دکتر الهام رفیعی ساردوئی

دکتر الهام رفیعی ساردوئی دانشگاه جیرفت

دکتر الهام رفیعی ساردوئی

Dr. Elham Rafiei

دانشگاه جیرفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر متغیرهای بارش و دما براساس سناریوهای واداشت تابشی RCP (مطالعه موردی: شرق استان مازندران) (دریافت مقاله) نشریه هواشناسی و علوم جو دوره: 1، شماره: 4
2 ارزیابی تناسب اراضی جهت کشت آبی و دیم کلزا با استفاده از روش ترکیبی فازی-سلسله مراتبی در شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 3
3 ارزیابی و پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش سلسله مراتبی-فازی (Fuzzy-AHP) و داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: دشت بم-نرماشیر) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت جامع حوزه های آبخیز دوره: 3، شماره: 1
4 استفاده از تصاویر سنتینل-۱ جهت پایش خسارت سیلاب فروردین ۱۳۹۹، جنوب استان کرمان براساس الگوریتم جنگل تصادفی (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 15، شماره: 53
5 برآورد بیلان آب مجازی در بخش کشاورزی دشت جیرفت (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 3
6 بررسی اثر تغییر اقلیم بر دما، بارش و خشکسالی های دوره آتی با استفاده از دو مدل گردش عمومی BNU-ESM و HadGEM۲ (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 10، شماره: 31
7 بررسی روند تغییرات بیابان زایی در دشت کرمان با استفاده از مدل IMDPA (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 8، شماره: 31
8 بررسی کارایی مدل های ریزمقیاس نمایی آماری LARS-WG و SDSM در شبیه سازی دما و بارش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 2
9 بهبود شبیه سازی آبنمود رواناب سطحی با روش رگبار متحرک (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سد امیرکبیر) (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 7، شماره: 23
10 پیش بینی تغییرات آتی تبخیر و تعرق پتانسیل بر اساس سناریوهای انتشار RCP در حوزه آبخیز هلیل رود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 13، شماره: 4
11 کاربرد مدل HEC-HMS در الویت بندی پتانسیل سیل خیزی حوزه آبخیز بالادست سد کرج (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران دوره: 9، شماره: 28
12 کاربرد مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و مدل M۵ در شبیه سازی جریان ماهانه(مطالعه موردی: رودخانه استور) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز و بررسی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی با کمک نمودارهای کالینز و شعاعی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 ارزیابی اثر تغییرات دمای حداقل و حداکثر بر کیفیت منابع آب زیرزمینی در مناطق خشک (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
3 ارزیابی تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز هلیل رود بر مبنای متریک های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
4 استفاده از مدل برنامه ریزی بیان ژن جهت مدل سازی و پیش بینی بارش ماهانه (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
5 انتخاب مناسب ترین توزیع فراوانی برای دبی متوسط سالانه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هلیل رود) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
6 بررسی پتانسیل فرسایش خاک با استفاده از مدل SEIM در حوزه آبخیز هلیل رود (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
7 بررسی تأثیر خشکسالی بر عملکرد، سطح زیرکشت و تولید کلزا در شرایط دیم در استان مازندران (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
8 بررسی تغییرات خشکسالی بر کیفیت آب (مطالعه موردی:سد کرج) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
9 بررسی دقت روش برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی دمای روزانه هوا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 بررسی دقت روش برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی دمای روزانه هوا (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 بررسی روند تغییر اقلیم در دوره اتی با استفاده از مدل HADGEM2 (مطالعه موردی: جزیره ابوموسی) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی روند تغییر اقلیم در دوره اتی با استفاده از مدل HADGEM2 (مطالعه موردی: جزیره ابوموسی) (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI و تصاویر سنجنده MODIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI و تصاویر سنجنده MODIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی روند خشکسالی و تاثیر آن بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت کوهدشت) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری
16 بررسی شاخص های کیفیت آب زیرزمینی دشت میناب از لحاظ مصارف کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
17 پهنه بندی و پایش خشکسالی هواشناسی در دوره بازگشت های مختلف در حوزه آبخیز هلیل رود (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
18 تحلیل روند دما و بارش در جنوب استان کرمان با استفاده از آزمون ناپارامتریک من کندال (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
19 تحلیل سری زمانی دبی جریان رودخانه هلیل با استفاده از مدل های استوکاستیک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
20 تهیه نقشه سیمای فرسایشی حوزه آبخیز آصفاک درشهرستان بشرویه با استفاده از مدلتجربی EPM و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
21 تهیه نقشه شدت فرسایش بادی اراضی به روش IRIFER و نقشه خطوط هم سرعت آستانه فرسایش بادی مطالعه موردی حوضه عنبرآباد استان کرمان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
22 ررسی روند خشکسالی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره ای با تکیه بر شاخص های DSI، PDSI و SPEI (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
23 شبیه سازی جریان ماهانه حوزه آبخیز هلیل رود با استفاده از مدل هیدرولوژیکی GR2M (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی