دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی

دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی استادیار  زبان‌های خارجی  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

دکتر علی اکبر جعفرپور بروجنی

Dr. Ali akbar Jafarpour brojeni

استادیار زبان‌های خارجی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.