دکتر علی نشاط

دکتر علی نشاط دانشیار - عضو هیات علمی گروه مهندسی کشاورز ی  دانشگاه آزاد اسلامی شهید سلیمانی (کرمان)

دکتر علی نشاط

Dr. Ali Neshat

دانشیار - عضو هیات علمی گروه مهندسی کشاورز ی دانشگاه آزاد اسلامی شهید سلیمانی (کرمان)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.