دکتر ابراهیم بنی طالبی

دکتر ابراهیم بنی طالبی دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر ابراهیم بنی طالبی

Dr. Ebrahim Bani talebi

دانشیار علوم ورزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ۲۰۱۹ Novel Coronavirus: Emphasis on Maintaining Optimal Levels of Physical Activity Under Self-quarantine Conditions (دریافت مقاله) مجله اپیدمیولوژی و نظام سلامت دوره: 7، شماره: 2
2 اثر ۸ هفته تمرین مقاومتی بر مقدار اسفنگوزین -۱-فسفات، میزان بیان ژن اسفنگوزین-۱-فسفات کیناز۱ و ایزوفرم های مختلف زنجیره سنگین میوزینی عضلات اسکلتی موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 14، شماره: 4
3 اثر غواصی در اعماق مختلف بر میزان آنزیم های آلانین ترانسفراز و اسپارتات آمینوترانسفراز سرمی مردان غواص (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 4
4 اثر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط بر بیان miR-۱ و miR-۲۰۶ عضلانی و IGF-۱ سرمی در موش های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 12، شماره: 46
5 Correlations Between Plasma Sphingosine-۱-phosphate (S۱P) and Gene Expression of S۱P Receptors with Mogenic Regulatory Factors Following Resistance Training (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 4، شماره: 2
6 Effect of Aerobic Exercise on the Expression of Ppargc-۱α and SIRT۱ in Cardiac Muscle of Diabetic Male Wistar Rats (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 9، شماره: 4
7 Effect of resistance and endurance training with ursolic acid on oxidative stress and cognitive impairment in hippocampal tissue in HFD/STZ-induced aged diabetic rats (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 26، شماره: 12
8 Effect of the COVID-۱۹ Pandemic on Interest in Home-Based Exercise: An Application of Digital Epidemiology (دریافت مقاله) مجله اپیدمیولوژی و نظام سلامت دوره: 8، شماره: 1
9 Effect of two Exercise Training Protocols on miR-۱۳۳a and Runx۲ in High-Fat Diet and Streptozotocin-induced Diabetes (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 9، شماره: 3
10 Effects of different intensities of endurance training on serum fibroblast growth factor level, glucose, and insulinresistance in streptozotocin-diabetic male rats (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 21، شماره: 3
11 Effects of High Intensity Interval Training and Combined Training on Serum Apelin Levels and pancreatic β-cell function in Overweight Type ۲ Diabetes Women (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 10، شماره: 4
12 The effect of ۱۰-week aerobic training with and without ginger supplementation on aerobic power, BFP, and insulin resistance in obese middle-aged women with type ۲ diabetes (دریافت مقاله) دوفصلنامه طب گیاهی پیشرفته دوره: 4، شماره: 1
13 The Effect of ۱۲ Weeks Combined (Strength, Endurance, Pilates, PNF) Exercise Training on Fibrin D-Dimer (FDD) and Interleukin-۶ Levels in Female Multiple Sclerosis Patients with Different Levels of Disability (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 26، شماره: 116
14 The Effect of Different Endurance Exercise Intensities on the Expression of RIP۱۴۰ Protein in Visceral Adipose Tissue in Diabetic Rats (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 11، شماره: 1
15 The effect of elastic resistance band training with green coffee supplementation on novel hepatic steatosisbiomarkers in obese women: A randomized controlled trial (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 22، شماره: 4
16 The Effect of Elastic Resistance Bands Training on Vascular Aging Related Serum microRNA-۱۴۶ Expression and Atherosclerosis Risk Factors in Elderly Women with Osteosarcopenic Obesity: A Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) مجله دیابت و چاقی ایران دوره: 12، شماره: 4
17 The Effect of High- and Moderate-intensity Endurance Training on Some Anabolic/Catabolic Osteokines in Old Male Wistar Rats (دریافت مقاله) مجله تحقیق در پزشکی مولکولی دوره: 9، شماره: 2
18 The Effect of Resistance Training on Levels of Interlukine-6 and High-Sensitivity C - reactive protein in Older-Aged Women (دریافت مقاله) مجله سلامت سالمندان دوره: 3، شماره: 1
19 The effects of ۱۰-week different exercise interventions on Framingham risk score and metabolic syndrome severity scores in overweight women with type ۲ diabetes (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 21، شماره: 1
20 The effects of personalized sprint interval training and combined aerobic endurance and resistance training oninsulin resistance and glycated hemoglobin in women with type ۲ diabetes (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 22، شماره: 3
21 The relationship between the expression of PLIN۳ and PLIN۵ protein flowing endurance training in streptozotocinrats (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 21، شماره: 4
22 بررسی تاثیر مداخله های فعالیت ورزشی مختلف بر جنبش پذیری و عملکرد تعادل پویای زنان و مردان سالمند ایرانی " مرور نظام مند و فراتحلیل (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 13، شماره: 46
23 بررسی هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و تداومی بر MicroRNAs های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش های سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 10، شماره: 39
24 تاثیر ۱۲ هفته تمرین مقاومتی با باند کشی بر کیفیت عضلانی و غلظت سرمی CAF در زنان سالمند مبتلا چاقی استئوسارکوپنیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 4، شماره: 1
25 تاثیر ۸ هفته تمرینات تناوبی شدید و ترکیبی بر سطوح سرمی آنزیم های کبدی و شاخص مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 11، شماره: 4
26 تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی (قدرتی و استقامتی) بر قدرت عضلانی، توان هوازی و ترکیب بدنی در زنان سالمند: یک کارآزمایی بالینی تصادفی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 17، شماره: 3
27 تاثیر ترتیب تمرین ترکیبی قدرتی و استقامتی بر سطوح سرمی میوستاتین ،فولیستاتین و نسبت فولیستاتین بر میوستاتین زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 7، شماره: 26
28 تاثیر تمرین تناوبی شدید بر بیان ژن PPARγ و میزان TG کبدی در رت های مبتلا به بیماری کبد چرب (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 12، شماره: 47
29 تاثیر تمرین مقاومتی معلق TRX بر آنزیم های کبدی زنان چاق (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 24، شماره: 4
30 تاثیر تمرینات ترکیبی در محیط کار بر نیمرخ چربی و برخی شاخص های روانشناختی کارمندان زن، پس از پاندمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 15، شماره: 2
31 تاثیر تمرینات توانبخشی ورزشی شخصی سازی شده براساس سطوح مختلف ناتوانی بر آمادگی جسمانی و خستگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 3، شماره: 1
32 تاثیر توامان تمرین هوازی و مکمل چای سبز بر سطوح سرمی TNF-α و IL-۶ زنان چاق مبتلا به دیابت نوع ۲ (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 24، شماره: 2
33 تاثیر دو شیوه تمرین تناوبی سرعتی و ترکیبی (قدرتی-هوازی) بر سطوح آپلین پلاسمایی و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع۲ (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 13، شماره: 1
34 تاثیر دو شیوه تمرین درمانی بر سلامت قلبی متابولیکی زنان میان سال دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت شیرین (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 3، شماره: 2
35 تاثیر دوازده هفته تمرین در آب بر سطوح سرمی کمرین در مردان مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 5، شماره: 1
36 تاثیر ده هفته تمرین سرعتی متناوب بر نشان گر های جدید کبد چرب غیر الکلی در زنان میان سال دارای اضافه وزن مبتلا به دیابت نوع ۲: یک مطالعه کارآزمایی بالینی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 17، شماره: 6
37 تاثیر شدت تمرین استقامتی بر بیان پروتئین پری لیپین A بافت چربی احشایی، سطوح سرمی گلوکز و انسولین رت های دیابتی شده با استرپتوزوسین (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دوره: 20، شماره: 3
38 تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی بر بیان microRNA-۲۰۴ و فاکتور نسخه برداری استئوژنز Runx۲ و برخی خواص بیومکانیکی استخوان موش های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 14، شماره: 1
39 تاثیر شدت های مختلف تمرین مقاومتی و استقامتی بر بیان microRNA-۱۳۳a و دو فاکتور نسخه برداری استئوژنز و آدیپوژنز Runx۲ و PPARγ در مغز استخوان موش های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 11، شماره: 42
40 تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر نسبت هورمون رشد به عامل رشد شبه انسولین یک سرم زنان سالمند (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 8، شماره: 2
41 تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی- استقامتی بر سطوح سرمی AGRP، هورمون رشد، تغییرات اشتها و وزن بدن در زنان یائسه (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 19، شماره: 28
42 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره ای با استفاده از باندهای کشی به همراه مصرف مکمل قهوه سبز بر شاخص های عملکرد کبدی زنان چاق (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 6، شماره: 2
43 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی شدید و متوسط برMicroRNA های مرتبط با انتقال معکوس کلسترول در موش های سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی دوره: 12، شماره: 2
44 تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی شدید و متوسط بر بیان mir-133a، Runx2 و PPARγ در مغز استخوان در موش‌های صحرایی نر سالمند نژاد ویستار (دریافت مقاله) مجله دانشکده علوم پزشکی نیشابور دوره: 6، شماره: 4
45 تاثیر یکدوره تمرین شدید تناوبی و همزمان قدرتی-استقامتی بر سطوح برخی آدیپوکاین های مرتبط با مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت ملیتوس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 2، شماره: 3
46 تاثیر۱۲ هفته تمرینات کالیستنیک در محیط کار بر شاخص های ترکیب بدنی و برخی فاکتور های خونی کارمندان زن میانسال (دریافت مقاله) فصلنامه طب کار دوره: 15، شماره: 3
47 تأثیر یک دوره تمرین مقاومتی با باندهای کشی همراه با مکمل قهوه‌ی سبز بر شاخص استئاتوز کبدی در زنان میانسال چاق (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 2
48 تدوین و به روز رسانی نورم ملی آمادگی جسمانی مردان و زنان ۶۰-۱۸ سال شهر شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 14، شماره: 54
49 مقایسه آثار تمرینات استقامتی تداومی و تناوبی بر فاکتورهای گلیسمیک بیماران مبتلا به دیابت نوع دو: مرور نظام مند و فراتحلیل مقالات داخل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 13، شماره: 51
50 مقایسه آرایش تمرین موازی بر ویژگی های آنتروپومتری، سطوح سرمی IL-۱۵ و شاخص مقاومت به انسولین زنان یائسه (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 24، شماره: 5
51 مقایسه تاثیر تمرین استقامتی کم شدت (LIET) و تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر بیان ژن Hig۲ و محتوای تری-گلیسیرید چربی احشایی رت های مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (NAFLD) (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی ورزشی دوره: 13، شماره: 50
52 مقایسه تاثیر تمرین رایج و تمرین لوکوموتور با حمایت وزن (LTBWS) بر ترکیب بدن و عملکرد حرکتی افراد پاراپلژی ناقص (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 2، شماره: 1
53 مقایسه تاثیر تمرینات سنتی و تمرینات با حمایت وزن (BWST) بر تراکم استخوان افراد پاراپلژی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات طب ورزشی دوره: 6، شماره: 16
54 مقایسه تاثیر تمرینات سنتی و تمرینات با حمایت وزن (BWST) بر عملکرد حسی حرکتی، کیفیت و کمیت راه رفتن در افراد ضایعه نخاعی پاراپلژی (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو توانبخشی دوره: 15، شماره: 4
55 مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین اینتروال شدید و ترکیبی قدرتی-استقامتی بر سطوح سرمی فاکتور رشدی فیبروبلاست-۲۱ (FGF-۲۱) در زنان دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) نشریه آموزش پرستاری دوره: 6، شماره: 3
56 مقایسه تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب پلیس و ترکیب با تمرینات مقاومتی بر ترکیب بدن و عملکرد جسمانی افسران پلیس (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 4، شماره: 3
57 مقایسه تمرینات مقاومتی متداول و کلاستر با باند کشی بر شاخص های متابولیکی-کبدی و عملکرد جسمانی زنان سالمند (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 5، شماره: 2
58 مقایسه دو شیوه تمرین ترکیبی بر فشارخون، کاتکولامین ها و ترکیب بدن زنان یائسه دارای اضافه وزن (دریافت مقاله) نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری دوره: 2، شماره: 1
59 مقایسه دو شیوه تمرینی شخصی سازی شده کم حجم- شدید و ترکیبی (قدرتی-هوازی) بر سطوح سرمی پروتئین شبه آنژیوپوئیتین-۴ در زنان مبتلا به دیابت نوع دو دارای اضافه وزن: یک گزارش کوتاه (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 19، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Effects of ۶ Months Home-Based Neurofunctional vs. resistance training on physical performance and cognitive function in MS patients with mild cognitive impairment: A randomized controlled trial (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 Exercise Training, Lactate Threshold and Type ۳ Diabetes (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 MyomiR-OsteomiR Crosstalk Induced by Different Modes and Intensities of Exercise Training and its Role in Controlling Osteogenic Differentiation in Old Male Wistar Rats (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
4 Sport Nutrition against COVID-۱۹: Using Molecular Docking and Molecular Dynamics Simulations (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
5 The effect of TRX suspended resistance training on liver enzymes in obese women (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
6 بررسی مقایسه ای شیوع، علل و پیامدهای آسیبهای ورزشی بین زنان تکواندوکار با تجربه و مبتدی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
7 تاثیر تمرینات توانبخشی ورزشی ترکیبی بر شاخص هزینه فیزیولوژیک PCI بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در همه سطوح ناتوانی جسمانی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
8 تاثیر دو برنامه تمرینی قدرتی کلاستر (خوشه ای )و سنتی بر توان انفجاری و چابکی کشتی گیران فرنگی کار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی
9 تاثیر شدت های مختلف تمرینی مقاومتی و استقامتی بر بیان microRNA-103a در مغز استخوان موش های بزرگ سفید آزمایشگاهی نر سالمند (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
10 تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی سرعتی و ترکیبی (قدرتی-هوازی) شخصی سازی شده بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) و مقاومت به انسولین زنان دیابتی نوع2 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
11 تاثیر یک دوره تمرین شدید تناوبی و همزمان قدرتی-استقامتی بر سطوح برخی آدیپوکاین های مرتبط با مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به دیابت ملیتوس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
12 تاثیر یکدوره تمرین هوازی موزون بهمراه مصرف مکمل زنجبیل بر سطوح سرمی TNF-α و IL-6 و مقاومت به انسولین زنان میانسال چاق مبتلا به دیابت ملیتوس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی
13 تاثیر10هفته تمرین هوازی موزون به همراه مصرف مکمل زنجبیل برسطوح ویسفاتین وبرخی عوامل خطرمتابولیکی زنان چاق دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی
14 تاثیریک پروتکل تمرینی در محیط کار برکیفیت خواب کارمندان زن دانشگاه شهرکرد پس از پاندمی کووید-۱۹ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم ورزشی با رویکرد ورزش های همگانی
15 طراحی نرم افزار تشخیص پای پرانتزی و پای ایکس از طریق آنالیز حرکت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی