دکتر قربانعلی روشنی

دکتر قربانعلی روشنی دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان

دکتر قربانعلی روشنی

Dr. Ghorban Ali Roshani

دانشیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر شاخصهای پایداری خاکدانه بر عملکرد گندم در یک خاک با سطح ویژه بالا تحت روش های مختلف خاک ورزی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
2 ارزیابی فرسایش قابل تحمل خاک در مقیاس حوضه آبخیز بر اساس باروری و کیفیت خاک (حوضه حاجی قوشان استان گلستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 5
3 Nitrogen, phosphor and potassium changes in soil and wheat under foliar application of Leonardite, N and K (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 4، شماره: 2
4 بررسی اثر شوری بر برخی پاسخ های مورفوفیزیولوژیک ۱۲ ژنوتیپ گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 9، شماره: 36
5 تاثیر تاریخ کشت و آبیاری با زهاب نیشکر خوزستان بر خواص کمی و کیفی ارقام پنبه (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 16، شماره: 1
6 تاثیر تیمار های کودی در سطوح مختلف فشردگی بر روی برخی از صفات کیفی چمن پاییزه (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 27، شماره: 2
7 تاثیر محلول پاشی لیوناردیت، نیتروژن و پتاسیم بر رشد ریشه، جذب عناصر غذایی و عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 1
8 مقایسه تاثیر هفت نوع بستر کشت بر ویژگی های کیفی چمن بهاره در سه سطح فشردگی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در راستای بهینه سازی مصرف عناصر غذایی کم نیاز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 بانک اطلاعات مکاندار حاصلخیزی خاک در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
3 برآوردپتاسیم قابل استفاده با عصاره گیرتترافنیل بران سدیم برمبنای میزان سطح ویژه خاکهای استان گلستان به کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
4 برآوردپتاسیم قابل استفاده با عصاره گیرتترافنیل بران سدیم بصورت تابعی ازوضعیت دانه بندی و رس با شبکه عصبی مصنوعی درخاک های استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
5 برآوردرابطه ی پتاسیم قابل استفاده باعصاره گیرتترافنیل بران سدیم با میزان رسدموجوددرخاک به کمک شبکه عصبی مصنوعی درخاکهای استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
6 بررسی اثر کاربرد لئوناردایت از دو منبع مختلف (کود مگاهومات و هیومیکپاور) و محلول پاشی اوره و پتاسیم بر عمق ریشه گندم (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 بررسی اثرات کشت متوالی سودان گراس بر تغییرات پویایی پتاسیم در خاک های مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 بررسی تاثیر اسید های آلی بر وزن ریشه گندم دیم در دو مرحله قبل ازخوشه دهی و برداشت (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
9 بررسی تاثیر کاربرد کود سولفات پتاسیم بر عمق و وزن ریشه گندم دیم در دو مرحله قبل از خوشه دهی و برداشت (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
10 بررسی عکس العمل واریته پنبه گلستان به تیمارهای مختلف کودهای معدنی آلی وارداتی جدید (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 بررسی میزان جذب روی توسط گندم در یک خاک با تورم کند (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
12 بررسی نقش پتاسیم بر پارامترهای سینتیکی جذب ریشه در مراحل مختلف رشد گندم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
13 پاسخ زراعی ارقام تجاری جدید پنبه به محلولپاشی عنصر روی در استان گلستان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 تاثیر سطوح شوری و ترکیب نمک بر شاخصهای سطح برگ، غلظت یونهای سدیم و پتاسیم و وزن خشک بخش هوایی دو رقم زیتون (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
15 تأثیر یک ماده ی خیسنده روی برخی صفات زراعی گندم دیم (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
16 تأثیر یک ماده ی خیسنده روی مقاومت مکانیکی خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 تأثیر یک ماده ی خیسنده روی وزن تر و وزن خشک گیاه گندم دیم (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
19 تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی خاک با استفاده از پارامترهای زودیافت خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
20 توزیع مکانی برخی خصوصیات حاصلخیزی خاک های واقع در دشت های استان گلستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
21 تهیه نقشه رقومی پراکنش جغرافیایی عناصر غذایی در خاکهای زیر کشت گندم آبی در استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
22 محاسبه عملکرد گندم با استفاده از تیمارهای روی و منگنز در یک خاک با تورم کند (دریافت مقاله) سومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
23 محور مقاله: آلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- ارزیابی بیوچار در کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از آفت کش ها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- تاثیر آبیاری با زه آب نیشکر بر تغییرات شوری و املاح خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
25 مدیریت مشارکتی آب وتوسعه آن دراستان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
26 مروری بر تخمین منحنی رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با شبکههای عصبی مصنوعی و روشهای آماری متداول (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
27 مطالعه تأثیر تخلیه بیولوژیک پتاسیم از خاک بر دگرگونی کانیهای رسی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
28 مطالعه وضعیت بعدفرکتالی جرمی وشبیه سازی رابطه آن با پتاسیم قابل استفاده با عصاره گیرتترافنیل بران سدیم بوسیله شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
29 مقایسه فعالیت و مقدار برخی آنزیم ها و اسمولیت های سازگار در ژنوتیپ های مختلف پنبه در یک خاک شور (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 مقایسه کودهای معدنی آلی شرکت بویسکی روسیه با کودهای شیمیایی معمول بر عملکرد سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
31 ننش اسمزی در پنبه (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی