دکتر مهدی پژوهش

دکتر مهدی پژوهش دانشیار مهندسی طبیعت  دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

دکتر مهدی پژوهش

Dr. Mahdi Pajoohesh

دانشیار مهندسی طبیعت دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر روش موانع شطرنجی کلش بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک و کاهش گرد و غبار در اراضی در معرض فرسایش بادی دشت مرغ شهرکرد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 11، شماره: 4
2 اثر کاربری اراضی مختلف حوضه سد زاینده رود علیا در تولید رسوب با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 5، شماره: 1
3 اثر گونه درخت بر ذخیره کربن آلی و نیتروژن کل خاک در یک جنگل آمیخته زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 3
4 اثر متقابل رهاسازی اراضی و شرایط اقلیمی بر ذخایر ماده آلی در ذرات اولیه خاک در مراتع مناطق استپی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 33، شماره: 3
5 اثرات بیوچار و پودر گیاه ذرت بر خواص فیزیکی خاک و کاهش فرسایش بادی (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 1
6 ارزیابی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی و تصاویر لندست طی بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۶ (مطالعه موردی: حوضه آبخیز بهشتآباد، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
7 ارزیابی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی سد کارون ۳ در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
8 ارزیابی کارایی تکنیک موانع شطرنجی کلش برنج (Oryza sativa L.) بر نگهداشت رطوبتی، میزان ۲CO و جمعیت میکروبی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
9 ارزیابی کارایی مدل های سری زمانی و فازی در مدل سازی دبی ماهانه (مطالعه ی موردی: حوضهی آبخیز کوه سوخته) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 21
10 ارزیابی مدل تلفیقی زنجیره مارکوف و سلول های خودکار در شبیه سازی تغییرات کاربری و پوشش اراضی سد گتوند (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 2
11 برآورد مقدار هدررفت خاک با استفاده از رابطه جهانی فرسایش خاک در حوزه آبخیز جونقان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 24، شماره: 3
12 بررسی اثر خصوصیات مکانی حوزه آبخیز بر واسنجی وقایع تک رخدادی سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوه سوخته) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 3
13 بررسی اثر سدسازی بر تغییر کاربری و پوشش اراضی در بازه زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۹ (مطالعه موردی: سد گتوند- خوزستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 3
14 بررسی اثرات عملیات حفاظت آب و خاک بر برخی ویژگیهای خاک (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 1
15 بررسی خشک سالی اقلیمی در دوره زمانی کشت برنج در قسمت های مختلف استان گیلان با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 1
16 بررسی روند تغییرات کاربری اراضی در بالادست حوضه سد زایندهرود مطالعه موردی: (حوضه آبخیز توف سفید، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
17 بررسی کارایی شماره منحنی فازی در شبیه سازی رواناب ماهانه در حوزه آبخیز بهشت آباد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
18 بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از ترکیب روش های برنامه ریزی آرمانی و تخصیص چند هدفه اراضی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
19 تحلیل فراوانی منطقه ای جریان حداقل در بخش هایی از حوضه آبخیز کارون شمالی در استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 4، شماره: 4
20 توسعه مدل بهینه برای استفاده صحیح از منابع زیست محیطی در حوزه آبخیز چلگرد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 16، شماره: 1
21 سنجش عملکرد مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS برای حوزه های نیمه توزیعی و یکپارچه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوه سوخته) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
22 شبیه سازی رواناب و رسوب با استفاده از مدل WetSpa (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 4
23 کارایی مدل تلفیقی سلول های خودکار و زنجیره ی مارکوف در شبیه سازی الگوی مکانی- زمانی سد کارون ۳ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم زیستی و زیست فناوری دوره: 7، شماره: 1
24 مدل سازی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل LCM بر پایه شبکه های عصبی مصنوعی و تحلیل زنجیره مارکوف (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بهشت آباد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 11، شماره: 21
25 مدیریت حوزه آبخیز از طریق بهینه سازی کاربری اراضی با استفاده از رویکردهای بهینه سازی ریاضی و مکانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS مطالعه موردی حوضه آبخیز کوه سخته (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
2 اثر آهک بر عمق خیسی خاک در شیب های مختلف با استفاده از باران ساز مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: دامنه قلات، شهرکرد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 اثر الگوهای پوشش گیاهی بر میزان فرسایش بادی با استفاده از تونل باد (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
4 اثر بیوچار و پودر حاصل از پوست گردو بر پایداری خاکدانه های خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
5 اثر سطوح مختلف بیوچار و پودر حاصل از بقایای گیاه ذرت بر پایداری خاکدانه های خاک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
6 اثر ماده آلی بر عمق خیسی خاک در شیب های مختلف بااستفاده از باران ساز مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: دامنه قلات، شهرکرد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
7 اثر نوع کاربری اراضی بر تثبیت نیتروژن در منطقه حفاظت شده شیدا استان چهار محال و بختیاری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
8 اثر نوع کاربری اراضی بر ترسیب کربن در منطقه حفاظت شده شیدا (استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 اثرتغییر کاربری اراضی بر تولید رسوب در حوضه سد زاینده رود علیا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
10 ارائه راهکارهای مناسب به منظور بهبود عملکرد فعالیت های آبخیزداری ( مطالعه موردی حوضه آبخیز جونقان ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
11 ارزیابی اراضی حوزه آبخیز کاکلک استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
12 ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان شهرکردبرای کاربری تفرج متمرکز بااستفاده ازمدل مخدوم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
13 ارزیابی توان زیست محیطی شهرستان شهرکرد برای کاربریتوسعه شهری با استفاده از مدل مخدوم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
14 ارزیابی روند تغییرات میزان دبی آب و رسوب در حوزه آبخیز کسیلیان استان مازندران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 ارزیابی کیفیت آب بااستفاده از روشهای شولر و ویلکوکس درمنطقه طالقان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 ارزیابی کیفیت آب چاه شماره 2 فسارود شهرستان اقلید جهت شرب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
17 ارزیابی کیفیت آب چاه فسارود شهرستان اقلید جهت شرب (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 ارزیابی ویژگی های دشت شهر کرد به منظور پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
19 استفاده صحیح از زمین راهکاری برای توسعه اقتصادی و کاهش مخاطرات زیست محیطی در منابع طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
20 اکتشاف، مدل سازی و تخمین ذخیره اندیس های معدنی سرب و روی در بلوک جنوبی معدن تیره وجین، تیران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
21 برآورد ارتفاع رواناب و تهیه نقشه شماره منحنی در سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
22 برآورد رواناب با اعمال تعداد روزهای بارانی بعنوان رطوبت پیشین و شماره منحنی اصلاح شده با توجه به شیب در حوضه آبخیز بهشت آباد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
23 برآورد ضریب رواناب به وسیلهی شماره منحنی اصلاح شده با اعمال تاثیر شیب به روش هنگ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 برآورد ضریب سیل خیزی و تأثیر آن بر محیط زیست در حوزه کارون شمالی (استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی اثر سد سازی بر خشکیدگی درختان بلوط در بازه سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۹۰ با استفاده از RS و GIS (مطالعه موردی: سد کارون ۴) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بختیاری شناسی (جامعه، فرهنگ و طبیعت)
26 بررسی اثر ویژگی های خاک بهویژه اندازه ذرات کربنات ها بر دقت برآورد میزان فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
27 بررسی اثرات احداث سد کارون ۳ بر تغییرات سطح کشت و کاربری اراضی با استفاده از نرم افزار سنجش از دور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
28 بررسی تاثیر بیوچار پوست گردو بر فرسایش بادی با استفاده از تونل باد (مطالعه موردی: دشت شهرکرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
29 بررسی تاثیر بیوچار حاصل از پوست گردو بر روی برخی از خصوصیات خاک دشت شهرکرد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
30 بررسی تاثیر بیوچار حاصل از پوست گردو روی مواد آلی خاک (مطالعه موردی – مناطق اطراف فرودگاه شهرکرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
31 بررسی تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI در بازه زمانی ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۰ (مطالعه موردی: سد گتوند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
32 بررسی تغییرات کاربری اراضی در یک دوره 25 ساله در حوزه زاینده رودمطالعه موردی : (حوزه آبخیز توف سفید، استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
33 بررسی تغییرات هدایت الکتریکی خاک تحت تاثیر عملیات حفاظت آب و خاک، قرق (مطالعه موردی: چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
34 بررسی خشکسالی و ارایه راهکار هایی برای مقابله با آن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
35 بررسی دقت روابط تجربی در برآورد زمان تمرکز سیلاب (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوه سوخته) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 بررسی رابطه بین عامل فرسایش پذیری خاک ( K)، شیب و زمین شناسی حوزه جونقان ( استان چهار محال و بختیاری ) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
37 بررسی رابطه بین عامل فرسایش پذیری( k ) و برخی عوامل فیزیکی خاک در خاک های حوزه جونقان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب، انسان و زمین
38 بررسی روند تغییرات بارندگی در حوزه آبخیزر کارون شمالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
39 بررسی ژئومرفولوژیکی و رسوب زایی حوزه آبخیز بندخاکی پیربلوط (دریافت مقاله) کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
40 بررسی مقادیر نیترات آب های زیرزمینی اطراف مکان دفن زباله شهرکرد (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
41 بررسی مقادیر نیترات و فسفات آب های زیر زمینی اطراف لندفیل شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار
42 بررسی وضعیت پوشش گیاهی محدوده سد گتوند در بازه زمانی سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۸ (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
43 تاثیر ارتفاع، قطر برابر سینه و شکل تاج درختان اصلی پهن برگ ذخیره گاه ارس چهارطاق بر میزان نیتروژن خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
44 تاثیر اندازه ارتفاع و قطر برابر سینه درخت و قطر تاج درختان اصلی پهن برگ ذخیره گاه ارس چهارطاق بر میزان کربن آلی خاک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
45 تاثیر تاغکاری با گونه Haloxylon persicum بر میزان شوری خاک (مطالعه موردی، منطقه سجزی اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
46 تاثیر سازندهای کارستی بر میزان آبدهی چشمه های شهرستان فارسان، استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
47 تاثیر سیستم حفاظت آب و خاک (قرق) بر ترسیب کربن (مطالعه موردی: راستاب، چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
48 تاثیر مشارکت بهره برداران در مدیریت بحران خشکسالی و استفاده اقتصادی ازمنابع آب و خاک در مناطق معتدل و مرطوب (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
49 تاثیر نوع مناطق نفوذ ناپذیر در برآورد رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
50 تاثیر وجود و عدم وجود پوشش گیاهی بر میزان تولید رسوب در شدت ۴۵ میلی متر بر ساعت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
51 تجزیهوتحلیل جریانهای سطحی با استفاده از مدل رقومی ارتفاع DEM مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوه سوخته (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
52 تحلیل فراوانی جریان های کمینه راهی برای پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیک (مطالعه موردی: حوزه آبریزکارون شمالی در استان چهارمحال و بختیاری ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
53 تخمین TDS آب زیرزمینی دو آبخوان به کمک EC و ارتباط دو پارامتر با یکدیگر (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرستان لردگان) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
54 تخمین میزان فرسایش آبی و تولید رسوب با استفاده از مدلهای EPM و USLE در حوزه ی آبخیز زاینده رود علییا (تنگ گزی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
55 تخمین میزان فرسایش آبی وتولید رسوب با استفاده از مدل USLE در حوزه آبخیز تنگ گزی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
56 تعیین مناطق حساس به زمینل غزش از نظر سازند زمینشناسی در امر حفاظت آب و خاک درمنطقه دوراهان، استان چهارمحال وبختیاری (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
57 تغییرپذیری اسیدیته خاک تحت تاثیر تاغکاری با گونه Haloxylon persicum (مطالعه موردی: منطقه سجزی، اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
58 تهیه نقشه پوشش گیاهی و پایش تغییرات آن با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و تصاویر لندست در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۸ (مطالعه موردی سد کارون ۳ ) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
59 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست8 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کاکلک) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
60 رویکرد سنجش از راه دور در ارزیابی روند تغییرات مناطق آبی محدوده سد گتوند در بازه زمانی ۱۹۹۱ تا ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
61 شبیه سازی رواناب در حوزه آبخیز کرخه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی SWAT و SWAT-CUP (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
62 کاربرد تهیه نقشه پوشش پشتبامها در نحوه جمعآوری آب باران با استفاده از تصاویر ماهوارهای مطالعه موردی: شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
63 کاهش متغیرهای ورودی در جهت شناسایی عوامل موثر در تولید رواناب با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی مطالعه موردی حوضه آبخیز کوه سوخته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
64 مدل سازی بارش رواناب با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازی (مطالعه موردی:حوزه آبخیز کوه سوخته) (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 مدیریت خشکسالی در گیلان با نگاهی به تفاوتهای خاص منطقه و راهکارهای غلبه و کاهش اثرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
66 مروری بر اثر بیوچار بر پایداری خاکدانه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
67 مروری بر برآورد فرسایش و رسوب و آشکارسازی تغییرات با استفاده از روشهای سنجش از دور با تکیه بر تصاویر پهباد (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
68 مروری بر تاثیر نانومواد بر نفوذپذیری خاک و پایداری خاکدانه ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس
69 مطالعه سیل خیزی بخشی از حوزه آبخیز کارون در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از روش تحلیل فراوانی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
70 مقایسه روش های طبقه ندی و تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست مطالعه موردی حوضه آبخیز کوه سوخته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
71 نکاتی در مورد آلودگیهای میکروبی چاه های آب با نگاهی به چاه های اطراف مکان دفن زباله شهرکرد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست و توسعه پایدار