دکتر محمدحسین ستایش

دکتر محمدحسین ستایش استاد دانشگاه شیراز

دکتر محمدحسین ستایش

Dr. Mohamad Hossein Setayesh

استاد دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing Intellectual Capital Efficiency: An Application of Data Envelopment Analysis in Tehran Stock Exchange Companies (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 3، شماره: 3
2 ارائه الگوی بهینه مبنای محاسبه مالیات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 13، شماره: 2
3 ارائه مدل هزینه های نمایندگی در رابطه مدیر- مالک با استفاده از دیدگاه سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 38
4 ارزش آفرینی گزارشگری شهروند شرکتی در بانک ها (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 14، شماره: 2
5 الگویی برای ارائه اطلاعات شرکت های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 11، شماره: 1
6 بررسی اثر تعاملی کیفیت اطلاعات حسابداری و عدم تقارن اطلاعاتی بر عدم کفایت سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 7، شماره: 1
7 بررسی اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 3
8 بررسی اثرات رقابت در بازار محصول بر هزینه تامین مالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 6، شماره: 23
9 بررسی ارتباط بین افشای داوطلبانه و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 2، شماره: 8
11 بررسی ارتباط بین محافظه کاری و کارایی مالی شرکت های بازار بورس اوراق بهادار تهران به وسیله تحلیل پوششیداده ها-کارایی برتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 11، شماره: 44
12 بررسی تاثیر برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 15
13 بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر سیاست پرداخت سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 6، شماره: 2
14 بررسی تاثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر تولید محصولات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 25
15 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 1، شماره: 1
16 بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر هزینه سرمایه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 2، شماره: 4
17 بررسی تاثیر کیفیت افشا بر عملکرد جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 19، شماره: 3
18 بررسی تاثیر کیفیت افشا بر نقدشوندگی سهام و هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 3، شماره: 3
19 بررسی تاثیر متغیرهای چهارگانه ویژگی های صاحب کار بر حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 2، شماره: 3
20 بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 23
21 بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بر ریسک سقوط قیمت سهام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری مالی دوره: 4، شماره: 1
22 بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 1، شماره: 1
23 بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای اطلاعاتی سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 3، شماره: 8
24 بررسی رابطه بین جریان های نقد آزاد مازاد و مدیریت سود با تاکید بر نقش تعدیل کنندگی کیفیت حسابرسی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 9، شماره: 1
25 بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و محدودیت در تامین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 5، شماره: 19
26 بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی مدیریت و خط مشی تقسیم سود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 11، شماره: 4
27 بررسی رابطه تقسیم سود، فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی در طی چرخه عمر شرکت (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 4، شماره: 1
28 بررسی رابطه غیرخطی بین رشد و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 4
29 بررسی رابطه ی بین گرایش احساسی سرمایه گذاران و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 8، شماره: 1
30 بررسی رابطه ی بین مدیریت سود، بازده حقوق صاحبان سهام و اندازه شرکت با ساست تقسیم (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 2
31 بررسی سودمندی انتخاب متغیرهای پیش بین در پیش بینی نوع اظهارنظر حسابرسان (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 23، شماره: 3
32 بررسی سودمندی روش غیرخطی رگرسیون بردارهای پشتیبان و روش های کاهش متغیرهای پیش بین در پیش بینی بازده سهام (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری مالی دوره: 7، شماره: 28
33 بررسی سودمندی روش های کاهش متغیرها در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 63
34 بررسی سودمندی طبقه بندی کننده جنگل های تصادفی و روش انتخاب متغیر ریلیف در پیش بینی بحران مالی: مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 8، شماره: 2
35 بررسی سودمندی میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 1، شماره: 2
36 بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 3، شماره: 1
37 بررسی عوامل موثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 12، شماره: 30
38 بررسی مقایسه ای سازوکارهای حاکمیت شرکتی در شرکتهای درمانده و غیردرمانده مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 1
39 بررسی نقش ساختار مالکیت بر شیوه ی مدیریت وجوه نقد و موجودی های کالای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 6، شماره: 1
40 بررسی وجود محافظه کاری در گزارش گری مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 2، شماره: 1
41 پیامد های مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تامین منابع مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 2، شماره: 4
42 تاثیر اجزای سرمایه فکری در تعیین عملکرد شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 36
43 تاثیر ساختار مالکیت و ساختار سرمایه بر جریان های نقدی آزاد (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 7، شماره: 25
44 تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری و سیاست پولی بر پیش بینی ورشکستگی (دریافت مقاله) فصلنامه قضاوت و تصمیم گیری در حسابداری و حسابرسی دوره: 2، شماره: 5
45 تبیین انگیزه رفتاری مدیران در دستکاری سود از منظر تئوری چشم انداز تجمعی (مورد مطالعه: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 18، شماره: 70
46 تجزیه و تحلیل رابطه بین جریانهای نقد عملیاتی و تغییرات سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حسابداری دوره: 2، شماره: 5
47 تعیین ساختار بهینه سرمایه در سطح صنایع با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 1، شماره: 1
48 تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد و بررسی قابلیت های سیستم حسابداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به منظور تحقق پاسخ گویی مالی و عملیاتی (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره: 14، شماره: 3
49 چارچوبی برای کلیات مبانی نظری گزارشگری یکپارچه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حسابداری مالی دوره: 10، شماره: 2
50 حسابداری ساختگی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
51 رابطه بین عناصر سرمایه فکری و مدیریت سود (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 5، شماره: 18
52 رابطه بین محافظه کاری مشروط و غیرمشروط با میزان پیش بینی سود (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 4، شماره: 14
53 رابطه بین نوع مالکیت نهادی و کیفیت افشا در بورس اوراقبهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 12، شماره: 48
54 رابطه جانشینی میزان استفاده از اهرم مالی در ساختار سرمایه و اجتناب مالیاتی The Relationship between Financial Leverage Replacement Use in Financial Structure and Tax Avoidance (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 13، شماره: 49
55 سودمندی رگرسیون های تجمیعی و روش های انتخاب متغیرهای پیش بین بهینه در پیش بینی بازده سهام (دریافت مقاله) پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی دوره: 8، شماره: 32
56 سودمندی متغیرهای کلان اقتصادی در پیش بینی ریسک شرکت ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 1، شماره: 1
57 شبیه سازی هزینه های نمایندگی در رابطه مدیر- مالک با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی: مورد مطالعه پتروشیمی شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 10، شماره: 4
58 شناسایی و تبیین عوامل موثر بر کیفیت افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 4، شماره: 1
59 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر نوآوری در حسابداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 20، شماره: 78
60 ویژگی شرکت ها و افشای داوطلبانه نمودار ها در گزارش های سالانه شرکت های ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده حسابرسی مستمر از منظر حسابرسان مستقل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
2 بررسی آثار تکانه های نامتقارن قیمت نفت برشاخص سهام صنایع مختلف (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
3 بررسی تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
4 بررسی تاثیرگذاری ارتباطات سیاسی و گروه های تجاری بر وجه نقد نگهداری شده در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
5 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیر عادی با تاکید بر نوع صنعت، شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
6 بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و ارتباطات سیاسی و تاثیر آن بر حق الزحمه حسابرس (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
7 بررسی روش های نوین تأمین مالی شهرداری ها در تطبیق با عقود اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ها
8 حسابداری ذهنی اعتقادی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی حسابداری ایران