دکتر راضیه پور احمد جکتاجی

دکتر راضیه پور احمد جکتاجی دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

دکتر راضیه پور احمد جکتاجی

Dr. Raziyeh Pourahmad

دانشیار ژنتیک دانشکده علوم پایه دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.