دکتر مهران فرج اللهی

دکتر مهران فرج اللهی استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

دکتر مهران فرج اللهی

Dr. Mehran Farajollahi

استاد گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An investigation into the Factors Affecting Perceived Enjoyment of Learning in Augmented Reality: A Path Analysis (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 4
2 Assessment of Electronic Education Student’s Perception of Effective Distance Education Components to Explain Satisfaction of Electronic Education (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 8، شماره: 1
3 آموزش از دور در ژاپن (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 1، شماره: 1
4 ارایه مدل پیشبینی برای بررسی میزان رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه های دارای نظام آموزش از دور1 (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 9، شماره: 30
5 ارزیابی کیفیت و مدلسازی خدمات آموزشی در دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 8، شماره: 3
6 استلزامات تربیتی مولفه های زیبایی شناسی جان دیویی در نظام آموزش از دور ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 15، شماره: 32
7 الگوی برنامه درسی مبتنی بر صبر در دوره ابتدایی براساس آموزه های اسلامی با بهره گیری از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 14، شماره: 1
8 Electronic Non Formal Education: A Case Study of Tehran Municipality (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 14
9 Impact of Education via Mobile Phone on Knowledge, Attitude, Practice and HbA1C of Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Karaj-Iran (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 3
10 Psychometric Properties of the Pedagogical Evaluation Scale (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
11 The Effect of Labor Market Conditions on Enrollment Rate in Iran’s Distance Universities: A Case Study of Payame Noor University (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 3
12 The Role of Distance Education in Economic Growth andDevelopment (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 1
13 The Role of Economic Factors in the Growth and Development of Human Resources in Open and Distance Universities in Iran (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزش از دور دوره: 2، شماره: 1
14 The simple and multiple relationships between learning strategies and distance learners’ achievement (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 4
15 بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانش آموزان ۱۳۸۹- مدارس راهنمایی شهرستان نیشابور سال تحصیلی ۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 7، شماره: 21
16 بررسی تاثیر فرآیند تدریس-یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریسبر کارآیی آموزش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 1، شماره: 2
17 بررسی عوامل مؤثر بر تلفیق و کاربرد فناوری آموزش از دور در کلاس درس و طراحی الگویی برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 16
18 بررسی کاربرد آموزش غیر رسمی در آموزش شهروندی (مطالعه موردی: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 1، شماره: 2
19 بررسی مقایسهای تأثیر آموزش با رویکردهای یادگیری ترکیبی مرسوم ویادگیری ترکیبی مبتنی بر هوشهای زبانی و منطقی- ریاضی گاردنر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان هنرستانی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
20 بررسی میزان پایبندی دینی دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 6
21 بررسی نقش آموزش بر روحیه کارآفرینانه دانش آموزان هنرستان های حرفه ای دخترانه استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 9، شماره: 3
22 بررسی نقش روش الگویی کارگزاران نظام آموزشگاهی در پیش بینی دین داری دانش آموزان دختر شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 3
23 بررسی نقش نظام آموزش از دور برتوسعه منابع انسانی در دانشگاه پیام نور (ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
24 تاثیر آموزش از راه دور مبتنی بر موک بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 10، شماره: 35
25 تاثیر ارائه محتوای الکترونیکی با سبک های آموزشی زبانی، دیداری-فضایی و حرکتی-جسمانی گاردنر بر یادگیری، درآموزش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 1
26 تاثیر بافت مفهومی سئوال ها بر عملکرد حافظه روزمره در آزمون های بازشناسی و یادآوری (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 14، شماره: 3
27 تاثیر برنامه یادگیری الکترونیکی بر مهارت املا نویسی دانشآموزان مبتنی بر اصول طراحی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 4، شماره: 2
28 تاثیر کاربست الگوی آموزش مبتنی بر محیط های یادگیری سیار بر حضور اجتماعی و حضور تدریس یادگیرندگان مدارس هوشمند در درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
29 تاثیر محتوای طراحی شده بر مبنای هر یک از هوش های چندگانه گاردنر در حیطه تعاملی، بر یادگیری دانش آموزان هنرستانی، درآموزش ترکیبی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 13، شماره: 49
30 تحلیل رابطه یادگیری مشارکتی و ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 1
31 تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل گیری فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
32 تحلیل فلسفی فناوری و نقش آن در شکل گیری فضای مجازی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
33 تحلیلی بررابطه فراوانی تعامل آموزشی و ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 4
34 دلالت های تربیتی رویکرد روان شناختی سازنده گرایی در طراحی محیط های یادگیری فن آورانه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 7، شماره: 3
35 سنجش برخط آموزشی راهبردی نوین و امکان پذیر برای ارزیابی یادگیری برخط (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 1
36 شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در درس ریاضی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 8
37 شناسایی عوامل موثر در پرورش خلاقیت دانش آموزان مقطع راهنمایی از دیدگاه دبیران، مدیران و کارشناسان آموزش اداره منطقه شش آموزش و پرورش استان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 1، شماره: 2
38 شناسایی و تحلیل ویژگیهای معرفتشناسی موک(دورهها و انبوه) (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 2
39 طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املاء فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 7، شماره: 1
40 طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی مبتنی بر یادگیری همراه با تأکید بر الگوی اکر در آموزش عالی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 21
41 عامل های موثر بر به کارگیری موبایل در آموزش کشاورزی کشاورزان افرینه پلدختر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 10، شماره: 47
42 عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دور (مطالعه موردی: مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران) (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
43 عوامل موثر در کاربرد ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 7، شماره: 1
44 عوامل موثردر اشاعه مفاهیم و باورهای دینی بین دانش آموزان (دوره راهنمایی و متوسطه منطقه ی2تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی تربیتی دوره: 8، شماره: 25
45 کشف مبانی فلسفی آموزه های تربیتی وصیت نامه شهدای دانشجوی دوران دفاع مقدس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 44
46 مدل سازی تاثیر راهبردهای انگیزشی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان آموزش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 12
47 مطالعه نیازسنجی آموزشی نظام آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور در راستای فرصت های یکسان آموزشی از دیدگاه اعضاء هیات علمی و دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 5، شماره: 3
48 نظام فلسفی آموزش باز و از دورمتولی آموزش از دور فناوری تکنولوژی است یا فلسفه تربیتی (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 2، شماره: 4
49 نگاهی تحلیلی به رابطه روش تعامل آموزشی با ماندگاری دانشجویان در آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 10، شماره: 4
50 نیازسنجی آموزشی اساتید گروه معارف از نظر اساتید این گروه در دانشگاههای استان تهران در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 53
51 نیازسنجی و تعیین اولویتهای آموزشی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه محیط زیست و توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 12، شماره: 1
52 وضعیت عقل، دین و علم در عصر پست مدرن و ملاحظات آن در تربیت معنوی با رویکرد انسانشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 24، شماره: 33
53 ویژگی های مورد نیاز در به کارگیری یادگیری سیار در آموزش کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کشاورزان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی دوره: 9، شماره: 42
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی ارتباط ملی گرایی مصرفی دانش آموزان دختر مقاطع راهنمایی و متوسطه شهر دیهوک با نگرشهای مذهبی دانش آموزان و ملی گرایی مصرفی معلمان ایشان (دریافت مقاله) همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز
2 بررسی تاثیر روش تدریس ترکیبی (موبایل و چهره به چهره )بر پیشرفت تحصیلی و علاقه به درس عربی در دانش آموزان پایه سوم دبیرستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
3 بررسی چالشها و مشکلات تدریس فضای مجازی در ایام شروع کرونا از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان کرج در سال تحصیلی ۱۴۰۰ -۱۴۰۱ (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
4 بررسی رابطه سبک مدیریت با خلاقیت مدیران آموزشی مدارس متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
5 بررسی رابطه ی شیوه های انضباطی والدین و پرخاشگری در دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی
6 برسی میزان رضایت دانشجویان دانشگاه پیام نور از خدمات پشتیبانی یادگیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی
7 تبیین روحیه ی پژوهشگری دانش آموزان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری
8 ضرورت تحول در نظام آموزش عالی و تحلیل نقش آن در توسعه فرهنگی. (دریافت مقاله) کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی