعیت میکروبی هتروتروف و تجزیه کننده خاک بیابان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
12 بررسی اثر آلودگی گازوییلی و باکتری های تجزیه کننده ی گازوییل بر رشد گیاه ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
13 بررسی اثر آلودگی نفتی بر روی اکوسیستم خاک بیابان (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
14 بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره زیره سیاه( (Bunium persicum بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
15 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه درمنه بر برخی باکتری های پاتوژن (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
16 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره های گیاهی آویشن و سیر بر باکتری Staphylococcus aureus به صورت منفرد و بیوفیلم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
17 بررسی اثر گیاهان دارویی مختلف بر روی درمان دیابت (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم آزمایشگاهی
18 بررسی اثرات زیست محیطی زهاب اسیدی معدن مس سرچشمه بر روی جمعیت باکتری های اکسیدکننده آهن و گوگرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 بررسی امکان تصفیه زیستی فنل و مشتقات فنلی از پساب صنایع سنگین با استفاده از مخمرها و باکتریهای تجزیه کننده فنل (دریافت مقاله) همایش انرژی و محیط زیست
20 بررسی امکان تصفیه‌ی زیستی فنل ومشتقات فنلی از پساب صنایع سنگین با استفاده از مخمر ها و باکتری های تجزیه کننده فنل (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
21 بررسی رابطه بین هیدروفوبیسیته سطح سلولی و تولید بیوسورفکتانت در باکتری های تجزیه کننده گازوئیل (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
22 بررسی فراوانی ژن های AmpC بتالاکتاماز و تاثیرژن های IS در مقاومت ایجاد شده توسط ژنهای AmpC در آسینتوباکتربومانی جداشده از نمونه های بالینی در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
23 بررسی فراوانی ژن های بتالاکتاماز وسیع الطیف ESBLs در آسینتوباکتر بومانی های جداشده از نمونه های بالینی در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
24 بررسی قابلیت تجزیه نفت توسط آسپرژیلوس تجزیه کننده نفت جدا شده از نواحی ساحلی بندرعباس (خلیج فارس) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
25 بررسی کیفیت منابع آب آشامیدنی شهرستان زاهدان ازلحاظ میکروبی در سال 1392-1391 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
26 بررسی کیفیت منابع آب آشامیدنی شهرستان زاهدان ازلحاظ میکروبی در سال1391-1392 (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
27 بررسی میزان آزادسازی فسفات توسط گونه باکتریایی حل کننده فسفات PSB9 (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
28 بررسی همکاری بین گیاه ذرت و باکتریهای تجزیه کننده نفت خام جهت حذف آلودگی نفتی در خاک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
29 بهینه سازی استخراج DNAاز خاک و رسوبات محیطی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
30 بهینه سازی تولید گزانتان بوسیله سویه بومی زانتوموناس کامپستریس به روش تاگوچی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
31 تهیه و تعیین خصوصیات نانو ذرات بیوپلیمری آلبومین سرم انسانی بارگذاری شده با آنتی بیوتیک ایمیپنم و بررسی اثرات ضد باکتریایی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
32 تهیه و تعیین خصوصیات نانوذرات بیوپلیمری آلبومین سرم انسانی بارگذاری شده با سیپروفلوکساسین و بررسی ویژگی های ضد باکتریایی آنها (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
33 جداسازی و شناسایی اکتینومیست دریایی تجزیه کننده نفت خام از سواحل مکران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران
34 جداسازی و شناسایی Marinobacter daepoensis strain M4AY11,تجزیه کننده فنل از خلیج فارس, منطقه ساحلی استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
35 جداسازی و غربالگری باکتری های تجزیه کننده بنزن از خاک و پساب مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی یافته های نوین زیست شناسی
36 جداسازی و غربالگری باکتری های تجزیه کننده بنزن از خاک وپساب مجتمع کک سازی و پالایش قطران زرند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
37 جداسازی وشناسایی باکتریهای تجزیه کننده فنل از پساب کارخانه گل گهرسیرجان (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
38 غربالگری باکتریهای موثر در تولید بیوسورفکتانت از روده ماهیان دریایی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی زیست شناسی
39 معرفی یک جنس شوانلا باتوانایی تجزیه زیستی نفتالین در غلظت بالای خلیج فارس (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری