دکتر حسین شکفته

دکتر حسین شکفته ریاست دانشگاه جیرفت

دکتر حسین شکفته

Dr. Hossein Shokefteh

ریاست دانشگاه جیرفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Agro- physiological responses of Carthamus tinctorius L. to sources of nitrogen fertilizer and organic manure (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 49
2 اثر کاربریهای مختلف اراضی بر برخی شاخصهای کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
3 ارزیابی الگوی فضایی دمای سطح زمین با تاکید بر تغییرات کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه پایدار محیط جغرافیایی دوره: 4، شماره: 7
4 انتخاب ویژگی های موثر بر برخی شاخص های کیفیت فیزیکی خاک و پیش بینی آن ها با درخت تصمیم و رگرسیون چند متغیره خطی (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 2
5 بررسی اثر عمق جایگذاری تیپ و زمان کود دهی بر عملکرد سیب زمینی در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
6 بررسی اثر محلول پاشی عناصر غذایی(کلسیم و پتاسیم) برکاهش خسارت عارضه پژمردگی و خشکسدگی خوشه خرمای مضافتی در منطقه ریگان شهرستان بم (دریافت مقاله) فصلنامه بیمه و کشاورزی دوره: 11، شماره: 39
7 بررسی اثر محلول پاشی کلسیم و پتاسیم بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 30، شماره: 3
8 بررسی تاثیر زئولیت، هیدروژل و ورمی‎کمپوست بر برخی ویژگی های ریخت شناختی گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 4
9 بررسی تنش تسلیم خاک در موقعیت های شیب گوناگون در یک شیب تپه با پوشش مرتع با وقوع فرسایش خمیری شکل (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
10 تاثیر برخی اصلاح کننده های آلی بر ویژگی های رویشی و غلظت کادمیوم، روی و سرب در ذرت در یک خاک آلوده به عناصر سنگین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 74
11 تاثیر کود گاوی و منابع مختلف تامین کننده نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
12 تأثیر کودهای آلی، شیمیایی و زیستی فسفر بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 1
13 تخمین مقاومت کششی خاک با استفاده از روش های مختلف مدل سازی در برخی از اراضی پسته کاری رفسنجان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 35، شماره: 3
14 ترکیب روش های نقشه‎برداری مرسوم و زمین‎آماری برای تخمین برخی از ویژگی‎های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: منطقه ساردوئیه، استان کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 3
15 مدل سازی آب شویی نیترات از خاک تحت کشت سیب زمینی با استفاده از شبکه استنتاج تطبیقی فازی- عصبی در ترکیب با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 70
16 مدلسازی شاخص S و تعیین عوامل موثر بر آن با استفاده از الگوریتم هیبرید شبیه‎سازی تبرید- شبکه عصبی مصنوعی در خاکهای آهکی جنوبشرق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اصلاح کننده های آلی بر پارامترهای فتوسنتزی و رشد گیاه ذرت در یک خاک آلوده به عناصر سنگین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
2 اثر اصلاح کننده های معدنی نانو بر پارامترهای فتوسنتزی و رشد گیاه ذرت در یک خاک آلوده به عناصر سنگین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
3 اثر تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر عملکرد کمی کیفی گیاه دارویی اسفرزه Plantago Oveta ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
4 اثر مصرف همزمان کادمیوم وروی در خاک بر غلظت عنصر مس و منگنز در اندامهای هوایی گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
5 اثر مصرف همزمان کادمیوم وروی در خاک بر غلظت کادمیوم و روی گیاه دارویی مرزه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
6 اثرنسبتهای مختلف نیترات به آمونیم وپلیمرسوپرجاذب برعملکرد گیاه دارویی شویدAnethum graveolens L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
7 بررسی اثر جاذب های مختلف بر روی برخی از خصوصیات رویشی گیاه دارویی همیشه بهار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
8 بررسی اثر زئولیت بر خصوصیات مرفولوژیکی گیاه داروئی گشنیز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
9 بررسی اثر سطوح مختلف آبیاری و تنش آبی بر عملکرد ارقام آفتابگردان در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
10 بررسی اثر کاربری اراضی بر پایداری خاکدانه ها و تنفس میکروبی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
11 بررسی اثر کاربری اراضی بر وضعیت کربن آلی در خاک و خاکدانه ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
12 بررسی اثر کودهای شیمیایی، دامی و مخلوط بر عملکرد و میزان اسانس دانه گیاه زنیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
13 بررسی اثر ماده شیمیایی پلی اکریل آمید بر پایداری خاکدانه ها در حالت خشک و مرطوب (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
14 بررسی اثر محلول پاشی کلسیم و پتاسیم بر عارضه خشکیدگی خوشه خرما (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی تاثیر علف کش ها بر ویژگی های زیستی خاک در حضور بیوچار (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
16 بررسی تاثیر کود زیستی نیتروکسین و کود مرغی بر خواص مرفولوژی و عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار Calendula officinalis در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
17 بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر صفات کمی دانه گیاه زنیان در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
18 بررسی تاثیر نسبت های مختلف نیترات به آمونیوم و تنش شوری بر موسیلاژ گیاه اسفرزه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
19 بررسی تاثیر نسبتهای مختلف نیترات به آمونیوم و تنش شوری بر عملکرد گیاه دارویی اسفرزه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
20 بررسی تأثیر زئولیت روی خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد بذر گیاه داروئی همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
21 بررسی میزان جذب آنتی بیوتیک مترونیدازول از محیط های آبی با استفاده از چارچوب آلی- فلزی زئولیتی (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
22 تاثیر بیوچار بقایای پوست میوه ی پسته بر شکل های شیمیایی آهن در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
23 تاثیر بیوچار بقایای پوست میوه ی پسته بر شکل های شیمیایی روی در خاک (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
24 تاثیر بیوچار طبیعی بر شاخص خمیرایی خاک (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
25 تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و دور آبیاری بر عملکرد گیاه دارویی آلوئه ورا (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
26 تاثیر کودهای شیمیایی، دامی و تلفیقی بر ترکیبات اسانس دانه گیاه زنیان در جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
27 تاثیر مقادیر مختلف کود روی و دور آبیاری بر عملکرد گیاه دارویی آلوئه ورا (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
28 تاثیرکربن فعال بر تغییرات غلظت بور در ریشه خیار (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
29 ترکیب روشهای نقشه برداری مرسوم و زمین آماری برای تخمین ظرفیت زراعی خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 جذب سطحی نیکل بر روی کانی موسکویت در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
31 جذب سطحی نیکل توسط کانی سپیولیت از محلولهای آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
32 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر مواد آلی و مدت زمان خوابانیدن بر برخی ویژگی های شیمیایی خاک های شور- سدیمی تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 محور مقاله: حاصلخیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- اثر ریزوسفر و فواصل مختلف ریزوسفر پایه های مرکبات بر آهن قابل جذب در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
34 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- ترکیب روش های نقشه برداری مرسوم و زمین آماری برای تخمین چگالی ظاهری خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
35 محور مقاله: کیفیت خاک و مدیریت پایدار خاک- بررسی اثر کاربری های مختلف بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در منطقه کنار صندل جیرفت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
36 مروری بر خصوصیات دستگاه عصاره گیر صفحه فشاری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
37 مقایسه اثر زئولیت، ورمی کمپوست و هیدروژل روی خصوصیات مورفولوژیکی و رشد گیاه همیشه بهار (دریافت مقاله) اولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی
38 مقایسه روش های آبیاری بر روی عملکرد غده سیب زمینی در منطقه جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)